W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Publikacje

„Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” - publikacja

Wydana przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin publikacja pt. „Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” jest podsumowaniem siedmiu edycji programu „Dzielnice Kultury” realizowanych w latach 2013–2019.

„Dzielnice Kultury” to interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Jego geneza sięga procesu rozpoczętego w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, kiedy to  zaobserwowano niespotykane dotychczas ożywienie kulturalne w naszym mieście. Wówczas znacznie wzrosła aktywność lubelskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Zaangażowanie tych podmiotów w proces przygotowania aplikacji, włączenie kultury w główny nurt polityki miejskiej, a także rozwój i poprawa istniejącej oferty doprowadziły do wzrostu potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiększenia aktywności mieszkańców w postaci nieformalnych inicjatyw oddolnych. Odpowiedzią na te zjawiska, a także na dysproporcje w dostępie do kultury spowodowane skupieniem większości instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum miasta, było opracowanie założeń programu „Dzielnice Kultury”.

Program daje możliwość powszechnego, nieskrępowanego uczestnictwa w kulturze zarówno w charakterze twórcy, jak i odbiorcy, dlatego do realizowania propozycji w jego ramach zostały zaproszone nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także grupy nieformalne czy osoby fizyczne. Program „Dzielnice Kultury” stał się też jednym z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020.

Program koordynowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Jego realizacją zajmują się trzy miejskie instytucje kultury – operatorzy programu. Są to: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” i Warsztaty Kultury
w Lublinie. Równolegle do działań operatorów realizowane są projekty dofinansowane przez Miasto Lublin w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu Kultury i sztuki oraz w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli tzw. „małe granty”.

Pierwsza, pilotażowa edycja „Dzielnic Kultury” odbyła się w 2013 roku. W ciągu siedmiu edycji programu zostało zrealizowanych ponad tysiąc projektów. Szczególne znaczenie miały edycje jubileuszowe, dedykowane następującym po sobie obchodom Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej.

Program „Dzielnice Kultury” był realizowany głównie poprzez wzmocnienie działań z zakresu edukacji kulturalnej, a w szczególności poprzez organizację warsztatów umiejętności artystycznych, w ramach których mieszkańcy mieli okazję kształcić się w obszarach związanych z różnymi dziedzinami sztuki, m.in. teatrem, muzyką, plastyką czy tańcem. Na przestrzeni siedmiu lat program „Dzielnice Kultury” skutecznie uzupełniał propozycję infrastruktury kulturalnej znajdującej się w centrum Lublina i dawał możliwość utrzymania wzrastającego wśród lublinian zainteresowania kulturą.

Publikacja „Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” ma charakter archiwizujący wszystkie „dzielnicowe” projekty. Opatrzona zdjęciami dokumentującymi przebieg niektórych z nich, ma służyć za przewodnik po kulturalnej mapie Lublina skali mikro – najbliższego otoczenia mieszkańców, stanowi dokumentację wydarzeń realizowanych przez lublinian dla współmieszkańców. Składa się z dwudziestu czterech rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnej dzielnicy Lublina, z wyjątkiem dzielnic: Czechów Północny i Południowy, Czuby Północne i Południowe oraz Węglin Północny i Południowy, które ze względu na ich specyfikę zostały ujęte we wspólnych rozdziałach. Osobną część stanowią projekty realizowane
w kilku dzielnicach miasta – tak zwane projekty poziome. W ramach każdej z dzielnic projekty sklasyfikowane są chronologicznie – według roku realizacji, to jest począwszy od najwcześniejszych, do tych, które miały miejsce w 2019 roku. W obrębie każdego roku projekty umieszczono w kolejności alfabetycznej, ze względu na nazwy i nazwiska ich projektodawców. Każdy rozdział poprzedzony jest wstępem zawierającym informacje dotyczące historii i demografii dzielnicy. Książka zawiera też indeks organizatorów, tj. osób, instytucji i organizacji, których projekty zostały ujęte w tym wydawnictwie. Do publikacji została dołączona również mapa Lublina z podziałem na dzielnice oraz zaznaczonymi na niej instytucjami kultury, dzięki czemu Czytelnik może z łatwością zlokalizować miejsca prowadzące działalność kulturalną w jego sąsiedztwie.

Zaproponowana uwadze czytelników książka jest symbolicznym wyróżnieniem dla wszystkich osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację programu, formą podziękowania, docenienia i uwiecznienia tego, co na przestrzeni ostatnich siedmiu lat dokonali. Publikacja będzie dostępna m.in. we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Dane liczbowe:

Łączna liczba projektów zrealizowanych w latach 2013-2019: 1087

Łączna kwota dofinansowania Programu w latach 2013-2019: 9 105 000 zł

Do pobrania

Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta

Projekt "Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta" jest realizowany od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
Zakłada zaangażowanie mieszkańców Lublina w badania nad dziejami miasta i jego dzielnic. Jego celem jest zdobycie nowego, nieznanego dotychczas lub słabo znanego materiału ikonograficznego i fotograficznego dotyczącego historii miasta, który jest eksponowany w serii 12 zeszytów popularnonaukowych na temat poszczególnych dzielnic.

Dotychczas opublikowano dziewięć zeszytów poświęconych obszarom: Abramowic, Dominowa, Głuskowi; Rurom i Czubom; Zemborzycom; Bronowicom; Dziesiątej; Czechowowi i Wieniawie; Kalinowszczyźnie, Ponikwodzie, Czwartkowi; Sławinowi i Sławinkowi; Tatarom, Hajdowowi i Zadębiu.
Zwieńczeniem projektu będzie zbiorcza publikacja – jubileuszowa książka o Lublinie.

Projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Do pobrania

Mapa Sentymentalna Lublin

Mapy sentymentalne Lublina tworzone są sukcesywnie przez Lubelską Grupę Badawcza od 2016 r. Mapy powstają przy udziale mieszkańców, którzy w trakcie spotkań i warsztatów opowiadają o swoim najbliższym otoczeniu - ulubionych miejscach i wspomnieniach z nimi związanych. Dotychczas powstały dwie mapy sentymentalne Kalinowszczyzny i Konstantynowa. W 2017 r. zostaną wydane dwie kolejne. Tym razem będą dotyczyć Czubów Północnych i dzielnicy Za Cukrownią.

Do pobrania

Mali Mistrzowie

"Mali Mistrzowie" to zajęcia plastyczne z elementami historii sztuki i plastyki skierowane do dzieci w wieku 6-13 lat zamieszkujących w dzielnicy Głusk. Zajęcia odbywały się w lipcu 2019 roku w Filii nr 39 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Do pobrania