W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Klauzula informacyjna - zgłoszenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Klauzula informacyjna - zgłoszenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, strona 1) dalej RODO, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

  1. Wskazanie Administratora Pani/Pana danych osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych uzależnione jest od poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, do której kierowane jest zgłoszenie. Szczegółowe zestawienie wraz z danymi kontaktowymi znajduje się w tabeli poniżej.
  2. Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w formularzu zgłoszenia, przetwarzane są w celu zgłoszenia ucznia lub rodzica do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej oraz w celach archiwalnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. „W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych”, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydane na jej podstawie zarządzenie nr 75/4/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w jednostkach oświatowych miasta Lublin.
  4. Z danych osobowych znajdujących się w formularzu zgłoszenia będziemy korzystać przez okres realizacji przedmiotowej usługi - do osiągnięcia celu przetwarzania. Po upływie tego okresu dane będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez czas określony w przepisach prawa tj. 10 lat.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, tj. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych tj. VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa oraz podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa w szczególności organom ścigania (Policja, Sądy, Prokuratura).
  6. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych, opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać profilowaniu.
  7. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa :

a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych nie będzie możliwe skorzystanie z formularza zgłoszenia do poradni       psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej. Zgłoszenie może być zrealizowane poprzez inną formę kontaktu z właściwą Poradnią.