W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Klauzula informacyjna - awans zawodowy

Klauzula informacyjna - awans zawodowy

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych we wnioskach o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego lub kontraktowego

1. Administrator i wyznaczony IOD

Wskazanie Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych uzależnione jest od Jednostki Oświatowej, do której składany jest wniosek nauczyciela. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w tabeli.

2. Cel przetwarzania danych

Dane w aplikacji przetwarzane są w celu złożenia wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy nauczyciela stażysty lub kontraktowego oraz prowadzenie wymiany wiadomości i komunikatów w ramach procesu.

3. Zakres danych

Dane przetwarzane w aplikacji: imię i nazwisko nauczyciela, stopień awansu zawodowego, o który ubiega się nauczyciel, stopień awansu zawodowego, który aktualnie posiada, Jednostka Oświatowa w której zatrudniony jest nauczyciel.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019r. Poz. 2215 oraz z 2019r. Poz. 4); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2200).

5. Okres przetwarzania danych

      Podstawą działania jest instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt. Dane przetwarzane w ramach aplikacji stanowią część dokumentacji niearchiwalnej. Dokumentacja niearchiwalna ma tylko czasowe praktyczne znaczenie i podlega wybrakowaniu po upływie określonego przepisami okresu jej przechowywania. Taka dokumentacja jest oznaczona symbolem BE, z przypisanym symbolem cyfry arabskiej oznaczającym okres jej przechowywania – zazwyczaj przyjmuje się, wnioski o naliczenie dotacji są oznaczone symbolem BE50, co oznacza, że po upływie 50 lat (najczęściej po upływie pełnego roku kalendarzowego, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, tj. po upływie 50 lat od ukończenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela) taka dokumentacja jest poddawana ekspertyzie ze względu na swoją treść, charakter i znaczenie, a następnie brakowana. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentacja niearchiwalna samorządowych jednostek organizacyjnych może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora właściwego archiwum państwowego po upływie okresu jej przechowywania, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz po uznaniu, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki. Zasady sporządzania wniosku określono w § 9 rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – art. 5 ust. 1 pkt 2.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015, poz. 1743 ze zm.) – § 9.

6. Odbiorcy/procesory danych

Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Do podmiotów przetwarzających należy:

VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław, posiadająca numer NIP: 898-001-44-51 i REGON: 005993000 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153176.

W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. Prawa usługobiorcy

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , w przypadkach określonych w art. 18 RODO
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art 20 RODO
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

8. Informacja o przekazywaniu danych do krajów trzecich

Dane osobowe Użytkownika nie będą, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. W związku z tym dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. Profilowanie usługobiorców

Nie stosuje się profilowania użytkowników