W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (18 listopada)

Sesja Rady Miasta Lublin (18 listopada)
17.11.2021

PORZĄDEK OBRAD XXXIII sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji zwołanej na dzień 18 listopada 2021 r. (czwartek) na godzinę 9.00 (obrady w trybie zdalnym)

Stosownie do przepisu art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), zarządzam obradowanie Rady Miasta Lublin podczas sesji zwołanej na dzień 18 listopada 2021 r. w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Radni Rady Miasta Lublin będą mogli brać udział w tej sesji zarówno przebywając w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), jak też w każdym innym miejscu.

link do transmisji

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1264-1).
 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nienależytego wykonywania zadań (druk nr 1262-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • petycji dotyczącej zmiany sposobu procedowania budżetu miasta Lublin (druk nr 1263-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1254-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1255-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 299/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2016-2022 (druk nr 1256-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 1257-1);
 • wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2021 rok, 2022 rok i 2023 rok (druk nr 1267-1);
 • przystąpienia Gminy Lublin do realizacji w partnerstwie z Gminą Jastków projektu w ramach konkursu „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę” (druk nr 1260-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1269-1);
 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2020/2021 (druk nr 1253-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 840/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji wymienionych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także warunków i trybu tego obniżenia, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1271-1);
 • ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 1272-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 1285-1);
 • zmiany uchwały nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1275-1);
 • Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne w 2022 r. (druk nr 1277-1);
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” (druk nr 1276-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIB (Majdan Tatarski, Kośminek – rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) dla obszaru D położonego w rejonie ulic: Sulisławickiej – Kosmonautów – Żelaznej (druk nr 1278-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar G – rejon ulicy Turniowej (druk nr 1279-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar A – rejon ul. Kieleckiej (druk nr 1280-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 981/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II w rejonie wąwozu wzdłuż linii kolejowej i Starego Gaju (druk nr 1281-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar D – rejon ulicy Nowomiejskiej (druk nr 1282-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, obszar C – rejon ulic: Wyżynnej i Szczytowej (druk nr 1283-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni, obszar R – rejon ulicy Deszczowej (druk nr 1284-1);
 • wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie (druk nr 1273-1);
 • nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1261-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Wyzwolenia (druk nr 1265-1);
 • wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Lublin darowizny na rzecz Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym w Lublinie przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 64 (druk nr 1266-1);
 • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1268-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Stefana Roweckiego (druk nr 1270-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1274-1).

8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła