W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

21.06.201914:49

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin

 • Dokument polityki przestrzennej określa m.in. lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, kierunki zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Jest to najważniejszy akt kierownictwa wewnętrznego, wiążący organy gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Obecnie obowiązujący dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie 13 kwietnia 2000 r. Uchwałą z 24 czerwca 2010 r. przystąpiono do sporządzenia nowej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin”.
 • Projekt Studium po zakończeniu uzgodnień i opinii został skierowany do wyłożenia do wglądu publicznego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych nad przyjętymi rozwiązaniami i zebrania uwag od mieszkańców, w następujących terminach:
   
  • I wyłożenie – od 7 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r.
  • II wyłożenie – od 20 marca do 23 kwietnia 2018 r.
 • Podczas I wyłożenia do wglądu publicznego zorganizowano 8 spotkań z mieszkańcami – wymagana ustawowo dyskusja publiczna odbyła się 14.06.2017 r., natomiast dodatkowe spotkania otwarte miały miejsce 8, 12, 19, 20, 22, 28 czerwca oraz 12 lipca 2017 r.
 • Podczas II wyłożenia do wglądu publicznego zorganizowano 6 spotkań z mieszkańcami – wymagana ustawowo, ponowna dyskusja publiczna odbyła się 11.04.2018 r., natomiast dodatkowe spotkania otwarte miały miejsce 4, 5, 10, 17 i 18 maja 2018 r.
 • W dniu 30 maja 2018 r. odbyła się XLV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Lublin, przy udziale Sekretarza Rady Miasta, Prezydenta, Dyrektorów UM, Radnych Dzielnic oraz licznie przybyłych mieszkańców, na której omawiana była problematyka nowej edycji Studium. Obrady trwały niemal 11 godzin, udzielano wszelkich wyjaśnień, swoje stanowisko prezentowali radni, a także mieszkańcy miasta.
 • Projekt Studium był prezentowany na 14 otwartych spotkaniach z mieszkańcami oraz na otwartej sesji nadzwyczajnej.
 • Ponadto, w trakcie wyłożeń udzielano mieszkańcom konsultacji i wyjaśnień indywidualnie ponad 600 osobom w czasie I wyłożenia, ponad 400 osobom w czasie II wyłożenia. Kilkuset osobom udzielono informacji telefonicznie.
 • W trakcie II wyłożenia dokumentu - wpłynęło ok. 5744 pism, Uwagi złożyło 8880 osób. Uwagi „ZA DOKUMENTEM” - złożyło 4687 osób, uwagi „PRZECIW” złożyły 4193 osoby.
 • W trakcie rozpatrywania uwag złożonych do II wyłożenia studium – wprowadzono zmiany do projektu studium mające charakter techniczny, uszczegóławiający pewne zapisy. Rysunek i tekst Studium doprecyzowano w zakresie wnoszonych uwag, w zakresie obowiązujących mpzp oraz w zakresie uwzględnienia ustaleń wynikających z prowadzonych postępowań planistycznych.
 • Częściowo lub w całości uwzględnione pisma (pisma do II wyłożenia) stanowią 64 % wszystkich złożonych pism.
 • Generalne założenia projektu studium nie uległy zmianom.

Najważniejsze zmiany uwzględnione w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta:

 • Zwiększenie ochrony terenów ogródków działkowych oraz powiększenie terenów przeznaczonych w mieście pod zieleń działkową np. rejon Bluszczowej, Mełgiewskiej.
 • Weryfikacja proponowanych wcześniej funkcji rozwojowych Miasta zgodnie ze zgłaszanymi uwagami: rejon ul. Rataja - dopuszczenie usług sportu i rekreacji w miejscu terenów pokolejowych, rejon ul. Choiny, Związkowej, Łęczyńskiej – dopuszczenie funkcji zabudowy mieszkaniowej w miejsce aktywizacji gospodarczej; rejon ul. Mełgiewskiej, Kasprowicza - dopuszczenie usług w miejscu aktywizacji gospodarczej.
 • Uszczegółowienie przebiegu ESOCH – w miejscach obowiązujących lub opracowywanych mpzp.
 • Uszczegółowienie terenów zieleni w osiedlach - np. w rejonie na wschód od Cmentarza Komunalnego na Majdanku i w rejonie ul. Bolesława Chrobrego.
 • Korekta oznaczenia układu drogowego na terenie Gminy Konopnica - w sposób orientacyjny (zgodnie z treścią uwag).
 • Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności - rejon Zemborzyc (przy granicy miasta), rejon Głuska (przy granicy południowej miasta), w miejscach w pełni wyposażonych w infrastrukturę techniczną.

W zakresie Górek Czechowskich:

 • Ustalenie strefy ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Górek Czechowskich (zgodnie z obowiązującym planem).
 • W ramach ESOCH – utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górki Czechowskie oraz ogólnodostępnego terenu zieleni o charakterze parkowym z uwzględnieniem miejsc rekreacji biernej w formie rozległych muraw, łąk kwietnych, ścieżek spacerowych, terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych takich jak: korty tenisowe, boiska do różnych gier, ścieżki zdrowia, place zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, miejsca jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. przy czym kształtowanie zieleni powinno odbywać się w sposób naturalny (naturalistyczny).
 • W ramach wysoczyzny północno-wschodniej na G. Czechowskich – uwzględnienie ”rejonu lokalizacji usług oświaty/usług sportu i rekreacji” (ok. 1,5 ha) – wysoczyzna największa w sąsiedztwie osiedla Prestige.
 • W ramach wysoczyzny południowej - (ul. Ducha/Willowa) pozostawienie funkcji usług sportu i rekreacji, zgodnie z planem obowiązującym.

Umowa zawarta w dniu 21 czerwca 2019 r. między Gminą Lublin a TBV INVESTMENT Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie Prezydenta Miasta Lublin_21 czerwca.pdf
Oświadczenie Prezydenta Miasta Lublin - 21 czerwca
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lublin.pdf
Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lublin
Projekt studium_informacja podsumowująca.pdf
Projekt studium - informacja podsumowująca