W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Osiągnięcia

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej

Wydział Kultury informuje, że od 2022 r. stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury przyznawane są na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz składanie wniosków na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.
Wnioski o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej należy składać do 31 stycznia 2024 r.
Ww. stypendium może być przyznane osobie, która:

  • zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina;
  • w 2023 r. uzyskała znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym;
  • w 2023 r. nie ukończyła 26. roku życia.

Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.
Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2022 r., przy czym do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski (nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe).
Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

  • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
  • lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”:

ul. Wieniawska 14; ul. Filaretów 44; ul. Szaserów 13-15; ul. Franciszka Kleeberga 12a; ul. Wolska;

  • lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
  • lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu przyznawania stypendiów, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP

Do dnia 29 stycznia 2024 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (81 466 3714) lub mailowego (mecenat.kultura@lublin.eu).

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi brutto od 300 zł do 1.500 zł.

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem.

Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty muszą być podpisane i kompletnie wypełnione.

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2022.2647 t.j.).

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
email: mecenat.kultura@lublin.eu, tel: 81 466 3714

Do pobrania