W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Polityka prywatności

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie internetowym „edu.lublin.eu” (zwanego dalej: „Serwisem”).

Rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego w ramach Serwisu, określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

W Polityce Prywatności określono podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności i dóbr osobistych  użytkowników usług. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych usług zawarto w (kartach usług/zakładkach/dedykowanych klauzulach informacyjnych).

Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem  wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz prawa krajowego.

2. Słownik pojęć

 1. Serwis – portal internetowy – edu.lublin.eu
 2. Właściciel Serwisu –  Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, REGON 431019514, NIP 946-25-75-811
 3. Usługodawca / Operator Serwisu – Urząd Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin, NIP 7120163493, REGON, 000594198
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 5. Administrator danych osobowych (ADO) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 6. Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ADO.
 7. Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba powołana przez Administratora Danych, realizująca zadania z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z artykułem 39 RODO.
 8. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 9. Przetwarzanie - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz w celu zapewnienia monitorowania ochrony danych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień, wynikających z korzystania z Serwisu poprzez:

 • email na adres:
 • pisemnie na adres: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin

4. Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Usługobiorców są zbierane na potrzeby rejestracji kont w Serwisie, w celu korzystania z usług oferowanych w Serwisie. Warunki oraz sposób rejestracji konta wskazane zostały w Regulaminie Serwisu. Dane Usługobiorców przetwarzane są w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. w celu realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług Serwisu.
 2. Podczas rejestracji kont w Serwisie Usługobiorcy podają każdorazowo zestaw danych osobowych niezbędny do realizacji konkretnej usługi realizowanej drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. W związku z korzystaniem przez Usługobiorcę ze stron internetowych Serwisu Usługodawca gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych zostało opisane w Polityce plików cookies.
 3. Funkcjonalność Serwisu umożliwia wykonanie Usług w celu:

5. Okres przetwarzania danych

 1. Usługodawca przetwarza (przechowuje) dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania.
 2. Okresy przechowywania danych osobowych mogą różnić się w zależności od świadczonej usługi i celu ich przetwarzania.

6. Odbiorcy danych

Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych dla poszczególnych usług punkt 4, podpunkt 3.

7. Informacja o przekazywaniu danych do krajów trzecich

Dane osobowe Użytkownika nie będą, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. W związku z tym dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. Profilowanie usługobiorców

Nie stosuje się profilowania użytkowników.

9. Prawa Usługobiorców dotyczące jego danych

W każdym przypadku Usługobiorcy, korzystający z usług mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mają także prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych, o ile ich dane przetwarzane są po ich uprzedniej zgodzie, w celach innych niż w związku z umową lub przepisami prawa. Ponadto każdej osobie, która uważa, że przetwarzanie danych przez Usługodawcę narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych, w ramach usług, Usługobiorca znajdzie we właściwej zakładce dla danej usługi,  znajdującej się w punkcie 4 niniejszej polityki.

10. Lista dokumentów powiązanych

 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
 2. Polityka plików cookies
 3. Lista kontaktowa do Administratorów i Inspektorów Ochrony Danych w przypadkach, w których zachodzi zmiana ADO lub IOD