W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Fomularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia do Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 młodzieży w wieku 10 – 30 lat

Dane osoby kandydującej

Jestem osobą w wieku

Dane opiekuna prawnego - w przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Zaznacz właściwe

Zgoda na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku dla osób pełnoletnich

Zgoda na nieodpłatne przetwarzanie wizerunku dla osób niepełnoletnich

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  • email: iod@lublin.eu lub
  • pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • przeprowadzenia procedury naboru kandydatów i kandydatek na członków i członkinie Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, w tym w wypadku powołania do ww. Rady, publikacji Pani/Pana imienia i nazwiska na stronie www.lublin.eu oraz mediach społecznościowych Miasta Lublin;
  • prowadzenia korespondencji i przesyłania zaproszeń w przypadku wyboru na członka lub członkinię Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023;
  • promocji Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023;
  • dokumentowania audio i wideo spotkań Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023;
  • archiwizacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 5b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie rozpowszechniania wizerunków na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu funkcjonowania Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 25 lat. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Lublin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Lublin, w szczególności COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40–065 Katowice oraz Ideo Sp. z o.o., ul. Nad Przyrwą 13, 35–234 Rzeszów.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Ze względu na publikację danych osobowych w portalach Facebook, YouTube, Instagram oraz TikTok Pani/Pana dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Polityki prywatności tych podmiotów dostępne są:
  • Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;
  • Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875;
  • TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres Urząd Miasta Lublin, Biuro Partycypacji Społecznej, ul. Gilasa 3, pok. 107, 20-109 Lublin. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych zawartych w formularzu jest brak możliwości zgłoszenia do Rady Programowej Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Klauzula informacyjna*


* - pola wymagane

Napis Lublin is #YOUth