W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wysłuchanie publiczne

Formularz rejestracyjny dla mówców podczas wysłuchania publicznego – konsultacje projektu Strategii Lublin 2030

Serdecznie zapraszamy na wysłuchanie publiczne, które jest kolejną częścią konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko. Wysłuchanie będzie okazją do zabrania głosu – skomentowania, pochwalenia, skrytykowania – na temat założeń Strategii Lublin 2030 w formule online. Każdy głos zostanie odnotowany i wysłuchany przez lokalnych decydentów miasta Lublina.

Wysłuchanie odbędzie się w dniach 9, 10 i 11 grudnia 2021 r. w przestrzeni online, za pośrednictwem aplikacji Zoom oraz transmisji na portalu YouTube i Facebook. Każdego dnia omawiany będzie inny blok tematyczny nawiązujący do obszarów rozwojowych Strategii Lublin 2030. Szczegóły w harmonogramie – do pobrania.

Czym jest wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem treści projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko. Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (osób i instytucji), którzy uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w danej sprawie.

Wystąpienie mówcy nie może trwać dłużej niż 5 minut, a ich kolejność będzie losowana. Uczestnicy wysłuchania nie dyskutują między sobą. Wysłuchania planowane są na min. trzy godziny, choć ich ostateczna długość będzie znana po zakończeniu rejestracji mówców. Podczas wysłuchania przedstawiciele Urzędu Miasta Lublina usłyszą opinie dotyczące tych dokumentów.

Mówcy powinni wybrać w formularzu zgłoszeniowym preferowany blok tematyczny, którego dotyczy ich wystąpienie. Wszystkie części wysłuchania będą transmitowane na dedykowanych kanałach YouTube i Facebook, wraz z opcją zadawania pytań w czasie wydarzenia oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Osoby, które nie mogą wystąpić podczas wysłuchania korzystając z własnego sprzętu komputerowego, prosimy o zaznaczenie w formularzu potrzeby skorzystania z punktu mobilnego - zostanie udostępniony jeden punkt z dostępem do sprzętu komputerowego, kamery, mikrofonu z podłączeniem do sieci internetowej.

Link do transmisji online: (publikacja nastąpi w dniu wydarzenia)

Formularz rejestracyjny

Jeśli jesteś mieszkańcem lub mieszkanką i reprezentujesz siebie i swoje zainteresowania, pozostaw to miejsce puste.

Specjalne potrzeby

Wezmę udział w:*

Rejestruję swój udział w poniższych sesjach tematycznych:*

Uczestnik/uczestniczka pełnoletni/a

Prosimy o zaznaczenie poniższych zgód.

Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku dla osób pełnoletnich
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w szczególności poprzez utrwalenie w formie fotografii oraz audiowizualnej (filmu, transmisji), a także na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celu promowania spotkań dotyczących Strategii Lublin 2030 i działań mających na celu wdrażanie Strategii Lublin 2030, organizowanych przez Urząd Miasta Lublin, w szczególności:

W przypadku braku Pani/Pana zgody na przetwarzanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku, udział w wysłuchaniu publicznym będzie możliwy, ale w czasie jego trwania należy wyłączyć kamerę.

Uczestnik/uczestniczka niepełnoletni/a

Proszę o podanie poniżej danych (imię i nazwisko) opiekuna prawnego oraz zaznaczenie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda na uczestnictwo dziecka w wysłuchaniu publicznym

Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku dla osób niepełnoletnich
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności poprzez utrwalenie w formie fotografii oraz audiowizualnej (filmu, transmisji), a także na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celu promowania spotkań dotyczących Strategii Lublin 2030 i działań mających na celu wdrażanie Strategii Lublin 2030, organizowanych przez Urząd Miasta Lublin, w szczególności:

W przypadku braku Pani/Pana zgody na przetwarzanie i nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana dziecka, udział w wysłuchaniu publicznym będzie możliwy, ale w czasie jego trwania należy wyłączyć kamerę.

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w konsultacjach społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii – wysłuchanie publiczne w formule online

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119/1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w zakresie rozpowszechniania wizerunków na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 wraz ze sporządzoną prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu strategii;
  • w celu rejestracji i organizacji wysłuchania publicznego;
  • w celu przekazania szczegółowych informacji na temat udziału w wysłuchaniu publicznym;
  • w celu promocji spotkań dotyczących Strategii Lublin 2030 i działań mających na celu wdrażanie Strategii Lublin 2030;
  • w celach archiwizacyjnych.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu realizacji celów określonych w pkt 4 lub do czasu wycofania udzielonej zgody, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych oraz cele statystyczne – przez okres 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice, Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35–234 Rzeszów oraz Fundacja Pole Dialogu, ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Ze względu na transmisję spotkań na kanałach YouTube i Facebook (zasady ochrony danych stosowane przez YouTube znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; zasady ochrony danych stosowane przez Facebook znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation) oraz realizację działań promocyjnych na portalu Facebook (zasady ochrony danych stosowane przez Facebook znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation) i Instagram (zasady ochrony danych stosowane przez Instagram znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://help.instagram.com/519522125107875), a także wykorzystywanie do udziału w trybie zdalnym platformy Zoom (zasady ochrony danych stosowane przez Zoom znajdują się w polityce prywatności pod linkiem: https://explore.zoom.us/pl/privacy/, Pani/Pana dane mogą trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienie sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w zakresie celów realizowanych w oparciu o tę przesłankę poprzez wysłanie wiadomości email na adres: 2030@lublin.eu, informującej o tym fakcie.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, nazwy reprezentowanego podmiotu i stanowiska, którą Pani/Pan reprezentuje jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w wysłuchaniu publicznym w formule online. Osoby nieuczestniczące w formule online będą miały zapewnioną możliwość śledzenia przebiegu wysłuchania publicznego poprzez transmisję online na dedykowanych kanałach YouTube i Facebook wraz z opcją zadawania pytań w czasie wydarzenia oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. W takim przypadku podanie danych osobowych nie jest wymagane.

Oświadczenie osoby pełnoletniej zgłaszającej się do udziału w spotkaniu

Oświadczenie opiekuna prawnego/opiekunki prawnej osoby niepełnoletniej zgłaszającej się do udziału w wysłuchaniu publicznym


* - pola wymagane

Nasze projekty