W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF East European Performing Arts Platform

East European Performing Arts Platform

Projekty bieżące
 
 

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są prowadzące działalność w zakresie kultury i sztuki:
1) organizacje pozarządowe,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rodzaje zadań publicznych:
1) Miasto kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Lublina.
2) Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia
i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.
3) Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - kontynuacja tworzenia kolekcji sztuki współczesnej poprzez: zakup lub wykonanie dzieł sztuki, prowadzenie dokumentacji naukowej związanej z kolekcją, prowadzenie ewidencji dzieł sztuki z kolekcji, przechowywanie, ochronę i konserwację dzieł sztuki z kolekcji, organizowanie wystaw nowo zakupionych dzieł sztuki, działania edukacyjne związane z nowo zakupionymi dziełami sztuki oraz promocję kolekcji.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2 20-112 Lublin

 

Elżbieta Boruch: eboruch@lublin.eu; 81 466 37 06

Krystyna Czuchryta: kczuchryta@lublin.eu; 81 466 37 08

Jolanta Pawlak – Paluszek: jpaluszek@lublin.eu; 81 466 37 11

Monika Malicka: mmalicka@lublin.eu; 81 466 37 11

Ewelina Zygan – Kołodziej: ezygan@lublin.eu; 81 466 37 13

Michał Rzędzian: michal.rzedzian@lublin.eu, 81 466 37 13

Magdalena Wójtowicz: magdalena.wojtowicz@lublin.eu; 81 466 37 13

 

Do pobrania
 
wzór oferty realizacji zadania publicznego.docx
wzór oferty realizacji zadania publicznego
 
wzór oferty 19a.doc
wzór oferty 19a
 
wzór sprawozdania realizacji zadania publicznego.docx
wzór sprawozdania realizacji zadania publicznego
 
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY.doc
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY
 
ankieta ewaluacyjna - Tworzenie kolekcji 2017.odt
ankieta ewaluacyjna - Tworzenie kolekcji 2017
 
ankieta ewaluacyjna - Dzielnice kultury.odt
ankieta ewaluacyjna - Dzielnice kultury
 
wzór sprawozdania 19a.doc
wzór sprawozdania 19a
 
ankieta ewaluacyjna - Miasto Kultury.odt
ankieta ewaluacyjna - Miasto Kultury
 
Dzielnice Kultury - Księga Znaku.pdf
Dzielnice Kultury - Księga Znaku
 
Miasto Kultury 2015 - prezentacja szkoleniowa .pdf
Miasto Kultury 2015 - prezentacja szkoleniowa
 

"Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina" to zainicjowany w 2013 roku wieloletni, interdyscyplinarny program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic Lublina. "Dzielnice Kultury" stanowią odpowiedź na silne skupienie instytucji i infrastruktury kulturalnej w centrum, które zagraża pogłębianiem dysproporcji w dostępie do kultury na terenie poszczególnych obszarów miasta. Cele strategiczne projektu to zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina oraz podniesienie kompetencji kulturowych lublinian. Dzielnice Kultury są jednym z programów operacyjnych Strategii Rozwoju Kultury Lublina 2013 - 2020.

Działania w ramach programu skoncentrowane są wokół czterech osi programowych, na które składają się:

 1. "Lublin dzieciom" - mająca na celu rozwój oferty kulturalnej skierowanej do dzieci;
 2. "Kultura dla Seniora" - zakładająca wsparcie aktywności kulturalnej osób starszych;
 3. "Zainstaluj: Kultura" - odnosząca się do poszerzania grona aktywnych odbiorców kultury o osoby i grupy, które ze względu na różnorodne czynniki do tej pory z oferty kulturalnej nie korzystały, bądź korzystały z niej okazjonalnie;
 4. "Dzielnicowe Przestrzenie Edukacji Kulturalnej", w ramach których prowadzone są cykliczne warsztaty artystyczne obejmujące zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne i teatralne.

Program jest realizowany przez przez trzy miejskie instytucje kultury (operatorów programu), którymi są Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” oraz Warsztaty Kultury. Każdy z operatorów koordynuje pracę w dziewięciu dzielnicach miasta, w zależności od potrzeb i specyfiki danego obszaru tworząc od podstaw lub doskonaląc i intensyfikując prowadzone w nich działania kulturalne, dążąc do stworzenia kompletnej i spójnej oferty kulturalno-edukacyjnej.

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" odpowiada za realizację Programu w dzielnicach: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Kośminek, Tatary.

Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin" - w dzielnicach: Czuby Południowe, Czuby Północne, Konstantynów, Sławinek, Sławin, Szerokie, Węglin Południowy, Węglin Północny, Zemborzyce.

Warsztaty Kultury realizują program "Dzielnice Kultury" dla następujących obszarów miasta - dzielnice: Czechów Południowy, Czechów Północny, Ponikwoda, Rury, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią.

Strony dzielnicowych operatorów Programu:

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"

Warsztaty Kultury

Równolegle do działań operatorów realizowane są projekty dofinansowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu Kultury i sztuki zadanie: "Dzielnice Kultury" (w 2013 roku - "Kultura w dzielnicach").

Bieżące informacje dotyczące realizowanych projeków można znaleźć na facebookowej stronie Dzielnic Kultury  oraz na stronie www.dzielnicekultury.lublin.eu.

 

Do pobrania
 
Dzielnice Kultury - założenia programowe.pdf
Dzielnice Kultury - założenia programowe
 
Zasady współpracy w ramach programu Dzielnice Kultury - Święto Lubelskich Dzielnic.pdf
Zasady współpracy w ramach programu Dzielnice Kultury - Święto Lubelskich Dzielnic
 
 
 

Na podstawie Uchwały Nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury Prezydent Miasta Lublin przyznaje nagrody w następujących kategoriach: Nagroda Artystyczna Miasta Lublin, Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury, Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności, Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury oraz Nagrody Okolicznościowe.

I. Prezydent Miasta Lublin każdego roku ogłasza nabór zgłoszeń do Nagrody Artystycznej Miasta Lublin, Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury, Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności, Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury.

Nagroda Artystyczna Miasta Lublin przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym oraz innym podmiotom, w tym także grupom nieformalnym, na podstawie oceny osiągnięć o istotnym znaczeniu, za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej powstałe w okresie minionego roku kalendarzowego, w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
1) film,
2) literatura,
3) muzyka,
4) sztuki wizualne, w tym m. in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
5) taniec,
6) teatr.
1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin.
2. Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin może otrzymać kandydat, którego działalność w dziedzinie twórczości artystycznej w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
3. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin otrzymuje nagrodę finansową i dyplom.

Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury przyznawana jest animatorom i menedżerom kultury będącym osobami fizycznymi, prawnymi lub innymi podmiotami, w tym także grupami nieformalnymi, na podstawie oceny działalności, za znaczące osiągnięcia powstałe w okresie minionego roku kalendarzowego w zakresie upowszechniania kultury, w tym w szczególności dotyczące:
1) animacji i organizacji wydarzeń kulturalnych,
2) edukacji kulturalnej i artystycznej,
3) wspomagania artystycznej twórczości amatorskiej,
4) popularyzacji różnorodnych dziedzin kultury i sztuki.
1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury.
2. Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury może otrzymać kandydat, którego działalność z zakresu upowszechniania kultury w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
3. Laureat Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury otrzymuje nagrodę finansową i dyplom.

Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności przyznawana jest wyłącznie osobom fizycznym za co najmniej dwudziestoletnią działalność twórczą, artystyczną lub w zakresie upowszechnia kultury na podstawie oceny całokształtu osiągnięć o istotnym znaczeniu, w uznaniu wybitnych dokonań w obszarze kultury i sztuki.
1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności.
2. Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności może otrzymać osoba, której działalność w dziedzinie twórczości artystycznej lub w zakresie upowszechnia kultury w znaczący sposób wiąże się z Lublinem lub sprawia, że Lublin jest rozpoznawalny w kraju lub za granicą.
3. Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.
4. Laureat Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności otrzymuje nagrodę finansową, statuetkę i dyplom.

Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury może otrzymać osoba fizyczna lub prawna za wspieranie finansowe lub pozafinansowe przedsięwzięć kulturalnych, twórczości artystycznej oraz innych działań w zakresie kultury i sztuki w minionym roku kalendarzowym.
1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury.
2. Laureat Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury otrzymuje statuetkę oraz dyplom.

II. Zgłoszenia kandydatów do Nagród Okolicznościowych przyjmowane są w trakcie całego roku kalendarzowego.

Nagrody Okolicznościowe mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, w tym grupom nieformalnym na podstawie oceny działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu, za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury lub z okazji jubileuszu działalności twórczej, artystycznej lub jubileuszu działalności w zakresie upowszechniania kultury.


Kontakt: 
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin 
ul. Złota 2, 20-112 Lublin

e-mail: 

Agnieszka Margul, tel. 81 466 3714
Ewelina Pszczoła, tel.  81 466 3714
Iwona Rusinek, tel: 81 466 3705

Do pobrania
 
Uchwała Rady Miasta.pdf
Uchwała Rady Miasta
 
wniosek_nagroda_upowszechnianie_kultury.doc
wniosek_nagroda_upowszechnianie_kultury
 
wniosek_nagroda_okolicznosciowa.doc
wniosek_nagroda_okolicznosciowa.
 
wniosek_nagroda_mecenas_kultury.doc
wniosek_nagroda_mecenas_kultury
 
wniosek_nagroda_caloksztalt_dzialalnosci.doc
wniosek_nagroda_caloksztalt_dzialalnosci
 
wniosek_nagroda_artystyczna.doc
wniosek_nagroda_artystyczna
 
Nagrody okolicznościowe 1995-2016.doc
Nagrody okolicznościowe 1995-2016
 
Doroczne nagrody - laureaci 1993 - 2017.pdf
Doroczne nagrody - laureaci 1993 - 2017
 

Miasto Lublin rozpoczyna realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej”. To pierwszy projekt jaki Miasto współrealizuje w ramach programu Kreatywna Europa. Projekt Creart został wybrany przez Komisję Europejską spośród 111 wniosków. Liderem projektu jest hiszpańskie miast Valladolid.

Projekt jest realizowany przez 12 miast partnerskich z 9 państw europejskich. Obok Lublina i Valladolid (partner wiodący; Hiszpania) są to: Genua (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowice (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpool (Wielka Brytania), Kowno (Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzeb (Chorwacja), Skopje (Macedonia).

Celem projektu jest wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych w zakresie opracowywania wspólnych metod kształcenia poszczególnych grup odbiorców i ustanowienia stałego i profesjonalnego systemu wymiany i współpracy artystów i kuratorów sztuki.

Udział projekcie przedstawicieli lubelskiego środowiska kultur jest szansą na podniesienie kompetencji kuratorów i artystów, prezentację twórczości i osiągnięć lokalnych twórców w kontekście europejskim (podczas zbiorowych wystaw) oraz nawiązanie kontaktów
i transfer wiedzy.

Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2017-2021. Jego łączny budżet wynosi 3.096.148 euro. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości 50% łącznej wartości projektu, tj. 1.548.074 euro. Pierwsze działania w ramach projektu są zaplanowane na jesień 2017 roku, jako kontynuacja projektu CreArt zainicjowanego przez miasto Valladolid, który zakończył się w kwietniu 2017 roku. Dotychczas inicjatywa CreArt swoją siecią objęła 14 miast partnerskich i instytucji reprezentujących bogactwo kultury i kulturową różnorodność Europy.

 

W dniu 18 listopada 2013 roku Rada Miasta Lublin przyjęła Strategię Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020.

 

Do pobrania
 
Strategia Rozwoju Kultury Lublin.pdf
Strategia Rozwoju Kultury Lublin
 

Rada Kultury jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta Miasta Lublin w sprawach dotyczących kultury, powołanym przez Prezydenta Miasta Lublin zarządzeniem nr 4/11/2012 z dnia 2 listopada 2012 r.

Do zadań Rady Kultury należy w szczególności:

 • opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji
 • opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury
 • opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury
 • opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury kulturalnej
 • opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych
 • inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Lublin
 • inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury
 • inicjowanie organizacji Forum Kultury Lublina

W skład Rady Kultury wchodzą:

1) przedstawiciele wskazani przez Prezydenta Miasta Lublin:

 • Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych
 • Michał Karapuda, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin
 • dr Wojciech Mendzelewski, Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków (przedstawiciel stowarzyszeń twórczych)
 • prof. sztuk muz. Urszula Bobryk, Prorektor UMCS ds. Studenckich (przedstawiciel środowiska akademickiego)
 • ks prof. Alfred Wierzbicki, Kierownik Katedry Etyki KUL
 • prof. Leszek Mądzik, Dyrektor Artystyczny Sceny Plastycznej KUL
 • Janusz Opryński, Dyrektor Artystyczny Centrum Kultury w Lublinie

2) Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Lublin: Marcin Nowak

3) przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin: Anna Dąbrowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Jesteśmy Kroplą"

4) przedstawiciel wskazany przez Marszałka Województwa Lubelskiego: dr Katarzyna Mieczkowska, Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie

5) przedstawiciele instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Lublin:

 • Aleksandra Szulc-Choma, Dyrektorka Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice
 • Grzegorz Rzepecki, Dyrektor Warsztatów Kultury
 • Tomasz Pietrasiewicz, Dyrektor Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN

6) przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzących działalność w zakresie kultury na terenie Miasta Lublin:

 • Maria Pietrusza-Budzyńska, Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska
 • Zbigniew Nestorowicz, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Do pobrania
 
regulamin.pdf
regulamin
 
skład RK 2012-2014.pdf
skład RK 2012-2014
 
zarządzenie.pdf
zarządzenie
 

"Lista Dziedzictwa Europejskiego" została zainicjowana przez Francję podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły się w Granadzie w kwietniu 2006 roku. Lista, stworzona na wzór słynnej listy UNESCO, służy tworzeniu swoistej mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej i przez to wzmacniających tę tożsamość. Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymują te obiekty, zarówno materialne jak i niematerialne, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy.
Wśród pierwszych obiektów zgłoszonych do Listy Dziedzictwa Europejskiego znajdowały się m.in. Akropol, opactwo w Cluny, Mur Berliński, dom Roberta Schumanna.

W Polsce Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymały:

Stocznia Gdańska (Centrum Solidarności)
Katedra Gnieźnieńska (wzgórze Lecha)
Katedra Wawelska
Miasto Lublin

Przyznanie tytułu Znaku Dziedzictwa Europejskiego miastu Lublin dotyczy bezpośrednio trzech obiektów związanych historycznie z zawarciem w 1569r. Unii Polsko - Litewskiej zwanej Unią Lubelską, którymi są:

Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim
Pomnik Unii Lubelskiej
Kościół pw. św. Stanisława i Klasztor OO. Dominikanów

Znak Dziedzictwa Europejskiego został przyznany Lublinowi jako miastu, które jest symbolem europejskich idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz dialogu kultur między Wschodem a Zachodem. W tym znaczeniu Znak ten obejmuje istotne aspekty budujące tożsamość całego miasta.

„Znak Dziedzictwa Europejskiego” - Budowanie przyszłości obywateli Europy:
(fragment statutu)

Celem inicjatywy pod tytułem „Znak Dziedzictwa Europejskiego” jest promowanie tożsamości europejskiej i wspólnej historii Europy w oparciu o europejskie dziedzictwo. Program ma również na celu wzmocnienie poczucia przynależności do Europy i poprawę rozumienia jej istoty wśród jej obywateli i mieszkańców.

Program „Znak Dziedzictwa Europejskiego” ma być środkiem promowania i zachowywania obiektów kultury, zabytków, obiektów przyrodniczych lub miejskich, w tym również dziedzictwa nie mającego charakteru fizycznego, namacalnego i nienamacalnego, dziedzictwa współczesnego
i tradycyjnego oraz miejsc, które mają kluczowe znaczenie dla rozumienia historii i kultury Europy w jej wymiarze ponadnarodowym.

Znak Dziedzictwa Europejskiego został stworzony w celu wskazania znaczącej roli, jaką dziedzictwo europejskie odegrało w procesie integracji europejskiej; program ten ma docelowo stać się działaniem wspólnotowym, które wzmocni współpracę pomiędzy Unia Europejską, jej państwami członkowskimi, instytucjami krajowymi i Radą Europy, jak również współpracę
między sektorami prywatnym i publicznym oraz organizacjami pozarządowymi.


Linki:
strona Komisji Europejskiej

Do pobrania
 
application form for inclusion.pdf
application form for inclusion
 
criteria for selection.pdf
criteria for selection
 
folder informacyjny ZDE.pdf
folder informacyjny ZDE
 
introduction.pdf
introduction
 
konkluzje rady.pdf
konkluzje rady
 
list of the european heritage.pdf
list of the european heritage
 
nota informacyjna dotycząca.pdf
nota informacyjna dotycząca.
 
rules of procedure.pdf
rules of procedure
 
timeline.pdf
timeline
 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1) "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny" w dniu 25 kwietnia 2007 r. uznany został za Pomnik Historii Państwa Polskiego .

Pomnik Historii Państwa Polskiego to szczególna forma ochrony najcenniejszych zabytków w Polsce. Tytuł Pomnika Historii Państwa Polskiego, nadawany przez Prezydenta RP może otrzymać zabytek nieruchomy o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalony w powszechnej świadomości i mający duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Historyczny Zespół Architektoniczno–Urbanistyczny Miasta Lublina

W skład zespołu architektoniczno – budowlanego miasta Lublin wchodzą:

-Wzgórze Zamkowe z historyczną zabudową zamku
-Stare Miasto w granicach dawnych murów miejskich
-staropolski odcinek Krakowskiego Przedmieścia wraz z przyległymi blokami zabudowy
-zespół dawnego klasztoru św. Brygidy wraz z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (fundacja króla Władysława Jagiełły) w granicach murów klasztornych,
-zespół dawnego klasztoru i kościoła Bernardynów pw. Nawrócenia św. Pawła
-zespół archikatedry i południowy blok zabudowy ul. Królewskiej.

Historyczny zespół architektoniczno–urbanistyczny miasta Lublin ukształtował się w wyniku procesów miastotwórczych na przestrzeni ostatniego tysiąclecia, od X do XIX w. Stanowi wybitny przykład układu przestrzennego, który przechował wszystkie zasadnicze elementy struktury urbanistycznej, począwszy od licznych reliktów ukształtowania średniowiecznego, a także kolejne nawarstwienia związane z rozwojem przestrzennym od okresu renesansu do końca XIX stulecia. Zespół nierozerwalnie związany jest z wieloma najważniejszymi wydarzeniami w historii Państwa Polskiego.
Uznany za Pomnik Historii lubelski zespół architektoniczno–urbanistyczny reprezentuje wybitne w skali kraju wartości zabytkowe głównie ze względu na zachowanie autentycznej tkanki budowlanej, historycznego rozplanowania oraz powiązań widokowych i funkcjonalnych. Stanowi cenne świadectwo ciągłości tradycji i wyjątkowe świadectwo „długiego trwania”. Istotą wartości zabytkowej, jakości artystycznej, ale też walorów o charakterze ogólnokulturowym jest, wielokrotnie w publikacjach naukowych podnoszony, fakt historycznej wielokulturowości miasta (zespołu) położonego centralnie w międzyrzeczu Wisły i Bugu, tj. „między Wschodem i Zachodem” Europy.

W obrębie zespołu występują zarówno budowle sakralne o rodowodzie XIV - i XVII - wiecznym (z reliktami wcześniejszymi), jak też kamienice mieszczańskie (od XVI do XIX wieku), dawne budynki rezydencjonalne, gmachy publiczne (np. budynek Trybunału Koronnego, teatry miejskie), a także dzieła budownictwa obronnego (baszta zamku lubelskiego, bramy i baszty miejskie). Zespół obejmuje nadto miejsca upamiętniające ważne w historii narodu i państwa wydarzenia, wśród których na poczesnym miejscu wymienić należy zawarcie unii realnej Polsko – Litewskiej w 1569 r. – symboliczny początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów stanowiący prefigurację współczesnych europejskich idei zjednoczeniowych. Obszar wyznaczony granicami nominowanego zespołu jest sui generis parkiem archeologicznym ze względu na wczesną (sięgającą prahistorii) metrykę osadnictwa (w czasach ostatnich odkryte zostały m. in. liczne fragmenty drewnianych wodociągów miejskich instalowanych od 1506 r., wyeksponowane po konserwacji w muzeum przy MPWiK).

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1) "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny" w dniu 25 kwietnia 2007 r. uznany został za Pomnik Historii Państwa Polskiego .

Pomnik Historii Państwa Polskiego to szczególna forma ochrony najcenniejszych zabytków w Polsce. Tytuł Pomnika Historii Państwa Polskiego, nadawany przez Prezydenta RP może otrzymać zabytek nieruchomy o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalony w powszechnej świadomości i mający duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Historyczny Zespół Architektoniczno–Urbanistyczny Miasta Lublina

W skład zespołu architektoniczno – budowlanego miasta Lublin wchodzą:

-Wzgórze Zamkowe z historyczną zabudową zamku
-Stare Miasto w granicach dawnych murów miejskich
-staropolski odcinek Krakowskiego Przedmieścia wraz z przyległymi blokami zabudowy
-zespół dawnego klasztoru św. Brygidy wraz z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej (fundacja króla Władysława Jagiełły) w granicach murów klasztornych,
-zespół dawnego klasztoru i kościoła Bernardynów pw. Nawrócenia św. Pawła
-zespół archikatedry i południowy blok zabudowy ul. Królewskiej.

Historyczny zespół architektoniczno–urbanistyczny miasta Lublin ukształtował się w wyniku procesów miastotwórczych na przestrzeni ostatniego tysiąclecia, od X do XIX w. Stanowi wybitny przykład układu przestrzennego, który przechował wszystkie zasadnicze elementy struktury urbanistycznej, począwszy od licznych reliktów ukształtowania średniowiecznego, a także kolejne nawarstwienia związane z rozwojem przestrzennym od okresu renesansu do końca XIX stulecia. Zespół nierozerwalnie związany jest z wieloma najważniejszymi wydarzeniami w historii Państwa Polskiego.
Uznany za Pomnik Historii lubelski zespół architektoniczno–urbanistyczny reprezentuje wybitne w skali kraju wartości zabytkowe głównie ze względu na zachowanie autentycznej tkanki budowlanej, historycznego rozplanowania oraz powiązań widokowych i funkcjonalnych. Stanowi cenne świadectwo ciągłości tradycji i wyjątkowe świadectwo „długiego trwania”. Istotą wartości zabytkowej, jakości artystycznej, ale też walorów o charakterze ogólnokulturowym jest, wielokrotnie w publikacjach naukowych podnoszony, fakt historycznej wielokulturowości miasta (zespołu) położonego centralnie w międzyrzeczu Wisły i Bugu, tj. „między Wschodem i Zachodem” Europy.

W obrębie zespołu występują zarówno budowle sakralne o rodowodzie XIV - i XVII - wiecznym (z reliktami wcześniejszymi), jak też kamienice mieszczańskie (od XVI do XIX wieku), dawne budynki rezydencjonalne, gmachy publiczne (np. budynek Trybunału Koronnego, teatry miejskie), a także dzieła budownictwa obronnego (baszta zamku lubelskiego, bramy i baszty miejskie). Zespół obejmuje nadto miejsca upamiętniające ważne w historii narodu i państwa wydarzenia, wśród których na poczesnym miejscu wymienić należy zawarcie unii realnej Polsko – Litewskiej w 1569 r. – symboliczny początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów stanowiący prefigurację współczesnych europejskich idei zjednoczeniowych. Obszar wyznaczony granicami nominowanego zespołu jest sui generis parkiem archeologicznym ze względu na wczesną (sięgającą prahistorii) metrykę osadnictwa (w czasach ostatnich odkryte zostały m. in. liczne fragmenty drewnianych wodociągów miejskich instalowanych od 1506 r., wyeksponowane po konserwacji w muzeum przy MPWiK).

 

W miarę coraz większego zróżnicowania społeczeństw Europejskich, modele ich zarządzania, dyskurs publiczny, sposób kierowania wszelkimi instytucjami oraz przyjęta polityka decydują o tym, czy owa różnorodność stanowiła będzie zagrożenie czy źródło rozwoju. Dobrze prosperujące społeczeństwa przyszłości to społeczeństwa międzykulturowe, takie, które będą w stanie kierować potencjałem własnej kulturowej różnorodności w celu stymulowania kreatywności i innowacji przyczyniając się do rozwoju ekonomicznego i podnoszenia jakości życia.

„Miasta międzykulturowe” – to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej, której ideą jest wzmocnienie i wspieranie działań społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania ich różnorodności kulturowej.

Celami programu „Miasta Międzykulturowe ” są m.in.:

- promocja różnorodności kulturowej,
- wzmocnienie działań służących pełnemu wykorzystaniu potencjału różnorodności kulturowej,
- wspieranie miast w rozwoju międzykulturowych strategii i działań, które pomogą im poradzić sobie z różnorodnością w sposób konstruktywny i innowacyjny,
- pomoc w kształtowaniu ogólnej polityki publicznej w dziedzinie różnorodności kulturowej.

Projekt opiera się na doświadczeniach wielu miast europejskich, które dzięki wymianie poglądów przyczynią się do powstania ulepszonych struktur organizacyjnych, nowych rozwiązań politycznych i dobrych praktyk w innych miastach. Poza bezpośrednią wymianą doświadczeń i publikacjami, program przewiduje organizowanie raz do roku forum „Miast międzykulturowych”. Pierwsza faza pilotażowa, przewidziana na lata 2008-2009 (ewentualnie do 2010 r.) umożliwi rozwój międzykulturowego zarządzania i polityk publicznych dla różnorodności kulturowej na wyższym poziomie. Niezbędne jest również zademonstrowanie korzyści płynących z działań w takim kierunku.

Lublin jako jedyne miasto z Polski został wybrany do udziału w fazie pilotażowej programu, co było efektem wizyty w mieście przedstawicieli Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego Rady Europy, która miała miejsce pod koniec stycznia 2008 roku. Doceniona została jakość wydarzeń kulturalnych mających charakter międzykulturowy a także zaangażowanie miasta i jego mieszkańców w dialog międzykulturowy oraz właściwe rozumienie tego pojęcia.

Miasta pilotażowe biorące udział w programie:

Berlin Neukölln (Niemcy)
Iżewsk (Rosja)
Lublin (Polska)
Lyon (Francja)
Melitopol (Ukraina)
Neuchâtel (Szwajcaria)
Oslo (Norwegia)
Patras(Grecja)
Reggio Emilia(Włochy)
Subotica (Serbia)
Tilburg (Holandia)
Greenwich (Wielka Brytania)

W roku 2008 w ramach programu "Miasta Międzykulturowe" przeprowadzony został projekt „Living together in Europe tour”. W projekcie wzięły udział 23 miasta stowarzyszone w sieci Eurocities. Projekt miał na celu przedstawienie najlepszych praktyk i projektów kulturalnych nawiązujących do problematyki wielokulturowości. W ramach projektu przedstawiciele miasta Espoo z Finlandii odwiedzili Lublin w czerwcu 2008 roku a przedstawiciele Lublina wizytowali Bristol w sierpniu 2008.
Projekt zakończyła konferencja w Amsterdamie w dn. 5-7 marca 2009. Jako podsumowanie projektu wydana została publikacja
"A journey through 23 European cities"

W wyniku dużego zainteresowania programem w 2011 sieć rozszerzyła się i do projektu dołączyły kolejne miasta:
Kopenhaga, Pecs, Limassol, Geneva, Lisbona, San Sebastian, Dublin. Stworzone zostały też krajowe sieci "Miast Międzykulturowych" we Włoszech, Hiszpanii i na Ukrainie. Z siecią rozpoczęły też współpracę inne, zainteresowane ideą "międzykulturowości" miasta z różnych państw, także spoza Europy (m.in. Meksyk i Montreal)

więcej: o programie na stronie Rady Europy

Ulotka informacyjna o programie

LUBELSKIE PROJEKTY I DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

LUBLIN DLA WSZYSTKICH/LUBLIN FOR ALL

Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością.
Nazwa programu:Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, priorytet II: Fundusz Partnerski
Partner Wiodący: Miasto Lublin
Partnerzy: Kanton Neuchatel, Szwajcaria
Całkowita wartość projektu: 747.997 PLN
Okres realizacji projektu - 29 miesięcy, maj 2012 - wrzesień 2014

Celem projektu jest stworzenie i wprowadzenie partycypacyjnego systemu zarządzania różnorodnością kulturową Miasta Lublin w partnerstwie ze szwajcarskim kantonem Neuchatel. Projekt nawiązuje do podejmowanych w Lublinie od wielu lat różnorodnych działań dotyczących obszaru wielokulturowości, integracji i dialogu międzykulturowego. Opiera się na założeniach programu Rady Europy "Miasta Międzykulturowe", w którym Lublin uczestniczy od 2008 roku, a w szczególności na metodologii Indeksu Miast Międzykulturowych – analizie różnych obszarów sfery publicznej przy użyciu międzykulturowych kryteriów. Partnerem projektu jest szwajcarski kanton Neuchatel, który również uczestniczy w programie Miast Międzykulturowych. Stosowane tam rozwiązania w zakresie partycypacyjnego zarządzania różnorodnością kulturową uważane są za wzorcowe w Europie.
więcej o projekcie:

Projekt Lublin4All

WIELOKULTUROWY LUBLIN
To zapoczątkowany w 2008 roku festiwal poświęcony prezentacji kultury, sztuki i dziedzictwa mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych Lublina, zarówno tych tradycyjnie tu obecnych jak i tych nowych, wywodzących się ze środowiska emigrantów, uchodźców, studentów. Festiwal ma na celu zaprezentowanie bogactwa naszego miasta jakim jest wyjątkowe przeplatanie się różnorodnych kultur mniejszości narodowych i wyznaniowych na jednym terenie, ich współistnienie i zależności.

Innowacyjnością tego wydarzenia jest skupienie się przede wszystkim na współczesnych relacjach i aspektach wspólnego funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie. Istotną zaletą jest także czynny udział reprezentantów mniejszości narodowych i wyznaniowych, którzy stają się współorganizatorami projektu oraz autorami programu. Dzięki wspólnym działaniom mieszkańców Lublina o różnej narodowości i modlących się w różnych świątyniach będziemy promować tolerancję i dialog międzykulturowy.

Więcej o projekcie
strona internetowa festiwalu www.wielokulturowylublin.pl

LUBLIN IS FRIENDLY
Od marca do maja 2009 Wydział Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber przeprowadził pilotażowy projekt badawczy dotyczący sytuacji studentów zagranicznych mieszkających w Lublinie. Chcieliśmy zebrać opinie od studentów zagranicznych o tym, jak im się studiuje i żyje w Lublinie. Chcieliśmy zapytać jakie są ich problemy, potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kulturalnych, co im się podoba w mieście, a co należy zmienić. Ważnym celem projektu było też dowiedzenie się w jakim stopniu studenci zagraniczni uczestniczą w życiu kulturalnym miasta, czy są zainteresowani udziałem w imprezach kulturalnych w mieście bądź chcieliby zaangażować się w organizowanie takich imprez. W wyniku przeprowadzenia projektu powstał raport, który dostępny jest w plikach do pobrania poniżej.
Lublin is Friendly - raport
Raport stał się podstawą projektu Witamy w Lublinie prowadzonego przez stowarzyszenie Homo Faber i współfinansowanego przez Miasto Lublin.

PROJEKTY STOWARZYSZENIA HOMO FABER

WITAMY W LUBLINIE/ HELLO LUBLIN
Stowarzyszenie Homo Faber rozpoczęło w 2009 projekt Welcome to Lublin - działania na rzecz integracji cudzoziemców - w szczególności przybywających do naszego miasta studentów zagranicznych.
Więcej o projektach na stronie Stowarzyszenia Homo Faber
projekt Witamy w Lublinie/Hello Lublin:
projekt Monitoring funkcjonowania cudzoziemców w lublinie w sferze publicznej

PROJEKTY FUNDACJI INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
Poradnictwo prawne dla uchodźców i imigrantów
Projekt „Integracja cudzoziemców na Lubelszczyźnie”
Projekt "Lubelska Regionalna Sieć Wsparcia Imigrantów"
Strona projektu: www.migrant.lublin.pl

PROJEKTY CENTRUM WOLONTARIATU
Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców
Pomoc uchodźcom
Kampania "Bo byłem przybyszem"

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
pomoc socjalna dla cudzoziemców w Lublinie
Projekty:
Wspólny Dom
Bezpieczna Przystań
Projekt Roma
Praca socjalna z imigrantami
Dialog międzykulturowy

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej
www.migranci.caritas.pl

Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN
www.tnn.pl

Fundacja A-venir
www.avenir.ngo.org.pl

Stowarzyszenie Dla Ziemi
Projekt Obcy?Zbliżenia

Lubelski Urząd Wojewódzki - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
http://www.lublin.uw.gov.pl/spraw_obywatelskich

Urząd ds Cudzoziemców
www.udsc.gov.pl

zobacz więcej na temat programu Miasta Międzykulturowe i uczestnictwa Lublina w załącznikach poniżej:

Do pobrania
 
Lublin is Friendly raport.pdf
Lublin is Friendly raport
 
cele i zalozenia progr..pdf
cele i zalozenia progr.
 
policy assessment grid - 11 krok.pdf
policy assessment grid - 11 krok
 
profil miedzykulturowy.pdf
profil miedzykulturowy
 
raport z badań dot. kultury.pdf
raport z badań dot. kultury.
 
ulotka.pdf
ulotka
 

Eurocities to sieć zrzeszająca blisko 140 miast z ponad 30 krajów Europy. Zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów miast członkowskich przed instytucjami Unii Europejskiej, głównie w kontekście kreowania Europejskiej Polityki Miejskiej. Eurocities jest platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, oraz transgranicznych przedsięwzięć w zakresie rozwoju dużych miast europejskich.
Dwa razy do roku w ramach Stowarzyszenia organizowane jest Forum Kulturalne Eurocities. Dotychczasowymi gospodarzami tych spotkań były m.in. Liverpool, Lyon, Dublin czy Bolonia.

Oficjalna strona Eurocities

Eurocities skupia swoje działania wokół :
- ekonomicznego rozwoju miast,
- sprawnie funkcjonującej sferze usług publicznych,
- troski o klimat, energię i środowisko, transport i komunikacje,
- zatrudnienia i problemów społecznych,
- kultury, edukacji oraz świadomości społeczeństwa.

Działaniom Eurocities towarzyszy wymiana poglądów i doświadczeń, analiza wspólnych problemów, urozmaicanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań poprzez szeroki zakres różnego rodzaju konferencji, projektów i wydarzeń.
Eurocities zostało stworzone aby kształtować wspólną wizję przyszłości i realizować ją dla dobra ogółu, w celu kreowania lepszej jakości życia mieszkańców.

Forum Kulturalne Eurocities to przede wszystkim:
- Promowanie współpracy kulturalnej jako kluczowego elementu udanego rozszerzenia Unii Europejskiej
- Promowanie i wspieranie integracji kulturalnej w strategii miast, regionów i krajów
- Stymulowanie najlepszych praktyk i badań w takich dziedzinach jak kultura młodzieżowa, wykorzystanie technologii informacyjno-gospodarczych wartości kultury i dialogu międzykulturowego
- Wspieranie międzynarodowych projektów współpracy i wymiany - w szczególności z miastami w Europie Wschodniej i na południowym brzegu Morza Śródziemnego

20-23 października 2010 roku w Lublinie odbyło się Forum Kulturalne Eurocities

Lublin odwiedzili przedstawiciele ok 50 miast z całej Europy, tym m.in. François Matarasso, niezależny pisarz i badacz kultury, Rose Fenton, producentka sztuki i konsultantka współpracująca z naszym miastem w ramach starań o tytuł ESK 2016, a także Jarosław Dziedzic, szef Wydziału ds. Partnerstwa Wschodniego w MSZ. Głównymi tematami Forum były: strategia kulturalna miast oraz Go East, czyli współpraca kulturalna z krajami Partnerstwa Wschodniego.

 

W kwietniu 2011 przez władze Lublina, Białegostoku i Rzeszowa powołały Wschodnią Oś Kultury – sojusz największych miast wschodniej Polski na rzecz kultury. Inicjatorem akcji był Lublin, który jako jedyne miasto z tej części kraju, kandyduje do tytułu Europejskiej stolicy Kultury w 2016 roku. Pierwszym wspólnym działaniem miast Osi było wsparcie lubelskiej kandydatury w konkursie o tytuł ESK 2016.

18 – 19.05.2011 odbyła się w Lublinie konferencja pt. „Wschodnia Oś Kultury – kultura dla rozwoju Polski Wschodniej”. Organizatorami byli: Urząd Miasta Lublin, Warsztaty Kultury – filia Centrum Kultury i Fundacja Trans Kultura.
Jej celem było wzmocnienie roli ośrodków Polski Wschodniej, poprzez nawiązanie współpracy i wymianę dobrych praktyk w dziedzinie regionalnej i transgranicznej działalności kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. W ramach konferencji odbyło się 6 tematycznych konwersatoriów, których moderatorami byli uznani praktycy i eksperci, tacy jak Krzysztof Czyżewski czy Dariusz Jachimowicz. W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych z kilkunastu miast wschodniej Polski.

Zobacz multimedialną relację z konferencji

 

Kongres powstał w przekonaniu, że w budowaniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego potrzebna jest platforma wymiany idei, tworzenia narzędzi współpracy i ustanawiania wspólnej reprezentacji na forum europejskim.

Kongres jest częścią szerszego, wieloletniego projektu „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”, realizowanego przez Miasto Lublin we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie i Fundacją Trans Kultura. Partnerami projektu są: Miasto Lwów, Miasto Tbilisi, Instytut Polski w Kijowie, Instytut Polski w Mińsku, Instytut Polski w Bukareszcie.

W Kongresie biorą udział artyści, ludzie kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów, głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, a także z Rosji i pozostałych krajów europejskich.

Kongres kontynuuje i rozwija wcześniejsze inicjatywy zmierzające w podobnym kierunku, w tym zainaugurowane pod auspicjami czeskiej prezydencji Forum Obywatelskie Partnerstwa Wschodniego oraz konferencje „Go East!” organizowane w Warszawie od 2009 roku.

 

EEPAP jest organizacją na rzecz rozwoju sztuk performatywnych (teatru i tańca) w Europie Środkowej i Wschodniej oraz platformą inicjującą i wspierającą wymianę twórców i specjalistów związanych ze sztukami performatywnymi, prowadzi projekty artystyczne oraz działalność edukacyjną i rezydencyjną, stanowiącą ciekawą alternatywę i uzupełnienie wobec istniejących w Europie Środkowej ośrodków akademickich.
Projekt obejmuje 18 państw tego rejonu Europy: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, Białoruś, Słowację, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Bośnię i Hercegowinę, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Kosowo oraz Polskę. EEPAP skierowana jest przede wszystkim do niezależnych twórców teatralnych i tanecznych, kuratorów, krytyków, teoretyków oraz osób prowadzących niezależne ośrodki artystyczne i festiwale.


Projekt został zainicjowany w roku 2011 przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach międzynarodowego programu kulturalnego towarzyszącego Prezydencji Polski w Radzie UE. W latach 2012-2013 EEPAP był realizowany we współpracy IAM z Miastem Lublin, a jego siedziba została przeniesiona do Centrum Kultury w Lublinie, które jest realizatorem projektu.

W latach 2014-2016 projekt był kontynuowany przy współpracy IAM, CK i Lublina, a jego działalność koncentrowała się na edukacji i wymianie artystów w dziedzinie sztuk performatywnych pomiędzy UE a krajami Partnerstwa Wschodniego.

W grudniu 2016 roku zostało podpisane kolejne trzyletnie porozumienie między IAM a Miastem Lublin dotyczące realizacji projektu w latach 2017-2019.

Kontakt:
 www.eepap.culture.pl  oraz www.culture.pl
www.facebook.com/EEPAP
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin
tel. +48 81 466 61 18