W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Za chwilę przebudowa Al. Racławickich

Za chwilę przebudowa Al. Racławickich
24.02.202013:30

Miejski Architekt Zieleni będzie czuwał nad ochroną zieleni przy inwestycji na Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego w trakcie ich przebudowy. W imieniu Prezydenta ma dopilnować, by w trakcie prowadzonej inwestycji zieleń była należycie chroniona, a także wspólnie z wykonawcą i Zarządem Dróg i Mostów, szukać możliwości ocalenia kolejnych drzew na tzw. etapie wykonawczym, np. poprzez korektę przebiegu ścieżki rowerowej czy pozostawienie niektórych drzew w chodniku.

Po wyłonieniu wykonawcy przedstawiciele Prezydenta, wspólnie z Zarządem Dróg i Mostów, jeszcze raz przeanalizują projekt sprawdzając, czy istnieje możliwość np. rozdzielenia biegów ścieżki rowerowej, pozostawienia drzew w jej skrajni, ochrony drzew rosnących w przebiegu ciągów pieszych – bez zasadniczych zmian założeń projektu i konieczności zmiany dokumentacji. Miasto jest też po wstępnych rozmowach z Polską Spółką Gazowniczą, która ma rozważyć możliwość pozostawienia przestarzałych rur po ich opróżnieniu i zasklepieniu, tak, by zrezygnować z ich usuwania, a tym samym oszczędzić kolejne drzewa.

Ostatni remont Al. Racławickich miał miejsce w 1987 r. Przebudowa Al. Racławickich to także wyznaczenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej, zakup 5 autobusów elektrycznych. Przypomnijmy, że w godzinach szczytu na odcinku od ul. Lipowej do al. Długosza łączna częstotliwość komunikacji miejskiej wynosi poniżej 1 minuty.

Niezależnie od opinii niektórych przedstawicieli ruchów miejskich, ochrona zieleni na Al. Racławickich jest dla mnie priorytetowa. Osobiście będę rozmawiał z wykonawcą, którego wyłonimy w przetargu, by sprawdzić, czy na etapie realizacji są jeszcze możliwości ocalenia kolejnych drzew, a zadaniem Miejskiego Architekta Zieleni będzie nadzór nad pracami pod kątem ochrony zieleni. Nie odpuszczę tego tematu, jednak musimy pamiętać, że Al. Racławickie to dziś tykająca bomba ze względu na przestarzałą instalację gazową z lat 70. Pamiętamy wszyscy, w jakim stanie były sieci pod deptakiem remontowanym w latach 90. Nie trzeba zatem wiele wyobraźni żeby domyśleć się, jak wygląda sytuacja w tym przypadku. Dlatego ta przebudowa jest tak konieczna, a sam remont nawierzchni nie byłby wystarczający – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wg. pierwotnych, przygotowanych przez projektanta założeń, z Al. Racławickich miało zniknąć 261 drzew. W skutek konsultacji, analiz pracowników miejskich i zmian projektu, ostatecznie liczba ta zmalała do 26, a 37 kolejnych drzew zostanie przesadzonych. Te liczby nie są ostateczne, ponieważ na etapie realizacji, wspólnie z wykonawcą Miasto będzie szukało kolejnych możliwości pozostawienia drzew, planowanych w projekcie do wycinki. Dziś do usunięcia przeznaczone są drzewa kolidujące z planowanym przebiegiem ścieżki rowerowej, chodników i enklaw dla pieszych. Jednocześnie zostanie tu posadzonych ponad 130 nowych drzew i krzewów, a co najmniej kolejnych 40 na ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego.

Przebudowa Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipową będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i uzyska 85% dofinansowania ze środków europejskich. Całość zadania pochłonie ponad 100 mln zł.

Przebudowa to także możliwość modernizacji kanalizacji sanitarnej i wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej, w tym kompleksowego odbioru wód opadowych z tego obszaru. Obecnie kanalizacją zbiorczą trafiają one do rzeki Bystrzycy. Tymczasem na nawierzchniach ulic gromadzi się wiele negatywnych substancji, a także pyły pochodzące ze smogu. Nowoczesna kanalizacja deszczowa pozwoli na uzdatnianie odpadów gromadzonych na tych ulicach.

W pierwszym etapie zostaną przebudowane Al. Racławickie z rondem im. Honorowych Krwiodawców oraz ul. Poniatowskiego, w drugim przebudowywana będzie ul. Lipowa.

 

Dlaczego inwestycja jest tak ważna i nie można z niej zrezygnować?

Projekt „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”, w którego zakres wchodzi przebudowa Alei Racławickich, jest obecnie jedną z najważniejszych inwestycji dla miasta. To jeden z czterech projektów transportowych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Jest uzupełnieniem i kontynuacją poprzedniego projektu, który zapoczątkował modernizację komunikacji miejskiej w Lublinie oraz przyczynił się do poprawy warunków korzystania z komunikacji zbiorowej. To dla Lublina projekt priorytetowy, którego realizacja wynika z szeregu dokumentów strategicznych Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego, tj. Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (2016 r.), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (2015 r.), Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego (2014 r.), Planu zrównoważonej mobilności miejskiej w Lublinie (2015 r.) oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego (2013 r.). Obszar objęty planowaną inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko Lublina, ale całego LOF-u, w związku z wyjątkową koncentracją wzdłuż Alei Racławickich instytucji publicznych (szkoły, urzędy, uczelnie).

Obszar ten jest bardzo intensywnie wykorzystywany nie tylko przez użytkowników samochodów osobowych, ale i przez komunikację miejską, której łączna częstotliwość na odcinku ul. Lipowa – al. Długosza w godzinach szczytu wynosi poniżej 1 minuty. Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów, w których na drogach zostanie nadany priorytet transportowi publicznemu da efekt synergii, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy jego dzielnicami.

Rezygnacja w obecnej sytuacji, tj. stale pogarszającego się stanu technicznego sieci podziemnych i nawierzchni drogi, byłaby nieracjonalna i ekonomicznie nieuzasadniona, zwłaszcza, że projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% wszystkich kosztów kwalifikowanych, które w tym projekcie stanowią zdecydowaną większość wydatków.

Ponadto, zakres projektu to nie tylko Aleje Racławickie, ale i m.i n. przebudowa ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego oraz zakup autobusów elektrycznych. W przypadku rezygnacji z przebudowy Al. Racławickich, miasto utraciłoby całość dofinansowania dla projektu – dla wszystkich jego zadań. Realizacja inwestycji ze środków własnych przekracza natomiast możliwości finansowe miasta.

Obecnie stan sieci i nawierzchni Al. Racławickich jest bardzo zły, co wprost zagraża bezpieczeństwu, jak również generuje znaczny hałas – nowa nawierzchnia tej drogi była wykonana w maju 1987 r. Stan sieci gazowej określany jest jako przedawaryjny, z uwagi na jego stan planuje się w całości wymienić całość gazociągu. Wykonując oddzielnie sam remont i wymianę sieci gazowej, należałoby rozebrać połowę podbudowy i nawierzchni drogi, co stanowiłoby bardzo duże obciążenie dla miasta. Ponadto, Aleje nie posiadają kanalizacji deszczowej, co powoduje zalewanie i zanieczyszczanie posesji zlokalizowanych na sąsiednich ulicach. Nowa kanalizacja będzie odprowadzała wodę do Czechówki przez ul. Poniatowskiego oraz do Bystrzycy przez ul. Lipową i Sowińskiego. Także trakcja trolejbusowa jest w złym stanie technicznym i jej remont, przy obecnej szerokości ulicy, jest nieuzasadniony ekonomicznie.

Podsumowując, każdy z elementów istniejącego układu drogowego wymaga interwencji, gdyż w przeciwnym razie zagraża bezpieczeństwu wszystkich użytkowników drogi, generuje wysokie koszty i niedogodności. Planowany do realizacji projekt, w sposób kompleksowy rozwiązałby wszystkie istniejące problemy, ponieważ jego zakres obejmuje m. in. budowę/przebudowę wszystkich sieci, przebudowę drogi, trakcji trolejbusowej, wyznaczenie buspasów. Dzięki jego realizacji połączone zostaną wszystkie formy komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej, zostanie ograniczony ruch samochodów osobowych w centrum miasta dzięki nadaniu priorytetu komunikacji zbiorowej. Tylko w takim kształcie, z uwzględnieniem ww. elementów, projekt mógł uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich. Rezygnacja z projektu, oprócz strat ekonomicznych, wpłynie przede wszystkim bardzo negatywnie na całość komunikacji w mieście. Nie ma możliwości pozyskania dofinansowania na wybrane elementy czy pojedyncze zadania; w chwili obecnej brak jest też możliwości sfinansowania pojedynczych zadań ze środków budżetu miasta.

Innym ważnym problemem związanym z rezygnacją z projektu byłoby niezrealizowanie wskaźników, które są określone w projekcie, ale tym samym w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Brak realizacji wskaźników programowych weryfikuje Komisja Europejska, która decyduje również o konsekwencjach dla Beneficjentów w przypadku braku realizacji projektów strategicznych dla rozwoju miasta i województwa. Rezygnacja z tego zadania powoduje, że istnieje ryzyko korekty finansowej (zwrotu środków) w „dużym” programie transportowym.

 

Dlaczego taki zakres inwestycji?

Al. Racławickie to droga klasy G, gdzie standardowe pasy ruchu powinny mieć 3,5 m, a w przypadku przedmiotowego projektu został zaprojektowany jako minimalny dopuszczony przepisami, tj. 3,25 m. Z uwagi na konieczność ochrony istniejącego drzewostanu, poszerzenie jezdni zostało zaprojektowane w minimalnym zakresie. Zrezygnowano z wydzielenia prawoskrętów, które będą się odbywały z buspasa. Na skrzyżowaniach zostały zaprojektowane tylko lewoskręty, co jest wymogiem minimalnym, jeżeli chodzi o organizację i płynność ruchu. Kolizja inwestycji z drzewami ma związek z zaprojektowaniem ścieżek rowerowych po obu stronach ulicy.

Po trwających konsultacjach i wprowadzeniu zmian w projekcie, wycinka drzew została w sposób znaczący zmniejszona. Większość drzew na Al. Racławickich pozostanie zabezpieczonych na czas budowy, tak że podczas realizacji robót budowlanych na Al. Racławickich zostanie wyciętych ok. 7% drzew, z których część stanowią tzw. samosiejki, zakwalifikowanych jako drzewa do usunięcia. Dokumentacja projektowa przewiduje także nasadzenie znacznej liczby drzew (ok. 170 nowych).

Pliki do pobrania