W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Co się wydarzy

Etapy prac nad Strategią Lublin 2030

Uzgodnienie powszechnie akceptowanej wizji Lublina w 2030 roku, a następnie przełożenie jej na język dokumentu strategii rozwoju miasta to złożony, wieloetapowy oraz kosztowny proces, angażujący liczny zespół, wymagający zastosowania starannie dobranych metod i narzędzi pracy. Jego realizacja została podzielona na etapy, których efektem są konkretne rezultaty, wypracowywane kolektywnym wysiłkiem wielu osób i środowisk.

Etapy prac nad Strategią Lublin 2030:

I Powstanie koncepcji procesu opracowania Strategii Lublin 2030 (IV kwartał 2018 – IV kwartał 2019)

Pierwszy etap prac nad nową strategią poświęcony był opracowaniu ogólnej koncepcji procesu strategicznego i jego architektury, ustaleniu ram merytorycznych oraz określeniu działań i środków niezbędnych do ich realizacji. Powstał plan działań, który stał się podstawą merytoryczną wniosku nagrodzonego dotacją w konkursie „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanym przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

II Ustalanie społecznej wizji przyszłości Lublina (IV kwartał 2019 – IV kwartał 2020)

W drugim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 swoje zdanie na temat przyszłości miasta wyrażali mieszkańcy oraz przedstawiciele licznych środowisk i grup interesariuszy. Celem prowadzonych działań było zebranie jak największej liczby opinii i wyobrażeń dotyczących potrzeb i kluczowych wyzwań w zarządzaniu miastem, składających się na wizję jego przyszłości. Osią tego etapu procesu było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? Zbieraniu opinii służyły m.in. spotkania tematyczne i środowiskowe w ramach idei Kafejki Partycypacyjnej oraz wydarzenia w formie punktów mobilnych, spotkań otwartych w dzielnicach oraz gry i warsztatów przyszłości realizowanych przez Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza – partnera społecznego projektu.

III Formułowanie kierunków rozwoju Lublina (IV kwartał 2020 – II kwartał 2021)

W trzecim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 zebrane i opracowane w formie raportów tematycznych dane z działań partycypacyjnych oraz z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej, zostały poddane analizie, a następnie przełożone na kierunki rozwoju Lublina, stanowiące założenia do projektu Strategii Lublin 2030. Celem wypracowanych metodami warsztatowymi kierunków rozwoju Lublina było określenie postępu, jaki ma wykonać Lublin do 2030 roku oraz zdefiniowanie, co należy zmienić i co zrobić, by go osiągnąć. Wszystkie rekomendacje charakteryzowały się jednakową strukturą uwzględniającą wizję, diagnozę, cele oraz proponowane kierunki działań. Zadanie to realizowało 120 osób tworzących 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR) wybranych w procesie rekrutacji. Każda grupa robocza składała się z 10 osobowego zespołu ekspertów i „użytkowników” miasta, złożonego z lidera, pracowników miejskiego samorządu, przedstawicieli mieszkańców, reprezentantów organizacji trzeciego sektora, biznesu oraz uczelni wyższych, biorących udział w 4 warsztatach tematycznych i 2 konferencjach. Kierunki rozwoju wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze zostały podsumowane raportem i stanowiły założenia do projektu Strategii Lublin 2030.

IV Weryfikacja kierunków rozwoju Lublina (II kwartał 2021)

W czwartym etapie prac nad Strategią Lublin 2030, rozwiązania wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze w oparciu o wizje przyszłości mieszkańców zostały zweryfikowane pod kątem możliwości prawnych ich realizacji, wykonalności, adekwatności i możliwości realizacji, w tym sfinansowania. Pierwsze konsultacje kierunków rozwoju Lublina odbyły się w trakcie konferencji online „Strategia Lublin 2030. Mieszkańcy i eksperci o kierunkach rozwoju miasta”, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych dzięki przeprowadzeniu streamingu z wydarzenia. Kolejne opinie zbierane były w ramach punktów mobilnych, otwartych spotkań, dyskusji, a także w ramach cyklu kilkunastu spotkań środowiskowych dotyczących wybranych zagadnień związanych z rozwojem Lublina. Równocześnie kierunki rozwoju konsultowane były ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin, jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin, Radą Miasta Lublin, radami dzielnic i wszelkimi organami doradczymi, opiniodawczymi, pomocniczymi przy Prezydencie Miasta Lublin. Weryfikacja kierunków rozwoju Lublina stworzyła kolejną możliwość włączenia się w prace nad Strategią Lublin 2030 mieszkańcom i ekspertom, którzy nie znaleźli się w składach Tematycznych Grup Roboczych i nie wzięli udziału we wcześniejszych działaniach partycypacyjnych.

V Powstaje projekt Strategii Lublin 2030 (III–IV kwartał 2021)

W piątym etapie prac powstała pierwsza wersja projektu dokumentu Strategii Lublin 2030. Inspiracją do jego opracowania były kierunki rozwoju Lublina wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze i skonsultowane społecznie oraz wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Nad projektem pracował zespół redakcyjny złożony z pracowników Urzędu Miasta Lublin, przy udziale ekspertów zewnętrznych.

VI Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu Strategii Lublin 2030 (IV kwartał 2021)

W szóstym etapie prac, projekt Strategii Lublin 2030 przejdzie przez wewnętrzne konsultacje i uzgodnienia z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin i jednostkami organizacyjnymi Miasta Lublin. Projekt dokumentu Strategii Lublin 2030 zostanie udostępniony mieszkańcom Lublina do formalnych konsultacji społecznych. W ich ramach realizowane będą działania konsultacyjne m.in. w formie spotkań/debat, w trakcie których mieszkańcy miasta będą mogli ocenić projekt Strategii Lublin 2030, wypowiedzieć się na temat zawartości i formy dokumentu oraz wnieść do niego formalnie ewentualne uwagi, by te mogły zostać uwzględnione w finalnej wersji dokumentu. Dokument będzie także poddawany procedurze opiniowania i uzgadniania z Zarządem Województwa Lubelskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z sąsiednimi gminami i ich związkami.

VII Uchwalenie dokumentu Strategii Lublin 2030 (I kwartał 2022)

Po przeprowadzeniu uzgodnień instytucjonalnych oraz analizie uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych i wprowadzeniu tych zasadnych do dokumentu, ostateczny projekt Strategii Lublin 2030 zostanie przedłożony przez Prezydenta Miasta Lublin pod głosowanie przez Radnych Rady Miasta Lublin i zostanie formalnie uchwalony na jednej z sesji Rady Miasta Lublin.

VIII Rozpoczęcie wdrażania Strategii Lublin 2030 (I–II kwartał 2022)

Po przyjęciu Strategii Lublin 2030 przez Radę Miasta Lublin, rozpocznie się etap jej wdrażania, którego istotnym elementem jest wypracowanie szczegółowych strategii sektorowych, stanowiących rozwinięcie założeń opisanych w dokumencie Strategii Lublin 2030. Istotną częścią procesu wdrażania strategii jest program edukacyjny, którego zadaniem jest promocja Lublina oparta na doświadczeniach i wnioskach płynących z trzyletniego, opartego na partycypacji społecznej procesu tworzenia najważniejszego miejskiego dokumentu.

Strategia 2030

Facebook Strategia Lublin 2030

Konsultacje społeczne