W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.6

Logo Funduszy Europejskich, Lubelskie Smakuj życie!, Lubelski Obszar Funkcjonalny i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.6

W dniu 28 lutego 2017r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę nr CLXV/3333/2017 w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/17 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze:

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 31-03-2017 do 8.05.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy IOK opatrzonej pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.6 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
 • szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

W ramach przedmiotowego konkursu beneficjent jest zobligowany do wniesienia wkładu własnego:

 • w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych;
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z programem pomocowym pomocy publicznej;
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 5% wydatków kwalifikowanych;
 • w przypadku państwowych jednostek budżetowych: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania

500 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania

Brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 101 325,06 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 210 132,51 PLN.

Inne ważne informacje Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 9.6 Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem .

Do pobrania

 • REGULAMIN KONKURSU.pdf
  Plik w formacie .pdf zawierający regulamin konkursu w ramach działania 9.6 - Rozwój przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 1.53 MB
 • Załączniki_do_Regulaminu_konkursu.zip
  Plik w formacie .zip zawierający załączniki do regulaminu konkursu działania 9.6 15.12 MB
 • Lista_wniosków_pozytywnie_ocenionych.pdf
  Plik w formacie .pdf zawierający zatwierdzoną listę pozytywnie ocenionych projektów wraz z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 223.59 KB