Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

O LCAO

Biuro - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej

Biuro - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej zostało utworzone ze względu na potrzeby zgłaszane przez środowisko organizacji pozarządowych działających w sferze zadań społecznych na terenie naszego Miasta. Wychodząc na przeciw tym potrzebom władze Miasta Lublin podjęły decyzję o stworzeniu w Lublinie miejsca, w którym samorząd miasta będzie mógł wspierać, aktywizować i integrować lubelskie organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców w sferze zadań społecznych. Jest to miejsce budowania dialogu, partnerstwa i współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, inicjatywami społecznymi, władzami lokalnymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz mieszkańców miasta. Centrum zapewnia wsparcie merytoryczne, organizacyjne i logistyczne lubelskim organizacjom pozarządowym o profilu społecznym, podejmującym działania w zakresie wykluczenia społecznego, opieki nad dzieckiem i rodziną, problematyki osób starszych i niepełnosprawnych. Kolejnym ważnym zadaniem Biura są działania na rzecz aktywności społecznej Seniorów. LCAO realizuje m.in. zainicjowany w czerwcu 2015 r. Program "Lublin Strefa 60+", w ramach którego przyjmowane są wnioski i wydawana jest Lubelska Karta Seniora, uprawniająca do korzystania z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Ponadto, Centrum jest odpowiedzialne za obsługę kancelaryjno-administracyjną Rady Seniorów Miasta Lublin oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów. Od 4 stycznia 2016 r. w Biurze - LCAO funkcjonują również 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Główne działania Biura - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej:

1. doradztwo merytoryczne:

 • możliwość korzystania ze szkoleń realizowanych przez Centrum lub partnerów,
 • indywidualne konsultacje z zakresu działania organizacji pozarządowych, porady specjalistów z zakresu wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków i ofert na realizację zadań publicznych, pracy metodą projektów, zakresie prawnych procedur zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia/fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych oraz obowiązków organizacji wobec organu nadzoru etc., pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych;

2. rzecznictwo interesów i przedstawianie potrzeb organizacji wobec administracji  samorządowej i rządowej:

 • inicjatywa legislacyjna, opiniowanie i monitorowanie aktów prawnych, spotkania członków z przedstawicielami organizacji pozarządowych (badania potrzeb, prezentacja Programu Współpracy, budżetu i in.),
 • wypracowywanie wspólnych stanowisk organizacji,
 • udział w pracach komisji oceny projektów;

3. inicjowanie współpracy i integracja sektora pozarządowego:

 • organizacja konferencji  i spotkań  integrujących środowisko organizacji pozarządowych w sferze działań społecznych,
 • utworzenie banku informacji o organizacjach pozarządowych i umieszczenie go na portalu miejskim,
 • prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe,
 • wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta,
 • stworzenie kalendarza wydarzeń organizacji pozarządowych oraz wysyłanie informacji do wszystkich organizacji elektronicznie na bieżąco oraz zamieszczenie go na portalu miejskim;

4. organizacja tematycznych paneli dyskusyjnych, spotkań z ekspertami:

 • planowanie i współorganizacja wspólnych przedsięwzięć,
 • powołanie zespołów tematycznych,
 • budowanie solidarności organizacji pozarządowych,
 • realizacja partnerskich projektów,
 • organizacja szkoleń,
 • inicjowanie spotkań z przedstawicielami samorządu;

5. użyczanie pomieszczeń Centrum:

 • możliwość korzystania z sal szkoleniowych,
 • udostępnianie stanowiska pracy wyposażonego w podstawowy sprzęt biurowy,
 • udostępnienie adresu do korespondencji,
 • miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji;

6. dbanie o pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych działających w sferze działań społecznych i ich promocja wśród mieszkańców Lublina i władz miasta: 

 • współpraca z mediami w zakresie zainteresowanie  działalnością organizacji pozarządowych działających  w sferze działań społecznych,
 • przeprowadzenie kampanii 1%,
 • prezentacja i promocja organizacji na spotkaniach, konferencjach itp.;

Adresaci działań Centrum:

 1. stowarzyszenia i fundacje działające w sferze zadań  publicznych obejmujących zadania (zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, art 4, pkt 1):
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 1. grupy inicjatywne z terenu Miasta Lublin zmierzające do zarejestrowania organizacji w/w zakresie działania;
 2. mieszkańcy naszego Miasta.