W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

Znowelizowane przepisy o pomocy publicznej umożliwiają przedsiębiorcom na skorzystanie z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowego projektu inwestycyjnego na dowolnej nieruchomości zlokalizowanej na terytorium Polski. Tym samym wprowadzona w życie została Polska Strefa Inwestycji.

Podobnie jak w przypadku poprzednich przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych, pomoc publiczną udziela się przedsiębiorcy z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji – wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,

        LUB

 • tworzenia nowych miejsc pracy – dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

Zgodnie z mapą regionalnej pomocy publicznej maksymalna intensywność pomocy publicznej dla miasta Lublin wynosi:

 • 50% dla dużych przedsiębiorstw
 • 60% dla średnich przedsiębiorstw
 • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw

Znowelizowane przepisy wprowadziły również dodatkowe kryteria, które spełnić musi projekt inwestycyjny, aby możliwe było objęcie przedsięwzięcia pomocą publiczną. Wyróżnia się:

Kryterium ilościowe: koszty kwalifikowane nowej inwestycji muszą być proporcjonalne do stopy bezrobocia w powiecie docelowej inwestycji oraz do wielkości przedsiębiorstwa – istotna jest relacja przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie docelowej inwestycji do przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Progi dla dużych firm wynoszą od 10 do 100 mln zł.

 • W przypadku Lublina, próg wynosi 80 mln zł

Kryterium ilościowe jest obniżane o:

 • 98% dla mikroprzedsiębiorstw,
 • 95% dla:
  • projektów z sektora usługowego, których kody PKWiU są wyszczególnione w Rozporządzeniu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
  • działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • małych przedsiębiorstw
 • 80% dla średnich przedsiębiorstw

W przypadku Lublina aktualne progi inwestycyjne wynoszą:

 • 80 mln zł dla dużych przedsiębiorstw
 • 16 mln zł na średnich przedsiębiorstw
 • 4 mln zł dla małych przedsiębiorstw oraz inwestycji w sektorze usług oraz w działalność B+R (zgodnie z akapitem powyżej)
 • 1,6 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw

Kryterium jakościowe:

Szczegółowy opis kryteriów znajduje się w Rozporządzeniu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji – oddzielne tabelki przygotowane zostały dla projektu z sektora usług oraz z sektora przemysłowego.

 • W przypadku inwestycji w Lublinie, projekt musi zdobyć minimum 4 punkty, w tym co najmniej po 1 punkcie z każdego kryterium – Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

Decyzja, dla inwestycji na terenie miasta Lublin, przyznawana będzie na 15 lat.

Procedura uzyskania decyzji, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia inwestora.

Jednostką, która zarządza nowym systemem wsparcia w Lublinie jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu – dotychczasowy zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin.

Szersze informacje oraz kwalifikator projektów dostępny jest na stronie: Przejdź na stronę polskiej strefy inwestycji

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Nasze projekty