W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
RODO

Informacja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora - Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1) oceny złożonego wniosku o przyznanie stypendium, a po jego pozytywnej rekomendacji przez Komisję ds. stypendiów – także w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, dla których podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit, b RODO,
2) w przypadku, kiedy z Panią/Panem zostanie podpisana umowa stypendialna, dane osobowe mogą być przetwarzana także w celu dochodzenia lub obrony przez roszczeniami na postawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
3) archiwizacyjnych, dla których podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzeniem PRM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania projektu stypendialnego, a po jego zakończeniu przez 2 lata. Następnie dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne. Potem dokumentacja zostanie przekazana do właściwego archiwum państwowego, gdzie przechowywana będzie wieczyście.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie o przyznanie stypendium, a następnie do zawarcia i zrealizowania umowy stypendialnej. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości ubiegania się o stypendium.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa, w szczególności organom administracji skarbowej. Ponadto mogą one być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych – COIG S. A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice.
7. Pani/Pana dane nie będą nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo żądania od Administratora dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO,
2) prawo żądania sprostowania/poprawiania danych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
3) prawo żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
6) prawo do sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
7) prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).