W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Funduszy Europejskich, Lubelskie Smakuj życie!, Lubelski Obszar Funkcjonalny i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Strategia ZIT

Strategia ZIT to dokument zawierający spójny zestaw powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych czy demograficznych danego funkcjonalnego obszaru miejskiego. Strategia musi określać cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i planowane przedsięwzięcia.

Jej opracowanie musi więc być poprzedzone wnikliwą diagnozą opartą na analizach terytorialnych i demograficznych, które wskażą potencjał rozwojowy danego obszaru funkcjonalnego.

Strategia ZIT stanowi podstawę do uczestniczenia Związku ZIT w procesie zarządzania RPO – w uzgodnionym z Instytucją Zarządzającą (IZ) RPO zakresie.

Zgodnie z założeniami Strategii ZIT LOF, wypracowanymi w oparciu o przeprowadzone diagnozy i analizy oraz opinie ekspertów zdefiniowano cel nadrzędny, cele główne i precyzujące je cele szczegółowe.

Celem nadrzędnym jest:

 • Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach LOF.

Cele Rozwojowe zostały zdefiniowane jako:

 • Podniesienie poziomu i dostępności edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w LOF.
 • Poprawa mobilności transportowej, niskoemisyjności oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF.
 • Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną z uwzględnieniem TIK w LOF.

Aktualna wersja Strategii ZIT wraz z załącznikami

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.);

"Art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego w odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie organizuje, zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje także następujących partnerów:

 1. właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;
 2. partnerów gospodarczych i społecznych; oraz
 3. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji."

oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, z dnia 31 marca 2015 r.

"Rozdział 4 – Partnerstwo i realizacja zasady partnerstwa

 1. Partnerstwo oznacza celowy proces, w którym biorą udział instytucje uczestniczące w realizacji PO na lata 2014-2020 na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz partnerzy, na wszystkich etapach realizacji polityki spójności UE, tj. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Celem partnerstwa jest poprawa efektywności i skuteczności funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wszyscy uczestnicy tego procesu wzajemnie uzupełniają się, a dzięki współpracy powstaje efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie. Partnerstwo stanowi integralny element procesu budowy kultury dialogu społecznego i partycypacji społecznej oraz podlega stałej ewolucji i adaptacji do potrzeb wszystkich jego uczestników.
 2. Realizacja zasady partnerstwa oznacza nawiązanie stałej i w miarę możliwości oraz potrzeb sformalizowanej współpracy między instytucjami uczestniczącymi w realizacji PO na lata 2014-2020 a partnerami, przybierającej różne formy dostosowane do zakresu podmiotowego i przedmiotowego tej współpracy. Zakres przedmiotowy współpracy oraz konfiguracja zaangażowanych w nią podmiotów są uwarunkowane przede wszystkim:
 • zakresem wsparcia przewidzianego w ramach poszczególnych PO oraz
 • specyfiką każdej z grup partnerów, z uwagi na różne uregulowania prawne dotyczące ich statusu oraz potencjał, jaki wnoszą do procesu realizacji polityki spójności UE, szczególnie w zakresie wiedzy i doświadczenia dotyczących obszarów i grup wspieranych ze środków funduszy polityki spójności UE."

Realizując zasadę Partnerstwa, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przedstawia aktualną wersję Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wersja z dnia 1 kwietnia 2020 roku. Zaopiniowana pozytywnie w trybie obiegowym przez Radę ZIT LOF Uchwałą nr 2/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zatwierdzona przez Lidera ZIT LOF w dniu 10 kwietnia 2020 r. na podstawie § 2 ust. 3 Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Do pobrania