W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Co się wydarzy

Jakie są etapy prac nad Strategią Lublin 2030?

Uzgodnienie powszechnie akceptowanej wizji Lublina w 2030 roku, a następnie przełożenie jej na język strategii miasta to złożony, wieloetapowy oraz kosztowny proces, angażujący liczny zespół, wymagający zastosowania starannie dobranych metod i narzędzi pracy. Jego realizacja została podzielona na etapy, których efektem są konkretne rezultaty, wypracowywane kolektywnym wysiłkiem wielu osób i środowisk.

I. Tworzymy ramy Strategii Lublin 2030 (IV kwartał 2018 – IV kwartał 2019)

Pierwszy etap prac nad nową strategią poświęcony jest opracowaniu ogólnej koncepcji procesu strategicznego, ustaleniu jego ram merytorycznych oraz określeniu działań i środków niezbędnych do ich realizacji. Powstaje plan działań, który staje się podstawą merytoryczną wniosku nagrodzonego dotacją w konkursie „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanym przez ówczesne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Ambitny projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” ma zagwarantowane finansowanie. Obszary strategiczne wyznaczające ramy merytoryczne strategii oraz definiujące je kluczowe pojęcia zostają wypracowane w drodze warsztatów i konsultacji eksperckich, w które zaangażowało się blisko setka lubelskich intelektualistów i specjalistów.

II. Rozmawiamy o przyszłości Lublina (IV kwartał 2019 – IV kwartał 2020)

W drugim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 swoje zdanie na temat przyszłości miasta wyrażają mieszkańcy oraz przedstawiciele wielu środowisk i grup interesariuszy. Jego celem jest zebranie jak największej liczby opinii i wyobrażeń dotyczących potrzeb i kluczowych wyzwań w zarządzaniu miastem, składających się na wizję miasta przyszłości. Osią tego etapu procesu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Jaki ma być Lublin w 2030 roku?”. Zbieraniu opinii służą m.in. spotkania tematyczne i środowiskowe w ramach idei Kafejki Partycypacyjnej oraz wydarzenia w formie punktów mobilnych, spotkań otwartych w dzielnicach oraz gier i warsztatów przyszłości realizowanych przez Lubelską Grupę Badawczą - partnera społecznego projektu. Spotkania z mieszkańcami uzupełniają realizowane przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, ilościowe i jakościowe badania społeczne, a także konsultacje eksperckie dotyczące zakresu obszarów tematycznych strategii. Rezultatem wszystkich działań partycypacyjnych będzie co najmniej kilkanaście tysięcy zebranych opinii i komentarzy.

III. Opracowujemy rekomendacje strategiczne dla Lublina (IV kwartał 2020 – II kwartał 2021)

W trzecim etapie prac nad Strategią Lublin 2030 zebrane i opracowane w formie raportów tematycznych dane z działań partycypacyjnych oraz badań, zostaną poddane analizie, a następnie przełożone na rekomendacje strategiczne. Celem wypracowanych metodami warsztatowymi rekomendacji, jest określenie postępu, jaki ma wykonać Lublin do 2030 roku oraz zdefiniowanie, co należy zmienić i co zrobić, by to osiągnąć. Wszystkie rekomendacje charakteryzować się będą jednakową strukturą uwzględniającą wizję, diagnozę, cele oraz rekomendowane kierunki działań. Zadanie to zrealizuje 120 osób zrekrutowanych w otwartym naborze, formujących 12 Tematycznych Grup Roboczych (TGR). Każda grupa robocza składać się będzie z 10 osobowego zespołu ekspertów i użytkowników miasta, który tworzy lider, pracownicy miejskiego samorządu, przedstawiciele mieszkańców, reprezentanci organizacji trzeciego sektora, biznesu oraz uczelni wyższych. Rekomendacje wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze zostaną podsumowane raportem, którego treść stanie się podstawą nowej strategii miasta.

IV. Weryfikujemy rozwiązania strategiczne dla Lublina (II kwartał 2021)

W czwartym etapie prac nad Strategią Lublin 2030, rozwiązania wypracowane przez Tematyczne Grupy Robocze w oparciu o wizje przyszłości mieszkańców zostaną zweryfikowane pod kątem legalności, wykonalności i możliwości finansowania. Pierwsze konsultacje rekomendacji odbędą się w trakcie otwartego spotkania podsumowującego prace TGR. Kolejne opinie będą zbierane w ramach punktów mobilnych, spotkań i debat, a także w cyklu kilkunastu spotkań środowiskowych dotyczących wybranych zagadnień związanych z rozwojem Lublina. Weryfikacja rekomendacji stworzy kolejną możliwość włączenia się w prace nad Strategią Lublin 2030 mieszkańcom i ekspertom, którzy nie znaleźli się w składach Tematycznych Grup Roboczych.

V. Piszemy projekt Strategii Lublin 2030 (II–III kwartał 2021)

W piątym etapie prac nad Strategią Lublin 2030, powstanie pierwsza wersja projektu dokumentu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030. Podstawą jego opracowania będzie raport podsumowujący prace Tematycznych Grup Roboczych oraz szczegółowe wytyczne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Nad projektem pracować będzie zespół redakcyjny sformowany z pracowników Urzędu Miasta Lublin, wspomagany wąskim gronem ekspertów zewnętrznych.

VI. Oceniamy formalną stronę Strategii Lublin 2030 (IV kwartał 2021)

W szóstym etapie prac, projekt Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 zostanie poddany wewnętrznym konsultacjom w Urzędzie Miasta Lublin oraz przejdzie przewidzianą prawem weryfikację formalną, m.in. ocenę oddziaływania na środowisko, ocenę zgodności z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu pod kątem spójności z celami i politykami regionalnymi oraz krajowymi i unijnymi. Po tym etapie projekt nowej strategii uzupełniony o wszystkie elementy formalne będzie gotowy do publicznej prezentacji.

VII. Konsultujemy projekt Strategii Lublin 2030 ze społecznością miasta (IV kwartał 2021)

W siódmym etapie prac, projekt dokumentu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 zostanie udostępniony mieszkańcom Lublina do przewidzianych prawem formalnych konsultacji społecznych. W ich ramach zrealizowane zostaną działania konsultacyjne w formie spotkań i debat, w trakcie których mieszkańcy miasta będą mogli ocenić projekt Strategii Lublin 2030, wypowiedzieć się na temat zawartości i formy dokumentu oraz wnieść do niego ewentualne uwagi i komentarze, by te mogły zostać uwzględnione w finalnej wersji dokumentu.

VIII. Uchwalamy projekt Strategii Lublin 2030 (IV kwartał 2021)

Po analizie uwag konsultacyjnych oraz wprowadzeniu ich do dokumentu, ostateczny projekt Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radnym Rady Miasta Lublin przez Prezydenta Miasta Lublin i formalnie uchwalony na jednej z sesji Rady.

IX. Rozpoczynamy wdrażanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 (I kwartał 2022)

Po przyjęciu Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 przez Radę Miasta Lublin, rozpocznie się etap jej wdrażania, którego istotnym elementem będą szczegółowe strategie sektorowe, stanowiące rozwinięcie założeń opisanych w głównym dokumencie. Istotną częścią procesu wdrażania strategii będzie program edukacyjny, którego zadaniem będzie promocja wizerunku Lublina oparta na doświadczeniach i wnioskach płynących z dwuletniego, opartego na partycypacji procesu tworzenia najważniejszego miejskiego dokumentu.

Logotyp Lublin 2030

Tematyczne Grupy Robocze

Baza wiedzy o mieście na stronie strategia.lublin.eu

Bądż na bieżąco - Facebook Lublin 2030