W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Regulamin Serwisu

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług przez Serwis „edu Lublin.”
 2. Właścicielem Serwisu jest Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
 3. Z Serwisu nie mogą korzystać Użytkownicy nie wyrażający zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Serwis – Serwis Internetowy dostępny pod adresem: https://edu.lublin.eu/
 2. Usługodawca – Gmina Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel. 81 466 1000, e-mail: , , adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /UMLublin/SkrytkaESP, NIP 9462575811, REGON 431019514.
 3. Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie. Usługodawca umożliwia założenie konta Użytkownika przez szkołę, ucznia i pracodawcę (podmiot prywatny).
 4. Konto Użytkownika („Konto”) – obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie.
 5. Zakładanie konta użytkownika – dobrowolny proces odbywający się poprzez:
      1) złożenie stosownego wniosku o dostęp (wniosek do pobrania w zakładce „wnioski o dostęp do serwisu”),
      2) wypełnienie formularza rejestracyjnego w Jednostce Oświatowej Gminy Lublin,
      3) elektroniczną rejestrację użytkownika, w przypadku aplikacji rekrutacyjnych, wnioskowania o stypendium socjalne, wnioskowanie o stypendium prezydenckie, wnioskowanie o duplikat świadectwa.
 6. Zakładanie konta w procesie rekrutacyjnym – jest niezbędną czynnością, do przeprowadzenia procesu rekrutacji do Jednostki Oświatowej Gminy Lublin. Założone konto funkcjonuje jedynie w ramach aplikacji rekrutacyjnej, w której zostało założone, jego ważność jest ograniczona do czasu trwania procesu rekrutacyjnego, tj do dnia 31 sierpnia.

§ 3

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorców w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
 • dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Usługobiorca ma możliwość kontaktu z administratorem technicznym Serwisu.
 2. Usługodawca wypełniając obowiązek wynikający z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zapewnia usługobiorcy dostęp do informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną:  Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

§ 4

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest prawidłowe dokonanie rejestracji przez Użytkownika.
 2. Konto w serwisie może posiadać uczeń, wychowanek, opiekun, pracodawca. Pracownicy Urząd Miasta Lublin oraz Jednostek Oświatowych, posiadają osobny profil, niewidoczny dla pozostałych użytkowników, mający na celu merytoryczne i techniczne administrowanie Serwisem.
 3. Rejestrując konto Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką prywatności, Polityką cookies oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 4. Od momentu zarejestrowania konta, Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu.
 5. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony przyjętego przez Użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie hasła składającego się z co najmniej 12 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.
 7. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.
 8. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem Jednostki Oświatowej (szkoła, przedszkole, bursa) lub istnieje możliwość rejestracji w systemie użytkownika tylko na potrzeby przeprowadzenia danego procesu. Procesy umożliwiające założenie konta: wnioskowanie o stypendium socjalne, wnioskowanie o stypendium prezydenckie, wnioskowanie o duplikat świadectwa, wnioskowanie o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

§ 5

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta poprzez rejestrację konta użytkownika w serwisie https://edu.lublin.eu.
 2. Każda ze stron, Usługobiorca i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. Wypowiedzenie umowy może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli zawierającego co najmniej adres e-mail i informacje o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci konta użytkownika na portalu https://edu.lublin.eu.
 4. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail właściwej Jednostki Oświatowej lub na adres: .

§ 6

 1. Niedopuszczalne jest przesyłanie wiadomości, których treść:

1) nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,

2) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,

3) pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

4) znieważa lub zniesławia inne osoby, a także godzi w dobre imię tych osób,

5) propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym etnicznym, wyznaniowym lub seksualnym,

6) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

7) ma charakter bezprawny,

8) zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych.

§ 7

 1. Wszelkie treści Serwisu są chronione prawem autorskim. Zawartość Serwisu nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że Właściciel Serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.
 2. Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Właściciela Serwisu lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Właścicielem Serwisu, których materiały zostały zamieszczone w Serwisie.
 3. Znaki towarowe znajdujące się w dysponowaniu prawnym Właściciela Serwisu, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody. Herb Miasta należy do kategorii symboli Miasta, zatem podlega ochronie prawnej na gruncie ustawy o samorządzie gminnym (zgoda Rady Miasta Lublin) oraz wiąże się z korzystaniem z tego dobra prawnego, nie prowadząc do jego używania w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Urzędu Miasta Lublin i Gminy Miasto Lublin (deprecjacja oznaczenia lub obniżenia prestiżu Urzędu i Gminy).

§ 8

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Usługodawca informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Usługodawcę ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane i treści wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

§ 9

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji poprzez zakładkę „Pomoc”
 2. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać adres poczty elektronicznej, treść reklamacji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

§ 10

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu.
 3. Każdorazowa zmiana treści postanowień Regulaminu wymaga akceptacji i zgody Usługobiorcy.
 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników oraz zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie Serwisu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.