W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Publikacje

„Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” - publikacja

Wydana przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin publikacja pt. „Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” jest podsumowaniem siedmiu edycji programu „Dzielnice Kultury” realizowanych w latach 2013–2019.

„Dzielnice Kultury” to interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. Jego geneza sięga procesu rozpoczętego w ramach starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, kiedy to  zaobserwowano niespotykane dotychczas ożywienie kulturalne w naszym mieście. Wówczas znacznie wzrosła aktywność lubelskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Zaangażowanie tych podmiotów w proces przygotowania aplikacji, włączenie kultury w główny nurt polityki miejskiej, a także rozwój i poprawa istniejącej oferty doprowadziły do wzrostu potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz zwiększenia aktywności mieszkańców w postaci nieformalnych inicjatyw oddolnych. Odpowiedzią na te zjawiska, a także na dysproporcje w dostępie do kultury spowodowane skupieniem większości instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum miasta, było opracowanie założeń programu „Dzielnice Kultury”.

Program daje możliwość powszechnego, nieskrępowanego uczestnictwa w kulturze zarówno w charakterze twórcy, jak i odbiorcy, dlatego do realizowania propozycji w jego ramach zostały zaproszone nie tylko organizacje pozarządowe, lecz także grupy nieformalne czy osoby fizyczne. Program „Dzielnice Kultury” stał się też jednym z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013–2020.

Program koordynowany jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin. Jego realizacją zajmują się trzy miejskie instytucje kultury – operatorzy programu. Są to: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” i Warsztaty Kultury
w Lublinie. Równolegle do działań operatorów realizowane są projekty dofinansowane przez Miasto Lublin w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu Kultury i sztuki oraz w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli tzw. „małe granty”.

Pierwsza, pilotażowa edycja „Dzielnic Kultury” odbyła się w 2013 roku. W ciągu siedmiu edycji programu zostało zrealizowanych ponad tysiąc projektów. Szczególne znaczenie miały edycje jubileuszowe, dedykowane następującym po sobie obchodom Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin, 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej.

Program „Dzielnice Kultury” był realizowany głównie poprzez wzmocnienie działań z zakresu edukacji kulturalnej, a w szczególności poprzez organizację warsztatów umiejętności artystycznych, w ramach których mieszkańcy mieli okazję kształcić się w obszarach związanych z różnymi dziedzinami sztuki, m.in. teatrem, muzyką, plastyką czy tańcem. Na przestrzeni siedmiu lat program „Dzielnice Kultury” skutecznie uzupełniał propozycję infrastruktury kulturalnej znajdującej się w centrum Lublina i dawał możliwość utrzymania wzrastającego wśród lublinian zainteresowania kulturą.

Publikacja „Kultura w dzielnicach. Projekty realizowane w Lublinie w ramach programu „Dzielnice Kultury” ma charakter archiwizujący wszystkie „dzielnicowe” projekty. Opatrzona zdjęciami dokumentującymi przebieg niektórych z nich, ma służyć za przewodnik po kulturalnej mapie Lublina skali mikro – najbliższego otoczenia mieszkańców, stanowi dokumentację wydarzeń realizowanych przez lublinian dla współmieszkańców. Składa się z dwudziestu czterech rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnej dzielnicy Lublina, z wyjątkiem dzielnic: Czechów Północny i Południowy, Czuby Północne i Południowe oraz Węglin Północny i Południowy, które ze względu na ich specyfikę zostały ujęte we wspólnych rozdziałach. Osobną część stanowią projekty realizowane
w kilku dzielnicach miasta – tak zwane projekty poziome. W ramach każdej z dzielnic projekty sklasyfikowane są chronologicznie – według roku realizacji, to jest począwszy od najwcześniejszych, do tych, które miały miejsce w 2019 roku. W obrębie każdego roku projekty umieszczono w kolejności alfabetycznej, ze względu na nazwy i nazwiska ich projektodawców. Każdy rozdział poprzedzony jest wstępem zawierającym informacje dotyczące historii i demografii dzielnicy. Książka zawiera też indeks organizatorów, tj. osób, instytucji i organizacji, których projekty zostały ujęte w tym wydawnictwie. Do publikacji została dołączona również mapa Lublina z podziałem na dzielnice oraz zaznaczonymi na niej instytucjami kultury, dzięki czemu Czytelnik może z łatwością zlokalizować miejsca prowadzące działalność kulturalną w jego sąsiedztwie.

Zaproponowana uwadze czytelników książka jest symbolicznym wyróżnieniem dla wszystkich osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację programu, formą podziękowania, docenienia i uwiecznienia tego, co na przestrzeni ostatnich siedmiu lat dokonali. Publikacja będzie dostępna m.in. we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Dane liczbowe:

Łączna liczba projektów zrealizowanych w latach 2013-2019: 1087

Łączna kwota dofinansowania Programu w latach 2013-2019: 9 105 000 zł

Do pobrania

Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta

Projekt "Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta" jest realizowany od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.
Zakłada zaangażowanie mieszkańców Lublina w badania nad dziejami miasta i jego dzielnic. Jego celem jest zdobycie nowego, nieznanego dotychczas lub słabo znanego materiału ikonograficznego i fotograficznego dotyczącego historii miasta, który jest eksponowany w serii 12 zeszytów popularnonaukowych na temat poszczególnych dzielnic.

Dotychczas opublikowano dziewięć zeszytów poświęconych obszarom: Abramowic, Dominowa, Głuskowi; Rurom i Czubom; Zemborzycom; Bronowicom; Dziesiątej; Czechowowi i Wieniawie; Kalinowszczyźnie, Ponikwodzie, Czwartkowi; Sławinowi i Sławinkowi; Tatarom, Hajdowowi i Zadębiu.
Zwieńczeniem projektu będzie zbiorcza publikacja – jubileuszowa książka o Lublinie.

Projekt realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej przy pomocy finansowej Miasta Lublin

Do pobrania