W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rusza przebudowa Al. Racławickich

Rusza przebudowa Al. Racławickich
21.04.202010:22

20 kwietnia plac budowy inwestycji na Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego został przekazany wykonawcom. Prace rozpoczęły się 21 kwietnia i w najbliższym czasie będą obejmować przygotowania do przesadzenia, a następnie przesadzenia drzew na ul. Poniatowskiego, a także przygotowania do wyburzenia budynku.

W tej chwili kolejne projekty czasowej organizacji ruchu dla inwestycji znajdują się na etapie zatwierdzenia przez Policję. Prace wykonywane przez najbliższe miesiące nie będą się wiązały z zamykaniem ulic.

Utrudnienia będą mogły wystąpić:

  • w momencie prac na Rondzie Honorowych Krwiodawców, gdzie fragmentami zamykane będą wloty do ronda,
  • podczas prac przy kanalizacji deszczowej na Al. Racławickich (ruch dwustronny przy zawężeniu o dwa pasy),
  • podczas prac nad kolektorem na ul. Lipowej (zamknięcie fragmentu ulicy między Krakowskim Przedmieściem a ul. Okopową).

Wspomniane powyżej utrudnienia planowane są od czerwca. Do tego czasu wystąpić mogą jedynie utrudnienia lokalne.

W najbliższym czasie na ul. Poniatowskiego, gdzie jezdnia będzie wyznaczona według nowego przebiegu, wykonawca przystąpi do zabezpieczenia drzew oraz do przesadzenia tych z nich, które kolidują z wykonaniem kanalizacji deszczowej w nowo projektowanym odcinku drogi. Wykonawca pozostawia drzewa, które występują w ścieżkach rowerowych i chodnikach. Na etapie realizacji robót będą one indywidualnie rozpatrywane w kolejnych miesiącach prowadzenia prac.

Priorytetem jest ochrona drzew

Zgodnie z deklaracjami podczas realizacji inwestycji priorytetem jest ochrona drzew. Na etapie wykonawczym ograniczane będzie ich usunięcie poprzez omijanie części drzew sieciami czy zawężaniem przebiegu ścieżek i chodników. 

Miejski Architekt Zieleni będzie czuwał nad ochroną zieleni przy inwestycji. W imieniu Prezydenta Miasta Lublin ma dopilnować, by w trakcie prowadzonej inwestycji zieleń była należycie chroniona, a także wspólnie z wykonawcą i Zarządem Dróg i Mostów, szukać możliwości ocalenia kolejnych drzew na tzw. etapie wykonawczym.

Wg. pierwotnych, przygotowanych przez projektanta założeń, z Al. Racławickich miało zniknąć 261 drzew. W skutek konsultacji, analiz pracowników miejskich i zmian projektu, ostatecznie liczba ta zmalała do 26, a 37 kolejnych drzew zostanie przesadzonych. Na etapie realizacji, wspólnie z wykonawcą, Miasto będzie szukało kolejnych możliwości pozostawienia drzew, planowanych w projekcie do wycinki. Dziś do usunięcia przeznaczone są drzewa kolidujące z planowanym przebiegiem ścieżki rowerowej, chodników i enklaw dla pieszych. Jednocześnie zostanie tu posadzonych ponad 130 nowych drzew i krzewów, a co najmniej kolejnych 40 na ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego.

Na potrzeby przesadzeń drzew z Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i Lipowej przygotowano 5 lokalizacji. 

  • Na ul. Armii Krajowej obok parkingu przy ul. Bocianiej  przesadzone mogą być 3 klony i 25 grabów z ul. Poniatowskiego, 5 klonów z Al. Racławickich.
  • Na ul. Nadbystrzycką (powyżej supermarketu) trafią 2 lipy z Al. Racławickich i 4 klony z ul. Poniatowskiego.
  • Na ul. Grafa będzie umieszczonych 25 klonów, 1 cis oraz 4 lipy z Al. Racławickich, 11 sztuk
  • lip z ul. Lipowej i 1 klon z ul. Poniatowskiego.
  • Na ul. Granitową przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II przesadzonych zostanie 7 lip z ul. Lipowej.
  • Na ul. Armii Krajowej/Dziewanny obok parkingu supermarketu trafi 13 klonów zwyczajnych z ul. Poniatowskiego.

Podane lokalizacje są przygotowane na przesadzenie 101 drzew, jednak ostateczna liczba przesadzeń może być niższa i będzie zależała od możliwości zmian i zawężeń na etapie wykonawczym.

Na realizację inwestycji obowiązuje 7 lat gwarancji, a co roku wykonywane będą przeglądy gwarancyjne. Jeśli przesadzane drzewa się nie przyjmą, wykonawca zgodnie ze specyfikacją ma obowiązek wymienić je na nowe nasadzenia o zbliżonej wielkoąści. Stan nasadzeń będzie kontrolowany.

Dlaczego inwestycja jest tak ważna i nie można z niej zrezygnować?

Projekt „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”, w którego zakres wchodzi przebudowa Alei Racławickich, jest obecnie jedną z najważniejszych inwestycji dla miasta. To jeden z czterech projektów transportowych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Jest uzupełnieniem i kontynuacją poprzedniego projektu, który zapoczątkował modernizację komunikacji miejskiej w Lublinie oraz przyczynił się do poprawy warunków korzystania z komunikacji zbiorowej. To dla Lublina projekt priorytetowy, którego realizacja wynika z szeregu dokumentów strategicznych Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego, tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (2016 r.), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (2015 r.), Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego (2014 r.), Planu zrównoważonej mobilności miejskiej w Lublinie (2015 r.) oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego (2013 r.). Obszar objęty planowaną inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko Lublina, ale całego LOF-u, w związku z wyjątkową koncentracją wzdłuż Alei Racławickich instytucji publicznych (szkoły, urzędy, uczelnie).

Obszar ten jest bardzo intensywnie wykorzystywany nie tylko przez użytkowników samochodów osobowych, ale i przez komunikację miejską, której łączna częstotliwość na odcinku ul. Lipowa – al. Długosza w godzinach szczytu wynosi poniżej 1 minuty. Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów, w których na drogach zostanie nadany priorytet transportowi publicznemu da efekt synergii, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy jego dzielnicami.

Ostatni remont Al. Racławickich miał miejsce w 1987 r. Przebudowa Al. Racławickich to także wyznaczenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej, zakup 5 autobusów elektrycznych. Przypomnijmy, że w godzinach szczytu na odcinku od ul. Lipowej do al. Długosza łączna częstotliwość komunikacji miejskiej wynosi poniżej 1 minuty.

Przebudowa to także możliwość modernizacji kanalizacji sanitarnej i wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, w tym kompleksowego odbioru wód opadowych z tego obszaru. Obecnie kanalizacją zbiorczą trafiają one do rzeki Bystrzycy. Tymczasem na nawierzchniach ulic gromadzi się wiele negatywnych substancji, a także pyły pochodzące ze smogu. Nowoczesna kanalizacja deszczowa pozwoli na uzdatnianie odpadów gromadzonych na tych ulicach.

Przebudowa Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipową będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i uzyska 85% dofinansowania ze środków europejskich. Całość zadania pochłonie ponad 100 mln zł. Miasto Lublin zobowiązane jest do realizacji inwestycji zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną i pozyskanymi zezwoleniami ze względu na to, że inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich. Istotne zmiany w zakresie projektu mogłyby skutkować utratą dofinansowania z UE.

Rezygnacja w obecnej sytuacji, tj. stale pogarszającego się stanu technicznego sieci podziemnych i nawierzchni drogi, byłaby nieracjonalna i ekonomicznie nieuzasadniona, zwłaszcza, że projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% wszystkich kosztów kwalifikowanych, które w tym projekcie stanowią zdecydowaną większość wydatków.

Ponadto, zakres projektu to nie tylko Aleje Racławickie, ale i m.in. przebudowa ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego oraz zakup autobusów elektrycznych. W przypadku rezygnacji z przebudowy Al. Racławickich, miasto utraciłoby całość dofinansowania dla projektu – dla wszystkich jego zadań. Realizacja inwestycji ze środków własnych przekracza natomiast możliwości finansowe miasta.

Obecnie stan sieci i nawierzchni Al. Racławickich jest bardzo zły, co wprost zagraża bezpieczeństwu, jak również generuje znaczny hałas – nowa nawierzchnia tej drogi była wykonana w maju 1987 r. Stan sieci gazowej określany jest jako przedawaryjny, z uwagi na jego stan planuje się w całości wymienić całość gazociągu. Wykonując oddzielnie sam remont i wymianę sieci gazowej, należałoby rozebrać połowę podbudowy i nawierzchni drogi, co stanowiłoby bardzo duże obciążenie dla miasta. Ponadto, Aleje nie posiadają kanalizacji deszczowej, co powoduje zalewanie i zanieczyszczanie posesji zlokalizowanych na sąsiednich ulicach. Nowa kanalizacja będzie odprowadzała wodę do Czechówki przez ul. Poniatowskiego oraz do Bystrzycy przez ul. Lipową i Sowińskiego. Także trakcja trolejbusowa jest w złym stanie technicznym i jej remont, przy obecnej szerokości ulicy, jest nieuzasadniony ekonomicznie.

Podsumowując, każdy z elementów istniejącego układu drogowego wymaga interwencji, gdyż w przeciwnym razie zagraża bezpieczeństwu wszystkich użytkowników drogi, generuje wysokie koszty i niedogodności. Planowany do realizacji projekt, w sposób kompleksowy rozwiązałby wszystkie istniejące problemy, ponieważ jego zakres obejmuje m. in. budowę/przebudowę wszystkich sieci, przebudowę drogi, trakcji trolejbusowej, wyznaczenie buspasów. Dzięki jego realizacji połączone zostaną wszystkie formy komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej, zostanie ograniczony ruch samochodów osobowych w centrum miasta dzięki nadaniu priorytetu komunikacji zbiorowej. Tylko w takim kształcie, z uwzględnieniem ww. elementów, projekt mógł uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Rezygnacja z projektu, oprócz strat ekonomicznych, wpłynie przede wszystkim bardzo negatywnie na całość komunikacji w mieście. Nie ma możliwości pozyskania dofinansowania na wybrane elementy czy pojedyncze zadania; w chwili obecnej brak jest też możliwości sfinansowania pojedynczych zadań ze środków budżetu miasta.

Innym ważnym problemem związanym z rezygnacją z projektu byłoby niezrealizowanie wskaźników, które są określone w projekcie, ale tym samym w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Brak realizacji wskaźników programowych weryfikuje Komisja Europejska, która decyduje również o konsekwencjach dla Beneficjentów w przypadku braku realizacji projektów strategicznych dla rozwoju miasta i województwa. Rezygnacja z tego zadania powoduje, że istnieje ryzyko korekty finansowej (zwrotu środków) w „dużym” programie transportowym.

Dlaczego taki zakres inwestycji?

Al. Racławickie to droga klasy G, gdzie standardowe pasy ruchu powinny mieć 3,5 m, a w przypadku przedmiotowego projektu został zaprojektowany jako minimalny dopuszczony przepisami, tj. 3,25 m. Z uwagi na konieczność ochrony istniejącego drzewostanu, poszerzenie jezdni zostało zaprojektowane w minimalnym zakresie. Zrezygnowano z wydzielenia prawoskrętów, które będą się odbywały z buspasa. Na skrzyżowaniach zostały zaprojektowane tylko lewoskręty, co jest wymogiem minimalnym, jeżeli chodzi o organizację i płynność ruchu. Kolizja inwestycji z drzewami ma związek z zaprojektowaniem ścieżek rowerowych po obu stronach ulicy.

Po trwających konsultacjach i wprowadzeniu zmian w projekcie, wycinka drzew została w sposób znaczący zmniejszona. Większość drzew na Al. Racławickich pozostanie zabezpieczonych na czas budowy, tak że podczas realizacji robót budowlanych na Al. Racławickich zostanie wyciętych ok. 7% drzew, z których część stanowią tzw. samosiejki, zakwalifikowanych jako drzewa do usunięcia. Dokumentacja projektowa przewiduje także nasadzenie znacznej liczby drzew (ok. 170 nowych).