W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Idea Strategii Lublin 2030

Czym jest strategia miasta?

Strategia miasta to ujęta w ramy dokumentu wizja jego rozwoju, opisująca postęp jaki należy wykonać by uczynić je możliwie najlepszym miejscem do życia, pracy i nauki w określonym przedziale czasu. Dobra strategia to oparty na właściwej diagnozie dobry pomysł na miasto. Strategia mówi co należy zrobić lub zmienić, by ten pomysł zrealizować. Dokument strategii identyfikuje największe potencjały miasta, definiuje politykę rozwoju miasta, wyznacza cele do osiągnięcia oraz określa ramy działań, wzmacnia spójność decyzji administracyjnych. Jest także punktem wyjścia do planowania działań operacyjnych, programów i planów sektorowych.

Jaka jest koncepcja tworzenia Strategii Lublin 2030?

Z końcem 2021 r. upływa okres obowiązywania aktualnej strategii rozwoju Lublina. Lublin stoi zatem przed wyzwaniem związanym z formułowaniem wizji swojego rozwoju w blisko 10-letniej perspektywie. Wizja ta powinna być legitymizowana przez świadomość, zrozumienie oraz akceptację społeczności miasta. By można było to osiągnąć, w proces jej formułowania zaangażowana została możliwie szeroka grupa mieszkańców i użytkowników miasta. Centralną koncepcją sterującą całym procesem jest partycypacja społeczna, wyrażająca się w dialogu, przy pełnym równouprawnieniu społeczności Lublinian w procesach decyzyjnych oraz przypisaniu im roli realnych współtwórców koncepcji rozwoju miasta. Dzięki swojemu zaangażowaniu mieszkańcy Lublina uzyskują status współautorów strategii – najważniejszego dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju miasta, będącego syntezą wyobrażeń o jego przyszłości. Przedstawiciele administracji miasta pełnią w tym procesie rolę animatorów, odpowiedzialnych za jego przebieg, dobór odpowiednich metod i technik włączających w tworzenie strategii wszystkich zainteresowanych bez względu na ograniczenia czasowe, komunikacyjne, kompetencyjne czy fizyczne.

Jak finansowana jest Strategia Lublin 2030?

Tworzenie strategii miasta opartej na ambitnych założeniach to złożony, wieloetapowy i długotrwały proces angażujący liczny zespół, wymagający zastosowania różnorodnych metod i narzędzi pracy. Strategia Lublin 2030 powstaje według wcześniej opracowanej koncepcji, w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”, realizowanemu dzięki dotacji w wysokości blisko 3 mln zł, jakie otrzymała Gmina Lublin w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz z budżetu państwa. Zakładany budżet projektu wynosi 3 325 257 zł i zakłada 10% wkład własny Gminy Lublin na poziomie 332 526 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019–2022.

 

Strategia 2030

Facebook Strategia Lublin 2030

Konsultacje społeczne