W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Literacki ślad" Polska - Moje miejsce na Ziemi

II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Literacki ślad" Polska - Moje miejsce na Ziemi
18.07.200813:23

Zachęcamy wszystkich fotografujących do odkrywania Polski, spojrzenia na swój kraj przez pryzmat literatury, czerpania inspiracji z historii i tradycji, zwrócenia się ku przeszłości w kontekście teraźniejszości.
Konkurs Fotograficzny ma na celu popularyzację literatury polskiej, jako inspiracji dla pasjonatów fotografii. Prosimy o nadsyłanie fotografii, które będą efektem zaczytania się w literaturze polskiej. Najważniejszym założeniem konkursu jest konieczność przywołania dla każdej fotografii ( zestawu zdjęć) literackiego motta. Inspiracji należy szukać w dziełach literackich i biografiach polskich pisarzy i poetów. R E G U L A M I N 1. Organizator: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin tel. 0-81 536 03 10 • pracowniaslowa@ck.lublin.pl • www.ck.lublin.pl 2. Celem konkursu jest: a) popularyzacja literatury polskiej, jako inspiracji dla pasjonatów fotografii. b) popularyzacja miejsc związanych ze znanymi postaciami literackimi i historycznymi, miejsc związanych z historycznym, literackim kontekstem. c) wyłonienie najciekawszych prac fotograficznych interpretujących temat w sposób nowatorski, kreatywny i opatrzone odpowiadającym mottem literackim, a jednocześnie odznaczających się poprawnością techniczną oraz kompozycyjną zdjęcia 3. Zasady: a) Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest nieodpłatny, kierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów, jak i profesjonalnych twórców. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. b) Uczestnik może nadesłać do 5 wcześniej nie publikowanych fotografii barwnych lub czarno-białych wykonanych na papierze fotograficznym w formacie min. 20x30 cm do 30x45 cm. Zestawy wielo-zdjęciowe (do 4 sztuk) będą traktowane jako jedna praca. c) Każde zdjęcie ( zestaw zdjęć) musi posiadać swoje motto lub tytuł zaczerpnięty z literatury stanowiącej kontekst dla nadesłanej pracy. c) Zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł - motto, miejsce wykonania zdjęcia, godło (pseudonim identyfikujący fotografa, zapewniający jego anonimowość dla potrzeb Konkursu) oraz w przypadku cyklu opis numeryczny. Do fotografii należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną godłem zawierającą wypełnioną czytelnie i podpisaną Kartę Zgłoszenia, która jest dostępna na stronie: www.ck.lublin.pl d) Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem w formie odbitki oraz pliku cyfrowego (.jpg .tif min. 300 dpi na CD) lub wglądówki, format 13x18 należy nadsyłać drogą pocztową na koszt uczestnika na adres organizatora w terminie do 7 listopada 2008 (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny – Literacki śład". e) Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie fotografii oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia akceptuje niniejszy regulamin, oświadcza, że posiada prawa autorskie do nadesłanych prac i wyraża zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie i publikację oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu fotograficznego f) Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z wytworzeniem i dostarczeniem swoich prac. g) Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora i nie będą odsyłane. h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie zgłoszenia podczas przesyłki. 4. Ocena i nagrody: a) Oceny prac i wyboru najlepszego zdjęcia dokona powołane przez organizatora Jury w terminie do 17 listopada 2008 r. b) Przyznane zostaną następujące nagrody i wyróżnienia: I nagroda w wysokości 700 zł., II nagroda w wysokości 600 zł., III nagroda w wysokości 500 zł. Oraz wyróżnienia w formie nagród rzeczowych c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. d) Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora www.ck.lublin.pl Laureaci zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną. e) Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie organizatora podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 26 listopada 2008 r. 5. Postanowienia końcowe: a) Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej prace, będą również pokazywane na terenie Lublina w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. Kolekcja zdjęć zostanie przekazana do zbiorów tejże biblioteki z możliwością dalszych prezentacji w szkołach, ośrodkach edukacyjnych i kultury. b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji zdjęć w materiałach promocyjnych Centrum Kultury w Lublinie oraz mass-mediach w celu popularyzacji Programu Edukacyjnego, jak również w ramach organizowanych przez siebie imprez związanych z edukacją kulturalną, zawsze z podaniem informacji o autorze fotografii. c) Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) d) Konkurs Fotograficzny odbywa się w ramach 2 edycji Programu Edukacyjnego „Moja Polska - między literą a słowem” zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra" ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji: Pracownia Słowa - Centrum Kultury w Lublinie Koordynator projektu: Anna Krawczyk tel. 0-81 536 68 30 • fax: 0-81 536 03 12 • pracowniaslowa@ck.lublin.pl • www.ck.lublin.pl

CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej