W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Formularz zgłoszeniowy - Warsztaty przyszłości

Formularz zgłoszeniowy - Warsztaty przyszłości

Warsztaty przyszłości

Dane osobowe

(jeśli nie posiada Pan/Pani adresu e-mail proszę wpisać numer telefonu)

(tylko do wiadomości Urzędu Miasta)

Temat warsztatu

W ramach warsztatów będziemy się zajmowali nad dwoma tematami. Prosimy o wskazanie, którym z nich chce się Pan/Pani zajmować.

Informacje

Wskaż jaki rodzaj obiadu Pan/Pani wybiera?

Oświadczenie o pełnoletności*

Przetwarzanie danych osobowych*

Klauzula informacyjna*

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Lublin

na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin,
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i ewentualnego udziału w Warsztacie przyszłości realizowanego w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” oraz do celów archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w punkcie 3, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście. W przypadku przetwarzania danych na postawie wyrażonej zgody, przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu określonego w punkcie 3 lub do momentu cofnięcia zgody.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, tj. w szczególności Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin w szczególności COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice oraz Lubelska Grupa Badawcza, Szwoleżerów 6/14 20-555 Lublin.
 7. Pani/Pana dane, w ramach przetwarzania przez Administratora, nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania/poprawienie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody będzie możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail o treści „wycofanie zgody” na adres 2030@lublin.eu. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku nie podania przez Panią/ Pana danych zawartych w formularzu Pani/Pana zgłoszenie nie będzie brało udziału w rekrutacji.


* - pola wymagane

Nasze projekty