W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w rekrutacji do placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lublin

1. Administrator i wyznaczony IOD

Wskazanie Administratora Danych oraz Inspektora Ochrony Danych uzależnione jest od Jednostki Oświatowej, do której składany jest wniosek kandydata. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w tabeli.

2. Cel przetwarzania danych

Dane w aplikacje przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji kandydatów do Jednostek Oświatowych Gminy Lublin, takich jak: przedszkola i oddziały przedszkolne, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, młodzieżowe domy kultury, bursy.

3. Zakres danych

Dane kandydata: imię i nazwisko kandydata, numer PESEL, adres e-mail kandydata (dla poziomu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych). Dane opiekunów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, identyfikator internetowy. Osiągnięcia kandydata (dla poziomu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych)

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do placówek oświatowych jest Ustawa Prawo Oświatowe, w szczególności Art. 149, 150, 151, 152 i 161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)

5. Okres przetwarzania danych

Okres przechowywania danych został określony w oparciu o podstawę prawną, Art. 160 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.):

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicznej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy/procesory danych

Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym są przekazywane dane osobowe, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

Do podmiotów przetwarzających należy:

VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław, posiadająca numer NIP: 898-001-44-51 i REGON: 005993000 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153176.

W przypadku skierowania żądania, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. Prawa usługobiorcy

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych , w przypadkach określonych w art. 18 RODO
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych, które przetwarzane będą na podstawie zgody
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art 20 RODO
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

8. Informacja o przekazywaniu danych do krajów trzecich

Dane osobowe Użytkownika nie będą, przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu RODO. W związku z tym dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. Profilowanie usługobiorców

Nie stosuje się profilowania użytkowników