W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (17 listopada)

Sesja Rady Miasta Lublin (17 listopada)
14.11.202211:17

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Lublin w dniu 17 listopada 2022 r. (czwartek).

Transmisja pod linkiem.

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1609-1).
 6. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2023 r. (druk nr 1618-1).
 7. Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin (druk nr 1613-1).
 8. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1602-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1603-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 1611-1);
  • wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (druk nr 1633-1);
  • określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Lublin (druk nr 1573-1) – projekt mieszkańców;
  • wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2022/2023 (druk nr 1610-1);
  • ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Lublin, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (druk nr 1614-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na
  • terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 1615-1);
  • ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania
  • dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku (druk nr 1606-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (druk nr 1607-1);
  • nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1601-1) – projekt grupy radnych;
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I w rejonie ulicy Majerankowej (druk nr 1608-1);
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni dla obszaru G – rejon ulic: Siewierzan i Wołynian (druk nr 1617-1);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w obszarach: A – część V oraz B i C – część VIII (druk nr 1616-1);
  • uchwały wzywającej gminę Lublin do niesprzedawania nieruchomości o numerze 319/2, 311/39 położonej przy ulicy Powstańców Śląskich 74a w Lublinie (druk nr 1612-1) – projekt mieszkańców;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich 74 (druk nr 1622-1);
  • nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Rzeszowskiej (druk nr 1625-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki handlowej położonych w Lublinie w pobl. ul. Droga Męczenników Majdanka, w pobl. al. Wincentego Witosa oraz w pobl. ul. Królowej Bony (druk nr 1619-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy Al. Tysiąclecia (druk nr 1620-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Poznańskiej 117, ul. Radomskiej 27 oraz w pobl. ul. Władysława Orkana (druk nr 1621-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Majdan Tatarski 7a (druk nr 1623-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Kazimierza Dulęby (druk nr 1624-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1626-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1627-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Krańcowej 78 stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1628-1);
  • wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Świętoduskiej/Wodopojnej (druk nr 1629-1).
 10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła