Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Rewitalizacja

KONSULTACJE PROGRAMU REWITALIZACJI DLA LUBLINA NA LATA 2017 – 2023

Prezydent Miasta Lublin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji  Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Do pobrania

PR Lublin do konsultacji spolecznych.pdf
tekst projektu Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023
Prognoza OOŚ PR dla Lublina 2017_2023 wersja ostateczna-1.pdf
tekst Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

Konsultacje będą trwały od 14 marca do 4 kwietnia br.

Uwagi i wnioski można składać do Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pokój 1108, piętro XI, bądź pisząc na adres: do dnia 4 kwietnia 2017 r. (rozpatrzone zostaną zgłoszenia, które wpłyną w terminie trwania konsultacji)

W ramach konsultacji zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Termin i miejsce spotkania:  22 marca 2017 roku w sali sesyjnej w Ratuszu, godz. 16:00.

Do pobrania

Formularz zgłaszania uwag.docx
Formularz zgłaszania uwag
Formularz zgłaszania uwag.pdf
Formularz zgłaszania uwag

Ogłoszenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Lublin

w przedmiocie opinii o projekcie "Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023" wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

Aktualizacja Programu Rewitalizacji dla Lublina

Do pobrania

Aktualizacja PR.pdf
informacje dotyczące przeprowadzonej ewaluacji Programu Rewitalizacji z 2009 r.

Rewitalizacja w Lublinie ma długą tradycję. Za instytucjonalny początek można uznać podjęcie 29 grudnia 1994 r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie zasad przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji miejskich w zakresie infrastruktury technicznej realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych mieszkańców. Inwestycje te miały w głównej mierze dotyczyć obszarów zabudowy jednorodzinnej w miejscach zaniedbanych bądź zdegradowanych.

W pierwszym rzędzie skupiono uwagę na starych dzielnicach, takich jak m.in. Stare Bronowice, Kośminek. Realizacja przedsięwzięcia wymagała szerokiej akcji informacyjnej oraz inicjatywy ze strony mieszkańców, którzy musieli organizować się w tzw. komitety społeczne. Od 1995 roku corocznie przygotowywano i realizowano ok. 60 mniejszych i większych inwestycji, w większości dotyczących doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, których było pozbawionych wiele gospodarstw położonych nieopodal śródmieścia, a także budowy utwardzonych nawierzchni ulic i ich oświetlenia.

Działania te, choć nie objęte programem, okazały się sukcesem. Zaktywizowały lokalne społeczności do tego, aby z pomocą publicznych pieniędzy przeobrazić dzielnice pozbawione udogodnień na miarę XX wieku, w miejsce dobre do życia.

W ciągu 20 lat zmianie uległa także struktura demograficzna i społeczna dzielnic, które mimo dobrego położenia były zmarginalizowane i zdegradowane z powodu zaniedbań infrastrukturalnych.

Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin Nr 742/XXXI/2005 z dnia 19 maja 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, z których najpoważniejszą było rozszerzenie o tereny największych osiedli mieszkaniowych Lublina (uchwała Rady Miasta Lublin Nr 140/X/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.). Jego przygotowanie poprzedzone było szeroka dyskusją społeczną podczas szeregu spotkań konsultacyjnych, na które zapraszani byli przedstawiciele Rad Dzielnic oraz różnego rodzaju instytucji i organizacji mających siedziby w zaproponowanych do objęcia programem obszarach. Program i zawarte w nim projekty były warunkiem i podstawą do ubiegania się o fundusze unijne ze ZPORR.

W 2009 roku, w nowym okresie programowania przystąpiono do opracowania aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina, dostosowując go do wytycznych opracowanych przez Urząd Marszałkowski jako Instytucję Zarządzającą środkami w ramach RPO WL.

Wtedy to, na podstawie zadanych przez Urząd Marszałkowski wskaźników dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej, bezpieczeństwa, stopnia ubóstwa, itp. należało zweryfikować obszary objęte programem i wykazać ich kryzysową sytuację. Okazało się, że zaproponowane do objęcia programem w 2005 roku obszary, przyjęte zostały prawidłowo, a projekty mogły brać udział w konkursie o dofinansowanie.

Program Rewitalizacji dla Lublina w obowiązującej obecnie wersji został przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r., późniejszymi zmianami. Stanowi on aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lublina.

Projekty, które składały się na Program Rewitalizacji to 169 różnorodnych zadań, z których 85 to zadania zgłoszone przez Miasto Lublin (oraz jednostki zależne od gminy), a 84 to projekty z sektora niepublicznego.

Ewaluacja Programu Rewitalizacji dla Lublina została przeprowadzona w okresie od maja do września 2014 r. Podstawą analizy realizacji Programu są dane statystyczne i informacje pozyskane oraz zgromadzone w tym celu, w tym szczególnie informacje o wskaźnikach opisujących skalę kryzysu w obszarach objętych PR, stanie zaawansowania prac planistycznych dla obszarów PR oraz zrealizowanych projektów.

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji są następujące:

  • należy dokonać koncentracji zasięgu przestrzennego Programu Rewitalizacji, ponieważ jest on obszarowo zdekoncentrowany, a projekty są w obszarach silnie rozproszone
  • należy objąć zasięgiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszary aktualizowanego Programu, gdyż tylko niewielki procent powierzchni PR jest objęty zapisami mpzp
  • należy udoskonalić system monitorowania efektów wdrożenia PR.

Obecnie w Wydziale Planowania trwają prace nad aktualizacją programu.

W ramach uspołecznienia procesu aktualizacji odbyły się trzy spotkania informacyjne adresowane do:

1. mieszkańców miasta

2. radnych Rady Miasta i radnych dzielnic

3. organizacji pozarządowych

31 sierpnia br. upłynął termin składania kart zgłoszeń projektów do aktualizowanego PR.

Projekty

Ogółem zostało złożonych ponad 80 projektów.

Po weryfikacji, uwzględnionych zostało ponad 40.

Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu Programu Rewitalizacji dla Lublina

 

Do pobrania

Karta zgłoszenia projektu - PR, Lublin-1.pdf
Druk do wypełnienia dla osób zainteresowanych zgłoszeniem projektu rewitalizacyjnego

Zgłoś problem

X

Zauważyłeś niepoprawne działanie strony lub nieaktualne dane? Zgłoś to korzystając z poniższego formularza.

Captcha*

Ile to jest jeden dodać 5?

(wpisz wynik słownie)