W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konsultacje planistyczne terenów w dolinie rzecznej Bystrzycy

Konsultacje planistyczne terenów w dolinie rzecznej Bystrzycy
18.02.202112:30

18 lutego rozpoczęło się publiczne wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w dolinie rzecznej Bystrzycy - część V - rejon Bystrzyca Wrotków. Mieszkańcy  mogą zapoznać się z planem i zgłosić swoje uwagi. Termin ich nadsyłania upływa 26 marca.

– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych jest jednym z sześciu projektów planów wykonywanych w celu ochrony systemu przyrodniczego miasta, w tym zachowania integralności i ciągłości struktur ekologiczno-przestrzennych ESOCH. To ważny dokument, uchwalenie planu miejscowego o znaczeniu ochronnym, z pewnością korzystnie wpłynie na standard użytkowania terenów w obszarze opracowania planu oraz terenów sąsiednich, a także na adaptację miasta do zmian klimatu. Teren, dla którego chcemy stworzyć miejscowy plan zagospodarowania jest wyjątkowy, bo stanowi część doliny Bystrzycy - korytarza ekologicznego miasta – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Obszar opracowania planu miejscowego obejmuje tereny o łącznej powierzchni około 137 ha, położone w dolinie rzecznej Bystrzycy, na odcinku od mostu kolejowego na Bystrzycy do ul. Żeglarskiej. Ustalenia przeznaczenia poszczególnych terenów, zasad ich zagospodarowania, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania uwzględniają uwarunkowania wynikające z położenia obszaru opracowania w dolinie rzecznej oraz z występowania tam:

  • Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
  • obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego,
  • obszaru ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych „Wrotków” (30-dniowy dopływ wód do ujęcia) oraz obszaru ochrony pośredniej wód podziemnych „Wrotków” dla poborów w wielkości zasobów eksploatacyjnych,
  • udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Zemborzyce”.

Określone ograniczenia w sposobach zagospodarowania wynikają z uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o ochronie przyrody, Prawo ochrony środowiska, Prawo górnicze i geologiczne, Prawo wodne).

Procedurę sporządzania projektu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uruchomiono wraz z podjęciem Uchwały Rady Miasta Lublin z 18 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia. Dla potrzeb tego dokumentu w 2019 r. przeprowadzono dodatkowe konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów w rejonie doliny rzecznej Bystrzyca – Wrotków, na które składały się: spacer przestrzenny z przewodnikiem, warsztaty z mieszkańcami oraz spotkanie podsumowujące, w trakcie których mieszkańcy mogli dodatkowo składać wnioski. Wymienione działania partycypacyjne zostały poprzedzone konsultacjami dotyczącymi koncepcji zagospodarowania Parku Nadrzecznego nad Bystrzycą. Opracowana na rzecz Gminy Lublin koncepcja szczegółowa zagospodarowania Parku Nadrzecznego została wprowadzona do rozwiązań zawartych w projekcie omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie od 18 lutego do 11 marca w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, (XII piętro, pokój nr 1206A), jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne. Z uwagi na stan epidemii w celu osobistego zapoznania się z projektem planu w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, należy wcześniej umówić spotkanie poprzez kontakt e-mailowy: planowanie@lublin.eu lub telefoniczny: tel. 81 466 23 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami dotyczącymi planu miejscowego odbędzie się w dniu 4 marca o godzinie 14.00 w Ratuszu (parter, sala nr 2). Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej, niezależnie od jej formy przeprowadzenia, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 2 marca. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii możliwe jest przeprowadzenie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku dla zarejestrowanych osób zostanie wygenerowany link do spotkania, który zostanie przesłany w e-mailu zwrotnym.

Uwagi do konsultowanego planu można składać na piśmie:  Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca.