Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Komunikaty

11.08.2014
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA informuje, że w związku z rozbudową sieci ciepłowniczej, w dniach od 12.08. do 13.08 br. nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ul. Filaretów na odcinku od skrzyżowania  z ul. Pana Balcera do wiaduktu nad wąwozem. Utrudnienia będą polegały na wyłączeniu z ruchu prawego pasa jezdni ul. Filaretów w kierunku osiedla Widok. Na tym odcinku pojazdy będą mogły poruszać się po jednym pasie. Dodatkowo na tym odcinku nie będzie również przejezdna ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ul. Filaretów.
czytaj więcej
08.08.2014
W poniedziałek rozpocznie się inwestycja polegająca na budowie ul. Cynamonowej. Roboty drogowe potrwają 90 dni, a ich wartość wynosi ponad 1,1 mln zł. Budowa ul. Cynamonowej to ważna inwestycja dla mieszkańców szybko rozwijających się osiedli na Rudniku. Zyskają oni nową, jednojezdniową, dwupasmową ulicę, która będzie alternatywą dla kierowców korzystających obecnie z wyjazdu z ul. Dożynkowej do Al. Spółdzielczości Pracy. W ramach zadania powstanie także zatoka autobusowa i nowe chodniki. Zakres prac dotyczy odcinka od ul. Tomasza Strzembosza do ul. Dożynkowej. Inwestycja przewiduje m.in. budowę nawierzchni jezdni ul. Cynamonowej, wysp, azyli dla pieszych, chodników i zjazdów, nawierzchni przystanku i zatoki autobusowej, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, przebudowę sieci sanitarnej, urządzeń elektroenergetycznych i sieci telekomunikacyjnych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października 2014 r. Na czas robót konieczne będzie całkowite zamknięcie odcinka od ul. Tomasza Strzembosza do ul. Dożynkowej oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Dojazd dla mieszkańców posesji przy ul. Cynamonowej będzie odbywał się przez ul. Laurową oraz ul. Strzeszewskiego. Kierowców i mieszkańców okolic prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania tymczasowego wprowadzonego na czas robót.
czytaj więcej
07.08.2014
W związku z realizowaną przebudową ul. Łęczyńskiej i występującymi utrudnieniami w ruchu – informujemy o aktualnie obowiązującej organizacji ruchu. Prace różnych branż realizowane są na całym zakresie ul. Łęczyńskiej. Aktualnie wyłączone z ruchu są odcinki: od ul. Przyjaźni do ul. Mieszczańskiej. Na ul. Przyjaźni można wjechać poprzez ul. Łęczyńską (od ul. Hutniczej) i wyjechać na łącznicę al. Witosa. Komunikacja sklepów i stacji paliw znajdujących się po przeciwnej stronie os. Przyjaźni odbywa się przez ul. Krzemionki i parkingi. między ul. Hrubieszowską a Chełmską zaślepiona na włączeniu do ul. Łęczyńskiej pozostaje ul. Skibińska Odcinek od ul. Hrubieszowskiej do ul. Mieszczańskiej jest dostępny komunikacyjne, a wjechać można na niego poprzez ul. Bronowicką i dalej ul. Biłgorajską lub ul. Firlejowską. Dojazd do każdej nieruchomości (mieszkalnej, handlowej, usługowej, produkcyjnej) jest zapewniony. Dodatkowo, zasłonięte zostało ograniczenie tonażowe (3,5t) obowiązujące na ul. Firlejowskiej. W najbliższy poniedziałek (11 sierpnia) na początku i końcu zakresu budowy zostaną ustawione znaki kierunkowe informujące o dojazdach, a także tablice informacyjne z obowiązującym objazdem. Kierowcom potrzebującym przejechać przez plac budowy będzie pomagało 3 pracowników wyznaczonych przez wykonawcę. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrzożności i zwracanie uwagi na znaki.
czytaj więcej
07.08.2014
W związku z planowanymi pracami drogowymi (remont kanalizacji sanitarnej) na skrzyżowaniu ul. Zana i al. Kraśnickiej oraz brakiem możliwości skrętu w lewo z ul. Zana w al. Kraśnicką, od 9 sierpnia od godz. 9:00 do 10 sierpnia do godz. 16:00, linia nr 78 zostanie skierowana na objazd. Autobusy tej linii w kierunku Zemborzyce - kościół i Konopnica -las będą kursowały ulicami Zana - Bohaterów Monte Cassino - al. Kraśnicka -
czytaj więcej
05.08.2014
Dziś wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Młyńską. Funkcjonuje tam tzw. łamane pierwszeństwo, a więc drogą z pierwszeństwem przejazdu jest kierunek ul. Dworcowa - pl. Dworcowy - ul. Gazowa. Oznacza to, że kierowcy jadący ul. Dworcową od strony ul. Młyńskiej mają pierwszeństwo skrętu na pl. Dworcowy i ul. Gazową przed kierowcami jadącymi od strony ul. Pocztowej. Analogicznie z pierwszeństwem będą skręcać kierowcy z ul. Gazowej (jadąc od strony ul. Krochmalnej) w ul. Dworcową. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
czytaj więcej
05.08.2014
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do 5 września 2014 roku włącznie. Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2014/2015: 1. Uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych); 2. Uczniom klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto; 3. Uczniom szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: a) słabowidzącym, b) niesłyszącym, c) słabosłyszącym, d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, e) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół; 4. Uczniom klasy I szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym: w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 5. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej); 6. Uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oprócz dofinansowania zakupu podręczników, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić: kl. II – III szkoły podstawowej - do kwoty 225 zł; kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł; kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł; kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, Technikum) - do kwoty 445 zł; w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum; w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia ogólnego lub z podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 325 zł w szkole podstawowej, do 350 zł w gimnazjum, do 445 zł w szkole ponadgimnazjalnej; w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 175 zł. Zasady udzielania pomocy: Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jst.). Termin składania wniosków: od 1 sierpnia do 5 września 2014 roku. (Termin został ustalony zarządzeniem nr 1/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 sierpnia 2014 roku). Do wniosku należy dołączyć: Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie. Akt prawny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)
czytaj więcej
01.08.2014
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że w związku z pracami drogowymi w rejonie skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. Gęsią i zmianą organizacji ruchu, od 4 sierpnia br. (poniedziałek) zmianie ulega lokalizacja przystanku Owcza 01. Przystanek zostanie na stałe przeniesiony za ww.skrzyżowanie, w kierunku al. Kraśnickiej. Jednocześnie informujemy, że tym samym linia nr 45 będzie kursowała z pominięciem przystanku Owcza 01.
czytaj więcej
01.08.2014
Przed nami kolejny etap prac na skrzyżowaniu: ul. Narutowicza, ul. Lipowa, al. Piłsudskiego. Od 4 sierpnia prawa strona ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Głębokiej w kierunku al. Piłsudskiego będzie wyłączona z ruchu. Ruch w dwóch kierunkach będzie odbywał się po dwóch pasach lewej strony jezdni. Prace potrwają do 14 sierpnia. Bezpośredni skręt z ul. Narutowicza będzie możliwy jedynie w ul. Lipową (tu będzie obowiązywał nakaz skrętu w lewo). Jadąc od strony ul. Głębokiej nie skręcimy w al. Piłsudskiego. Kierowcy, którzy będą chcieli skręcić z ul. Narutowicza w al. Piłsudskiego mogą pojechać ul. Muzyczną lub Ochotniczą. Główny objazd będzie wyznaczony ul. Strażacką. Na tej drodze zostanie odwrócony kierunek ruchu, i będzie odbywał się od ul. Narutowicza do Szczerbowskiego. Ulica ta pozostaje jednokierunkową. Objazd dla komunikacji miejskiej będzie zorganizowany ul. Strażacką przez ul. Szczerbowskiego, aż do al. Piłsudskiego. Prace potrwają do 14 sierpnia, wówczas na ul. Narutowicza zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy. Wykonawca w późniejszym etapie będzie prowadził prace także na drugiej połowie jezdni, o terminie przebudowy będziemy informować na bieżąco. Trwa także wyłączenie z ruchu fragmentu ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Lipowej.
czytaj więcej
30.07.2014
Od godz. 15:00 dnia 07.08.2014 r. do godz. 23:00 dnia 07.08.2014 r. obserwuje się i prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie możliwe 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
czytaj więcej
29.07.2014
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że od 1 sierpnia br. (piątek) zostanie uruchomiona tymczasowa linia nr 709 na trasie Mełgiewska WSEI - Gospodarcza - Hutnicza - Łęczyńska (do przystanku Przyjaźni 01). Linia w dzień powszedni, w godzinach szczyty będzie kursowała co 20 minut, natomiast poza szczytem oraz w sobotę i w niedzielę co pół godziny. Specjalna linia dowozowa ma na celu ułatwić poruszanie się komunikację miejską na czas trwania remontu ul. Łęczyńskiej, poprzez zapewnienie obsługi komunikacyjnej na przystankach Przyjaźni 01 i 02, jak również zapewnienie dojazdu do innych punktów przesiadkowych oraz obiektów takich jak przychodnia i kościół. Tymczasowe połączenie będzie obowiązywało do momentu zakończenia remontu i przywrócenia ruchu na ul. Łęczyńskiej. Jednocześnie informujemy, że pasażerowie, którzy posiadają bilety okresowe na linie nr: 9, 34, 45, 47 oraz 155 (na jedną lub dwie linie) będą mogli również korzystać z linii nr 709, w okresie obowiązywania objazdów.
czytaj więcej
28.07.2014
Trwa przebudowa ul. Łęczyńskiej. Ulica zamknięta jest dla ruchu tranzytowego, a komunikacja miejska skierowana jest na objazdy przez ul. Krańcową. Zapewniony jest dojazd do osiedli, sklepów, hurtowni. Ulica zamykana jest etapami. Obecnie prace są prowadzone na dwóch odcinkach: od ul. Przyjaźni do ul. Mieszczańskiej oraz od ul. Hrubieszowskiej do ul. Chełmskiej. Komunikacja miejska jeździ objazdami. Informacja o zmianie ruchu autobusów dostępna jest na stronie ztm.lublin.eu. Prace na ul. Łęczyńskiej zostały podzielone na etapy zamykania jezdni: 1. od ul. Przyjaźni do ul. Mieszczańskiej. Wówczas ul. Przyjaźnie stanie się jednokierunkowa z ruchem od ul. Łęczyńskiej do łącznicy al. Tysiąclecia. Obsługa firm i sklepów zlokalizowanych po stronie stacji paliw, będzie odbywała się przez ul. Krzemionki. 2. od ul. Hutniczej do ul. Przyjaźni. W zależności od lokalizacji prac ruch będzie prowadzony raz lewą, raz prawą stroną jezdni. Przed skrzyżowaniem z ul. Hutniczą pojawi się przewiązka ruchu. 3. od ul. Mieszczańskiej do ul. Firlejowskiej. Obsługa nieruchomości zostanie zapewniona poprzez tymczasową, utwardzoną drogą wzdłuż torów, która połączy ul. Szklaną z ul. Mieszczańską. 4. od ul. Szklanej do ul. Składowej z utrzymaniem dojazdu do hurtowni Tradis Sp. z o.o. Hurtownia Cash & Carry 5. od ul. Składowej do ul. Skibińskiej z utrzymaniem dojazdu do hurtowni Tradis Sp. z o.o. Hurtownia Cash & Carry poprzez ul. Bronowicką (wjazd od ul. Fabrycznej) i ul. Firlejowską. 6. od ul. Skibińskiej do ul. Hrubieszowskiej. Na tym etapie ul. Chełmska i ul. Hrubieszowska zostaną ze sobą połączone przejazdem przez plac firmy CETEKO. 7. od ul. Hrubieszowskiej do ul. Chełmskiej z zachowaniem przejazdu przez plac firmy CETEKO. Ponadto, na objazd zostaną skierowane pojazdy kierujące się na DW835. Ruch zostanie poprowadzony al. Tysiąclecia do ul. Krańcowej do ul. Kunickiego (brak możliwości skrętu w ul. Łęczyńską). W oparciu o powyższą organizację ruchu realizowane będą prace wszystkich branż. Ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu będzie układana na całej długości w oparciu o odrębny projekt. Realizowane zadanie polega na przebudowie ul. Łęczyńskiej, na odcinku od al. Witosa do ul. Fabrycznej, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową trakcji trolejbusowej, przebudową sieci sanitarnej, przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnych. Wartość inwestycji to 14,4 mln zł, a termin jej ukończenia został wyznaczony na 30 listopada bieżącego roku.
czytaj więcej
24.07.2014
W przyszłym tygodniu (wtorek, 29 lipca) rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Gazowej. Istniejący układ zostanie przebudowany w skrzyżowanie o ruchu okrężnym, do którego włączona zostanie ul. Muzyczna. Prace zostały podzielone na etapy. W etapie pierwszym zamknięta zostanie ul. Młyńska, a objazd zostanie poprowadzony ul. Dworcową i ul. Gazową. W kolejnym etapie zamknięta zostanie ul. Gazowa, a objazd zostanie poprowadzony ul. Młyńską. Przez cały okres prac wykonawca będzie utrzymywał ruch w ciągu ul. Krochmalnej.
czytaj więcej
24.07.2014
Dziś w godzinach nocnych nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej i ul. Orkana. Zmiany są związane z przebudową ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ul. Orkana. W nocy zamknięte zostały prawe jezdnie ul. Armii Krajowej i ul. Orkana. Na ul. Armii Krajowej zamknięta została jezdnia prowadząca w kierunku ul. Bohaterów Monte Cassino, na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania. Na ul. Orkana wyłączona z ruchu została jezdnia prowadząca w kierunku ul. Roztocze, na odcinku od skrzyżowania do ul. Kawaleryjskiej (ul. Kawaleryjska będzie dwukierunkowa z brakiem możliwości wjazdu od ul. Orkana). Ruch w obu kierunkach został przełożony na sąsiednie jezdnie. Natomiast ul. Jutrzenki została zaślepiona na wysokości ul. Armii Krajowej (wyjazd i wjazd przez ul. Filaretów lub ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. Jana Pawła II). Oznacza to, że kierowcy jadący ul. Armii Krajowej od ul. Bohaterów Monte Cassino w ul. Orkana będą skręcać pasem, który na co dzień jest skrajnym lewoskrętem z ul. Orkana w ul. Armii Krajowej (w kierunku ul. Dziewanny). Tym samym pasem w ul. Orkana będą wjeżdżali kierowcy jadący w lewo w ul. Orkana od strony ul. Jana Pawła II. Do wyjazdu z ul. Orkana będzie służył istniejący prawoskręt (kierunek Jana Pawła II) i jeden lewoskręt (kierunek ul. Bohaterów Monte Cassino). Dodatkowo, na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruch w szczególności w godzinach szczytu będzie sterowany ręcznie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała około 5 - 6 tygodni.
czytaj więcej
18.07.2014
Rozpoczęła się przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Orkana wraz ze skrzyżowaniem i krótkim fragmentem ul. Orkana. W najbliższy weekend zmiany organizacji ruchu zostaną także wprowadzone w związku z przebudową ul. Narutowicza i budową przedłużenia al. Solidarności. Wykonawca przebudowy ul. Armii Krajowej aktualnie pracuje na odcinku ul. Orkana od ul. Kawaleryjskiej do wyspy rozdzielającej na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Orkana. Pasy jezdni w kierunku Tesco zostały wyłączone z ruchu. Ruch obustronny odbywa się po przeciwnej stronie jezdni. Dodatkowo wyłączony z ruchu jest jeden, skrajny lewoskręt w ul. Orkana z ul. Armii Krajowej (jadąc od ul. Jana Pawła II). Na sobotę i niedzielę przewidywany jest kolejny etap prac na skrzyżowaniu ul. Narutowicza, ul. Lipowa, al. Piłsudskiego. Prace będą prowadzone na ciągu ulic: Lipowa i Piłsudskiego, ich zakres odejmuje odcinek od ul. Chopina do ul. Szczerbowskiego. W sobotę zostaną wyłączone z ruchu pasy al. Piłsudskiego i ul. Lipowej prowadzące w kierunku Al. Racławickich (po stronie hotelu Victoria i ul. Chopina). Ruch obustronny będzie się odbywał po przeciwnej stronie jezdni. W niedzielę wyłączone z ruchu zostaną pasy ul. Lipowej i al. Piłsudskiego prowadzące w kierunku Al. Zygmuntowskich. Ruch obustronny będzie odbywał się po stronie hotelu. W czasie prac wyłączona będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu, a ruch będzie sterowany ręcznie. W sobotę i niedzielę będą również realizowane prace na budowie przedłużenia al. Solidarności. Ponownie ruch wprowadzony zostanie na wiadukt oraz al. Warszawską. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada całkowite zamknięcie al. Solidarności pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Generała Duchu i al. Sikorskiego, a początkiem zakresu robót. Na skrzyżowaniu z ul. Ducha i al. Sikorskiego kierowcy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej na każdym z wlotów o zamknięciu przejazdu oraz o kierunku objazdu, a także umożliwione zostanie zawracanie przed zamknięta strefą robót dla kierowców, którzy zignorują znaki informujące o objeździe. Dodatkowo wyłączone pozostaną sygnalizacje świetlne: na wysokości kościoła i na skrzyżowaniu al. Warszawskiej z ul. Czeremchową. Ponadto, z al. Warszawskiej w al. Sikorskiego dozwolony zostanie skręt w lewo z dwóch pasów ruchu. Lewy pas będzie służył wyłącznie do skrętu w lewo, środkowy zaś do jazdy na wprost (Al. Racławickie) i skrętu w lewo (al. Sikorskiego). Sytuacja w rejonie ronda będzie obserwowana przez policję, która może podjąć decyzję o wyłączeniu sygnalizacji. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
czytaj więcej
17.07.2014
Od godz. 14:30 dnia 27.07.2014 r. do godz. 20:00 dnia 03.08.2014 r. prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %
czytaj więcej
16.07.2014
Z dniem 14 lipca 2014 r. Rada Dzielnicy Wieniawa zmieniła swoją siedzibę. Obecnie siedziba Rady Dzielnicy mieści się w lokalu przy Al. Racławickich 22.
czytaj więcej
11.07.2014
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że na wnioski pasażerów, od 14 lipca br. (poniedziałek) wprowadza korektę rozkładów jazdy poniższych linii. linia nr 1 dzień powszedni • opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 15:04 na godz. 15:07 • opóźnienie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 20:52 na 21:00 sobota • opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 6:05 na 6:10, z godz. 14:06 na godz. 14:08 i z godz. 21:05 na 21:10. niedziela i dzień świąteczny • przyspieszenie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 5:15 na godz. 5:08 • przyspieszenie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 12:25 na 12:10 • przyspieszenie odjazdu z przystanku Dąbrowa 02 z godz. 13:19 na godz. 13:05 • opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 14:05 na 14:08 • opóźnienie odjazdu z przystanku Dąbrowa 02 z godz. 20:51 na godz. 20:59 linia nr 2 dzień powszedni • przyspieszenie odjazdu z przystanku Turka os. Borek 02 z godz. 4:44 na godz. 4:39 i z godz. 6:16 na godz. 6:10. linia nr 7 dzień powszedni • opóźnienie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 12:39 na godz. 12:47 sobota • opóźnienie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 21:51 na godz. 22:01 niedziela i dzień świąteczny • przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 14:25 na godz. 14:15 linia nr 14 dzień powszedni • przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin Uniwersytet 02 z 13:23 na 13:16 sobota • przyspieszenie odjazdu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 12:37 na godz. 12:29 i z godz. 22:32 na godz. 22:15 • przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin Uniwersytet 02 z 13:24 na 13:16 • opóźnienie odjazdu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 20:58 na 21:06 niedziela i dzień świąteczny • przyspieszenie odjazdu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 12:37 na godz. 12:29 i z godz. 22:32 na godz. 22:15 • przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin Uniwersytet 02 z 13:24 na 13:16 • opóźnienie odjazdu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 20:58 na 21:06 linia nr 16 dzień powszedni • uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Kalinowszczyzna 04 o godz. 6:49. Kurs realizowany tylko do przystanku Szymonowica 01. linia nr 20 dzień powszedni • uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Sikorskiego 02 o godz. 6:05 linia nr 26 niedziela i dzień świąteczny • uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Poczekajka 04 o godz. 5:17 linia nr 27 dzień powszedni • uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Park Bronowice 04 o godz. 22:10 do Mętowa linia nr 28 dzień powszedni • opóźnienie kursu z przystanku os Poręba 02 z godz. 15:25 na godz. 15:31 linia nr 55 sobota • opóźnienie kursu z przystanku os Choiny 02 z godz. 12:49 na godz. 12:55 • przyspieszenie kursu z przystanku os. Choiny 02 z godz. 21:26 na 21:19 i skierowanie go przez ul. Grygowej • skierowanie kursu z godz. 21:58 z przystanku Świdnik – Helikopter 02 przez ul. Grygowej niedziela i dzień świąteczny • skierowanie kursu z godz. 22:13 z przystanku Felin Europark 02 przez ul. Grygowej linia nr 79 dzień powszedni • opóźnienie odjazdu z przystanku Nałęczowska MPK 01 z godz. 6:40 na godz. 6:42 linia nr 150 sobota • opóźnienie odjazdu z przystanku Dworzec Główny PKP 02 z godz. 6:20 na godz. 6:28 niedziela i dzień świąteczny • opóźnienie odjazdu z przystanku Dworzec Główny PKP 02 z godz. 6:20 na godz. 6:28 linia nr 158 dzień powszedni • przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 5:03 na godz. 4:58 • zwiększenie częstotliwości kursowania do 12 min. w godzinach szczytów komunikacyjnych linia nr 718 dzień powszedni • przyspieszenie odjazdu z przystanku Botaniczna 02 z godz. 7:00 na godz. 6:58
czytaj więcej
11.07.2014
Z powodu zapowiadanych na weekend złych warunków atmosferycznych, odwołane zostają prace bitumiczne na przebudowywanym odcinku al. Solidarności. Oznacza to, że nie będzie obowiązywała zapowiadana tymczasowa organizacja ruchu zakładająca poprowadzenie ruchu przez wiadukt w ciągu al. Warszawskiej. W normalnym trybie będzie też funkcjonował ruch na rondzie Honorowych Krwiodawców. Nie będzie też zawieszenia linii komunikacji miejskiej nr 718. Linie nr 18, 20, 37 i 718 będą kursować bez zmian. Ruch będzie się odbywał na obecnie funkcjonujących zasadach. Wykonawca przystąpi do prac, gdy pojawią się sprzyjające warunki atmosferyczne bądź w następny weekend.
czytaj więcej
11.07.2014
Jutro rozpocznie się przebudowa ul. Łęczyńskiej. Tymczasowa organizacja ruchu zakłada pełne zamknięcie ulicy dla ruchu tranzytowego i skierowanie komunikacji miejskiej na objazdy przez ul. Krańcową. Zapewniony zostanie dojazd do osiedli, sklepów, hurtowni. Przebudowa rozpocznie się od zawężenia jezdni, a następnie (od poniedziałku 14 lipca) ulica będzie zamykana etapami, przy czym możliwe jest realizowanie więcej niż jednego etapu jednocześnie. Zamknięcia zostały podzielone na odcinki: 1. od ul. Przyjaźni do ul. Mieszczańskiej. Wówczas ul. Przyjaźnie stanie się jednokierunkowa z ruchem od ul. Łęczyńskiej do łącznicy al. Tysiąclecia. Obsługa firm i sklepów zlokalizowanych po stronie stacji paliw, będzie odbywała się przez ul. Krzemionki. 2. od ul. Hutniczej do ul. Przyjaźni. W zależności od lokalizacji prac ruch będzie prowadzony raz lewą, raz prawą stroną jezdni. Przed skrzyżowaniem z ul. Hutniczą pojawi się przewiązka ruchu. 3. od ul. Mieszczańskiej do ul. Firlejowskiej. Obsługa nieruchomości zostanie zapewniona poprzez tymczasową, utwardzoną drogą wzdłuż torów, która połączy ul. Szklaną z ul. Mieszczańską. 4. od ul. Szklanej do ul. Składowej z utrzymaniem dojazdu do hurtowni Tradis Sp. z o.o. Hurtownia Cash & Carry 5. od ul. Składowej do ul. Skibińskiej z utrzymaniem dojazdu do hurtowni Tradis Sp. z o.o. Hurtownia Cash & Carry poprzez ul. Bronowicką (wjazd od ul. Fabrycznej) i ul. Firlejowską. 6. od ul. Skibińskiej do ul. Hrubieszowskiej. Na tym etapie ul. Chełmska i ul. Hrubieszowska zostaną ze sobą połączone przejazdem przez plac firmy CETEKO. 7. od ul. Hrubieszowskiej do ul. Chełmskiej z zachowaniem przejazdu przez plac firmy CETEKO. Ponadto, na objazd zostaną skierowane pojazdy kierujące się na DW835. Ruch zostanie poprowadzony al. Tysiąclecia do ul. Krańcowej do ul. Kunickiego (brak możliwości skrętu w ul. Łęczyńską). W oparciu o powyższą organizację ruchu realizowane będą prace wszystkich branż. Ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu będzie układana na całej długości w oparciu o odrębny projekt. Realizowane zadanie polega na przebudowie ul. Łęczyńskiej, na odcinku od al. Witosa do ul. Fabrycznej, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, przebudową trakcji trolejbusowej, przebudową sieci sanitarnej, przebudową sieci elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnych. Wartość inwestycji to 14,4 mln zł, a termin jej ukończenia został wyznaczony na 30 listopada bieżącego roku. W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego ul. Łęczyńskiej, od 14 lipca br. (poniedziałek) Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wprowadza następujące objazdy dla komunikacji miejskiej: linia nr 9 … - Gospodarcza - Hutnicza – Witosa – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka - Fabryczna - … linie nr 34 ... - Gospodarcza - Hutnicza – Witosa – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka - Wolska - … linia nr 45 … - Gospodarcza - Hutnicza – Witosa – Krańcowa – Droga Męczenników Majdanka – Wolska - … – Jana Pawła II – Gęsia (przystanek końcowy Owcza 03) linia nr N3 … - Gospodarcza - Hutnicza – Witosa – Krańcowa – Dywizjonu 303 - Kunickiego - … linia nr 155 - zawieszenie kursowania w okresie wakacyjnym W związku z zawieszeniem linii nr 155, wzmocniona zostaje linia nr 158, która w dzień powszedni, w godzinach szczytu będzie kursowała z podwojoną częstotliwością tj. co 12 minut. Dodatkowo na linii nr 9, która kursuje co 15 minut, część kursów będzie obsługiwana autobusami przegubowymi. Obie wspomniane linie, zarówno 158 jak i 9 zapewniają dojazd do ścisłego centrum oraz umożliwiają przesiadkę na inne linie dojeżdżające w różne części miasta. Ponadto pasażerowie, którzy posiadają bilety okresowe na linię nr 155 (na jedną lub dwie linie), mogą na czas trwania objazdów korzystać z linii nr 9 i 158, na całej długości tras tych linii oraz z innych linii kursujących przez ul. Gospodarczą tj. 34, 45 i 47, na odcinku od ul. Gospodarczej do Drogi Męczenników Majdanka. linia nr 951 - zawieszenie kursowania w okresie wakacyjnym w relacji Mełgiewska WSEI – Rondo Krwiodawców
czytaj więcej
10.07.2014
Uchwałą Nr 1056/XLI/2014 z dnia 15 maja br., Rada Miasta Lublin nadała skwerowi położonemu przed Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" (ul.Idziego Radziszewskiego 16) nazwę: „Skwer im. Rektora Grzegorza Leopolda Seidlera".
czytaj więcej

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

Captcha*

Ile to jest siedem + zero?

(wpisz wynik słownie)