W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (19 października)

Sesja Rady Miasta Lublin (19 października)
13.10.202311:59

Obrady odbywać się będą 19 października 2023 r. (czwartek) w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miasta Lublin:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu LII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (1907-1).
 6. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne (druk nr 1905-1).
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2022/2023 (druk nr 1921-1).
 8. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 1906-1).
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miasta Lublin (druk nr 1920-1).
 10. Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027:
  • Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027, które pozostawia się bez dalszego biegu (druk nr 1908-1).
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie na kadencję 2024-2027 (druk nr 1909-1).
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie sposobu rozpatrzenia i braku odpowiedzi na skargę z dnia 30 maja 2023 r. złożoną na Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (druk nr 1893-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie sposobu rozpatrzenia i braku odpowiedzi na skargę z dnia 3 czerwca 2023 r. złożoną na pracowników jednostek oświatowych (druk nr 1894-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • petycji dotyczącej zmiany uchwały nr 175/XVII/1995 z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Lublinie (druk nr 1895-1) – projekt Komisji Skarg Wniosków i Petycji;
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1891-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1892-1);
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (druk nr 1896-1);
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (druk nr 1897-1);
  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 1900-1);
  • zmiany uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (druk nr 1899-1);
  • ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 1911-1);
  • zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy miastem Lublin a miastem Kiszyniów (Mołdawia) (druk nr 1898-1);
  • uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (druk nr 1922-1);
  • ustanowienia pomników przyrody (druk nr 1903-1);
  • pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr 1904-1);
  • ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2024 roku (druk nr 1910-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Jastrzębiej 3 w Lublinie (druk nr 1901-1);
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Lipowej 1/Al. Racławickich 2 w Lublinie (druk nr 1902-1);
  • wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Bursztynowej, ul. Nagietkowej, w pobl. ul. Mełgiewskiej, ul. Kazimiery Litwiniukowej, ul. Gołębiej oraz w pobl. ul. Kaczej (druk nr 1912-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Lublin wynoszącego 1/2 części w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Anny Henryki Pustowójtówny, ul. Bohaterów Monte Cassino oraz ul. Mieczysława Romanowskiego (druk nr 1913-1);
  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Powstańców Śląskich (druk nr 1914-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1915-1);
  • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę albo użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1916-1);
  • wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Przeskok 18a (druk nr 1917-1);
  • wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Świętoduskiej/ul. Wodopojnej (druk nr 1918-1);
  • wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonej w Lublinie w pobliżu ul. Lędzian, oznaczonej jako działka nr 1035 o powierzchni 0,2910 ha (obręb 73 – Słąwin Szerokie, Arkusz 13) (druk nr 1919-1).
 12. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła