W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sesja Rady Miasta Lublin (30 marca)

Sesja Rady Miasta Lublin (30 marca)
24.03.202311:16

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek)

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w Ratuszu, Plac Króla Władysława Łokietka 1, od godz. 9:00.

Transmisja pod linkiem.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XLVII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1747-1).
 6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodzkiego za rok 2022 (druk nr 1720-1).
 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin za 2022 r. (druk nr 1721-1).
 8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin za rok 2022 (druk nr 1719-1).
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Lublin za rok 2022 (druk nr 1723-1).
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2022 roku (druk nr 1722-1).
 11. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Lublin” oraz o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2022 roku (druk nr 1724-1).
 12. Informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, na rzecz których wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne w 2023 r. (druk nr 1732-1).
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2022 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 1733-1).
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • skargi na działanie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (druk nr 1738-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 1740-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy o charakterze społecznym, tj. działań na rzecz poprawy i ułatwienia seniorom funkcjonowania w środowisku lokalnym poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach porządkowych uchwalonych przez Radę Miasta Lublin (druk nr 1739-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 • stanowisko Rady Miasta Lublin w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II (druk nr 1748-1) – projekt grupy radnych;
 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2023 rok (druk nr 1717-1);
 • uchwały zmieniającej uchwałę nr 1353/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1718-1);
 • przyjęcia programu osłonowego Gminy Lublin „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (druk nr 1725-1);
 • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r. (druk nr 1746-1);
 • zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (druk nr 1726-1);
 • zmiany statusu formy ochrony przyrody (druk nr 1714-1);
 • zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w obrębie szpalerów drzew stanowiących pomnik przyrody oraz w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr 1715-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmian części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VC w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza (druk nr 1727-1);
 • zmiany uchwały nr 552/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar północno-wschodni (druk nr (1728-1);
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar zachodni w rejonie ulic: al. Kraśnicka, Nałęczowska i Wojciechowska (druk nr 1729-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V w obszarze położonym na północ od ul. A. Zelwerowicza a granicą miasta Lublin – część wschodnia (druk nr 1716-1);
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Nowy Świat i Wojenna (druk nr 1736-1);
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru C – w rejonie ulic: Bursaki, Związkowej (druk nr 1737-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Krężnickiej 125 w Lublinie (druk nr 1730-1);
 • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Rynek 13 w Lublinie (druk nr 1731-1);
 • zmiany uchwały nr 929/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1734-1);
 • zmiany uchwały nr 891/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1735-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Batalionów Chłopskich (druk nr 1741-);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej (druk nr 1742-1);
 • wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1743-1);
 • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu położonej w Okunince w Gminie Włodawa (druk nr 1744-1);
 • wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Lublin – miasta na prawach powiatu położonej w Okunince w Gminie Włodawa (druk nr 1745-1).
 1. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta Lublin.
 2. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta Lublin
/-/ Jarosław Pakuła