W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne

Stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia artystyczne
09.01.202010:13

Wydział Kultury przypomina, że do 31 stycznia 2020 r. można składać wnioski o stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2019 r.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów oraz ich wysokość określa Uchwała nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która:

  1. mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina,
  2. jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym,
  3. w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia.

W roku kalendarzowym jednej osobie może być przyznane jedno stypendium za osiągnięcia artystyczne.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Konieczne załączniki:

  1. co najmniej jedna rekomendacja od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do ww. Regulaminu,
  2. życiorys zawierający opis osiągnięć artystycznych wnioskodawcy,
  3. kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym.

Do wniosków stypendialnych prosimy także dołączyć podpisaną informację o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych: klauzula_RODO_stypendium_osiagniecia.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi brutto od 300 zł do 1.500 zł.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin do 31 stycznia 2020 r. Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych Regulaminem.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane i kompletnie wypełnione. Prosimy o zwrócenie uwagi na oświadczenie wnioskodawcy znajdujące się bezpośrednio pod treścią wniosku i zaznaczenie, zgodnie ze stanem faktycznym, właściwej opcji.

Wymagane dokumenty przedstawione w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe) i podpisane przez osobę tłumaczącą.

Informujemy, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%).

Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387 t.j.). 

Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

81 466 3714
stypendia.kultura.lublin.eu

Jednocześnie przypominamy, że:

- do 31 marca 2020 r. przyjmujemy wnioski stypendialne na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w terminie 1 czerwca 2020 r. - 31 grudnia 2020 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy;

- do 31 października 2020 r. przyjmujemy wnioski stypendialne na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury w terminie 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 10 miesięcy;

- w trakcie całego roku kalendarzowego przyjmujemy wnioski stypendialne na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem (program wyjazdowy), jednakże nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu.

 

Pliki do pobrania