W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Klauzula informacyjna - pracownik młodociany

Klauzula informacyjna - pracownik młodociany

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: "RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: 20–109 Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1.
W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania
z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:

drogą elektroniczną: lub
pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji zawiadomienia dotyczącego zawarcia z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz w celach archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także Pani/Pana zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych nie wynikających z przytoczonych przepisów prawa, tj. numeru telefonu, ale ułatwiających realizację celu wskazanego w pkt 3.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 10 lat, według kat. B-10. Po tym okresie dane, po uzyskaniu zgody archiwum państwowego, podlegają usunięciu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3 lub do momentu wycofania zgody.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ponadto, mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, tj.: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.,ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice; Witkac sp. z o. o.,

8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
b) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);

g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie w formie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, przekazanego:

na adres:
w postaci pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego
za pośrednictwem skrzynki ePUAP
bezpośrednio do siedziby Urzędu Miasta Lublin.

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie koniecznym
do rejestracji zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3, jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia.[1]  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów prawa, tj. numeru telefonu, jest dobrowolne; skutkiem ich nieprzekazania będzie utrudniona komunikacja w przypadku zaistnienia wątpliwości w procesie weryfikacji składanych dokumentów.