W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Regulamin Festiwalu Bożego Narodzenia 2021

Regulamin Festiwalu Bożego Narodzenia 2021

Banner FBN 2021

§1 Przedmiot regulaminu
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Festiwalu Bożego Narodzenia 2021.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Festiwal Bożego Narodzenia, zwany dalej Festiwalem, jest organizowany przez Urząd Miasta Lublin w dniach 06.12.2021 – 09.01.2022.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
 • Organizator – Urząd Miasta Lublin, Referat ds. marketingu miasta,
 • Festiwal – Festiwal Bożego Narodzenia organizowany w dniach 06.12.2021– 09.01.2022,
 • Wydarzenia – wszelkie inicjatywy wpisane w program Festiwalu,
 • Strona internetowa Festiwalu – strona internetowa www.swieta.lublin.eu,
 • Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w Wydarzeniu, która zgłosiła chęć udziału w Wydarzeniu zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie,
 • Zgłaszający – osoba fizyczna dokonująca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszenia uczestników do udziału w Wydarzeniach,
 • Karta zgłoszeń – formularz przygotowany przez Organizatora i udostępniony na stronie www.swieta.lublin.eu,
 • Karta potwierdzenia uczestnictwa – formularz dla Laureatów Konkursów
 • organizowanych na portalu społecznościowym Facebook potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.

§ 3 Zasady zgłoszeń udziału w warsztatach

 1. Na wszystkie warsztaty, dla których organizatorem jest Urząd Miasta Lublin, wpisane w program Festiwalu obowiązują zapisy.
 2. Zapisy na warsztaty odbywają się na podstawie Karty zgłoszeniowej dostępnej na Stronie internetowej Festiwalu z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. Wypełnioną Kartę zgłoszeń należy dostarczyć mailowo na adres: swieta@lublin.eu lub osobiście do Referatu ds. marketingu miasta na adres: ul. Rynek 8, 20-111 Lublin.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich, zgłoszenia uczestnictwa dokonują ich opiekunowie prawni.
 5. O zapisie na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem ust.7.
 6. Osoby zapisane na warsztaty otrzymają odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem zapisu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji konkursów na portalu społecznościowym Facebook, umożliwiającym wygranie uczestnictwa w warsztatach.
 8. Laureat konkursu organizowanego na portalu społecznościowym Facebook otrzyma informację o przyznanej nagrodzie.
 9. Laureat konkursu, o którym mowa w ust. 8 jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przekazaną przez Organizatora Konkursu instrukcją w tym do przekazania „Karty potwierdzenia uczestnictwa” we wskazanym terminie.
 10. Brak prawidłowego dostarczenia „Karty potwierdzenia uczestnictwa” wiąże się z rezygnacją z wygranej.
 11. Wejście na warsztaty będzie możliwe po podaniu indywidualnego hasła, które zostanie przesłane każdemu uczestnikowi w odpowiedzi na zgłoszenie, o którym mówi ust.2 lub potwierdzenie uczestnictwa, o którym mówi ust.9.
 12. Warsztaty ze względów bezpieczeństwa są dostosowane do odpowiednich kategorii wiekowych. Organizator zastrzega sobie prawo niewpuszczenia na Warsztaty osoby, która nie spełnia wymogów dotyczących wieku.
 13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach prosimy o poinformowanie o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie (swieta@lublin.eu, tel. 81 466 1934).

§ 4 Organizacja warsztatów

 1. Dojazd do miejsca przeprowadzenia warsztatów leży po stronie uczestnika warsztatów lub jego opiekuna prawnego,
 2. W przypadku niepełnoletnich uczestników Warsztatów, odpowiedzialność za nie w czasie trwania Warsztatów, sprawują prawni opiekunowie.
 3. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy muszą zachować ostrożność i wykonywać polecenia prowadzących,
 4. Wszystkie materiały zapewnia Organizator warsztatów,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej, ale tylko i wyłącznie w sposób uniemożliwiający identyfikację uczestnika.
 6. Każdy uczestnik warsztatów na zakończenie ma prawo do zabrania wykonanych przez siebie w czasie warsztatów prac.

§ 5 Zasady uczestnictwa w kolędowaniu w szopce

 1. Podmiotom zgłaszającym chęć kolędowania Organizator bezpłatnie udostępnia powierzchnię miejskiej Szopki Bożonarodzeniowej wraz ze sprzętem nagłaśniającym.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do współpracy z osobami odpowiadającymi za obsługę Szopki Bożonarodzeniowej.
 3. Zapisy dokonywane są na podstawie Karty Zgłoszeniowej dostępnej na stronie Festiwalu w zakładce „Kolędowanie w szopce”.
 4. Zapisów można dokonywać tylko i wyłącznie w terminach wskazanych przez Organizatora Festiwalu na stronie internetowej Festiwalu.
 5. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Za występ Organizator nie przewiduje honorarium.
 7. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce kolędowania.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kolędowaniu prosimy o poinformowanie o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie (swieta@lublin.eu, tel. 81 466 1934).

§ 6 Zasady bezpieczeństwa

 1. W Wydarzeniach mogą uczestniczyć jedynie osoby nieprzebywające na kwarantannie lub izolacji oraz bez objawów zdrowotnych mogących świadczyć o infekcji,
 2. W przypadku zauważenia niepokojących sygnałów zdrowotnych takich jak: gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, utrata smaku lub węchu uczestnik lub opiekun, u których wystąpiły takie sygnały, bezwzględnie powinni zrezygnować z udziału w wydarzeniach.
 3. Każdy uczestnik Wydarzeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

§ 7 Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Wydarzeniu opisane zostały w Klauzuli Informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniach na które obowiązują zapisy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wzięcie udziału w Wydarzeniach, na które nie obowiązują zapisy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzeń organizowanych w ramach Festiwalu z powodu zmiany przepisów sanitarnych.
 5. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w ust. 3 i 4, Uczestnicy zostaną o tym fakcie poinformowani przez Organizatora z największym możliwym wyprzedzeniem.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. O każdej zmianie poinformuje uczestników umieszczając Regulamin na stronie internetowej.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia i uczestnictwa w Festiwalu Bożego Narodzenia 2021 oraz wydania pisemnych zaświadczeń o uczestnictwie w festiwalu a następnie w celach archiwizacyjnych.,
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której treść stanowi Regulamin Festiwalu Bożego Narodzenia, w którym określono prawa i obowiązki uczestników i organizatora)oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. prawny obowiązek ciążący na Administratorze, w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe, po zakończeniu Festiwalu, będą przetwarzane do dnia 31.12.2024 r., a po tym czasie przez 25 lat w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum państwowego, gdzie dokumentację przechowuje się wieczyście.
 6. Pani/Pana dane mogą zostać:
 • Przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 • ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych usług serwisowych dla systemówinformatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych - COIG S.A. ul. Miłkowska 100, 40-065 Katowice.
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu;
 2. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia oraz uczestnictwa w Festiwalu Bożego Narodzenia 2021, a także wydania zaświadczeń uczestnictwa.

Regulamin Festiwalu Bożego Narodzenia 2021 obowiązuje na wszystkich wydarzeniach dla których organizatorem jest Urząd Miasta Lublin.*

*Wszystkie wydarzenia w programie, dla których nie jest wymieniony inny organizator niż Urząd Miasta Lublin.

Do pobrania

Zaproszenie

 

Partnerzy główni

Partnerzy główni

Partnerzy

Partnerzy