W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Aktualności

Wydział Planowania Poszukuje

Wydział Planowania poszukuje specjalistów do pracy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

 • architektury krajobrazu
 • inżynierii sanitarnej
 • elektroenergetyki
 • drogownictwa

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr telefonu 81 466 2300 lub kontakt mailowy: planowanie@lublin.eu

Informacja o obsłudze interesantów w Wydziale Planowania od 25 maja 2020 r.

W Wydziale Planowania przyjmowanie pism i wniosków jest prowadzone za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców, przez ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie.

Dokumenty wydawane przez Wydział można odbierac osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców lub będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Adnotację o oczekianym sposobie odbioru Klient powinien umieścić na składanym piśmie lub wniosku.

W razie potrzeby można uzyskać informację telefonicznie pod nr: 81 466 23 00

Nowe Studium dla Lublina uchwalone

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument planistyczny, określający strategiczne cele dla rozwoju przestrzennego miasta. 1 lipca 2019 roku Rada Miasta uchwaliła nowe studium dla Lublina.

Lublin, jako jedna z największych metropolii w Polsce, zajmuje powierzchnię ponad 147 km2, co daje mu piętnaste miejsce pod względem wielkości z liczbą ok. 340 000 mieszkańców.

– Od kilku lat trwa dyskusja nad studium zagospodarowania Lublina, które wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju przestrzennego naszego miasta. To bardzo ważny dokument, na jego podstawie powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazujące, gdzie ma powstać szkoła, gdzie park, jaka może być zabudowa mieszkaniowa, a które obszary wymagają bezwzględnej ochrony. Na nowe studium od kilku lat czekało wielu mieszkańców Lublina. Poprzednie studium tworzone było jeszcze przed dołączeniem do europejskiej wspólnoty, dlatego wiele inicjatyw i projektów modernizacyjnych było zablokowanych nieaktualnym studium i wynikającymi z niego planami zagospodarowania przestrzennego. Nowa edycja pozwoli na dokończenie rozpoczętych wcześniej planów w dzielnicach: Szerokie, Sławin, Czechów, Rudnik, Felin, Zemborzyce, Głusk, a także umożliwi rozwój podmiotów i instytucji np. Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, oraz zabezpieczy potrzeby miasta jako całości np. cmentarz komunalny. Miejscy planiści kilka lat pracowali nad nowym kształtem dokumentu, który stanowi pewnego rodzaju kompromis i wierzę, że będzie odpowiedzią na potrzeby jak największej liczby Lublinian – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prace nad obecnym dokumentem, zainicjowane uchwałą Rady Miasta Lublin, trwały od 2010 roku.

Celem studium jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego miasta i koordynacja planów miejscowych. W obrębie tego celu najważniejsze zadania uchwalonego studium to:

 • zabezpieczenie miasta przed suburbanizacją (wyludnianiem);
 • wzmacnianie rozwoju funkcji miastotwórczych (w szczególności w centrum miasta) dla uzyskania efektu „miasta zwartego”;
 • zabezpieczenie korytarzy komunikacyjnych dla rozwijającego się miasta metropolitalnego;
 • uporządkowanie układu komunikacyjnego i dostosowanie go w zakresie parametrów i przebiegu do zmieniających się potrzeb miasta;
 • zabezpieczenie ciągłości struktur ekologicznych i wzmocnienie pod kątem wskaźników – dwukrotny wzrost udziału zieleni normatywnej na 1 mieszkańca (ok. 48 m kw. na mieszkańca);
 • wzmocnienie i ochrona Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w celu zabezpieczenia właściwego przewietrzania miasta;
 • poprawa warunków klimatycznych;
 • ustalenie na Górkach Czechowskich funkcji nie pogarszających stanu środowiska, a pozwalających osiągnąć porozumienie w sprawie urządzenia parku dla miasta, który jest celem nadrzędnym w zagospodarowaniu tego obszaru;
 • utrzymanie i wzmocnienie jednoznacznego kierunku rozwojowego miasta ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji mieszkaniowych i usługowych (w tym usług oświaty, turystyki), ale także utrzymaniem i wzmocnieniem funkcji związanych z miejscami pracy;
 • rozwój terenów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców;
 • wskazanie nowego obszaru rozwojowego (oprócz Cmentarza na Majdanku) pod funkcję cmentarza komunalnego (na Sławinie);
 • uwzględnienie funkcji ogrodów działkowych w mieście wraz ze wskazaniem obszarów rezerwowanych pod rozwój tej funkcji;
 • ochrona zabytków, krajobrazu, w tym historycznej panoramy miasta – wprowadzenie Strefy Ochrony Widoków;
 • umożliwienie kontynuacji prac nad planami miejscowymi, w tym m. in. w rejonach dzielnic: Szerokie, Czechów Pn., Sławin, Głusk, Dziesiąta, Wrotków, Zemborzyce, Ponikwoda, Felin, Hajdów Zadębie;
 • możliwość kontynuacji prac planistycznych w Śródmieściu.

Na przestrzeni lat 2017-2018 projekt Studium był prezentowany na 14 otwartych spotkaniach z mieszkańcami oraz po raz piętnasty – na otwartej sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 30 maja 2018 roku. Ponad 600 osobom udzielono wyjaśnień osobiście w czasie I wyłożenia, ponad 400 osobom w czasie II wyłożenia. Przynajmniej tej samej ilości osób udzielono informacji telefonicznie.

Dodatkowo, w czasie drugiego wyłożenia do wglądu publicznego, po niezbędnej anonimizacji danych osobowych, udostępniono na BIP następujące dokumenty:

 • wykazy uwag złożonych po I wyłożeniu – 11 kwietnia 2018 r.
 • protokół z dyskusji publicznej z 14.06.2017 r. (I wyłożenie) – 19 kwietnia 2018 r.
 • wykazy uzgodnień i opinii – 24 kwietnia 2018 r.
 • wykaz wniosków osób indywidualnych i instytucji – 9 maja 2018 r.

a w 2019 r. również:

 • wykaz uwag złożonych po II wyłożeniu – 21.06.2019 r.
 • protokół z dyskusji publicznej z dnia 11.04.2018 r. (II wyłożenie) – 18.02.2019 r.
 • oraz inne dokumenty dotyczące studium, w tym opracowania przyrodnicze – 21.06.2019 r.

W wyniku pierwszego wyłożenia projektu Studium do wglądu publicznego wpłynęło 1945 pism, z czego w całości lub części uwzględniono uwagi z 1246 dokumentów. Wszystkie uwagi, które nie były sprzeczne z zasadami polityki przestrzennej miasta, dokumentami nadrzędnymi (np. Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego) oraz przepisami obowiązującego prawa (np. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zostały uwzględnione. Częściowo lub w całości uwzględnione pisma stanowiły ok. 64% wszystkich pism.

W ramach procedury II wyłożenia do wglądu publicznego wpłynęły 5744 pisma, z czego w całości lub w części uwzględniono uwagi zawarte w 3705 pismach. Z 3524 pism złożonych w sprawie Górek Czechowskich uwzględniono w całości lub w części 3224 pisma, nie uwzględniono 300 pism.

W sprawie Górek Czechowskich przeciw rozwiązaniom przyjętym w wyłożonym projekcie Studium złożono 1800 podpisów, natomiast za tymi rozwiązaniami złożono 3704 podpisy.

Zmiany wprowadzone przez nowe Studium (po II wyłożeniu) dotyczą m. in.:

 • powiększenia terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz korekty zapisów dotyczących tej funkcji w tekście projektu Studium;
 • weryfikacji funkcji rozwojowych miasta w ramach terenów inwestycyjnych. Dla przykładu:
 • rejon ul. Choiny, Związkowej, Łęczyńskiej – dopuszczenie funkcji zabudowy mieszkaniowej w miejsce aktywizacji gospodarczej;
 • rejon ul. Mełgiewskiej, Kasprowicza – dopuszczenie usług w miejsce aktywizacji gospodarczej;
 • rejon ul. Rataja – dopuszczenie usług sportu i rekreacji w miejsce terenów pokolejowych;
 • uszczegółowienia przebiegu ESOCH w miejscach obowiązujących lub opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania (mpzp);
 • uszczegółowienia terenów zieleni w osiedlach, na przykład w rejonie na wschód od Cmentarza Komunalnego na Majdanku i w rejonie ul. Bolesława Chrobrego;
 • korekty oznaczenia układu drogowego na terenie Gminy Konopnica – oznaczenie orientacyjne;
 • korekty (uszczegółowienia) przebiegu ulicy ujętej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego wzdłuż granicy administracyjnej miasta z Gminą Głusk;
 • dopuszczenia zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności w miejscach w pełni wyposażonych w infrastrukturę techniczną (np. rejon Zemborzyc przy granicy miasta, rejon Głuska przy południowej granicy miasta);
 • usunięcia zapisów dotyczących możliwości lokalizacji grzebowiska – pozostawiono jedynie możliwość lokalizacji cmentarza dla zwierząt, jako wymogu cywilizacyjnego, szczególnie w mieście wielkości Lublina, wskazanego do kształtowania funkcji metropolitalnych, wiodącego miasta Aglomeracji;
 • aktualizacji załącznika nr 16 (Obszary rewitalizacji i obszary zdegradowane) do Kierunków Studium, zgodnie z Uchwałą Nr 248/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Lublin;
 • korekty zapisów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE) w zakresie nie dopuszczenia możliwości lokalizacji instalacji termicznego przekształcania (spalania) odpadów na terenie Lublina oraz wykluczenia możliwości stosowania paliw RDF / pre RDF.

W odniesieniu do najczęściej dyskutowanego podczas prac nad Studium terenu Górek Czechowskich, w wyniku uwzględnienia uwag, skorygowano zapisy w dokumencie w zakresie:

 • ustalenia Strefy ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru Górek Czechowskich. W obszarze Strefy ustalono jako funkcję wiodącą zieleń ogólnodostępną o charakterze parkowym wraz z programem towarzyszącym. Funkcję uzupełniającą stanowi tu program usługowy i mieszkaniowy przewidziany do realizacji na wysoczyznach, z możliwością realizacji usług oświaty, usług sportu i rekreacji. W granicach objętych strefą wyznaczono tereny o różnorodnych funkcjach, przy czym wielkość programu inwestycyjnego, jak też i jego rozmieszczenie podporządkowane zostało istniejącym uwarunkowaniom przyrodniczo – krajobrazowym. We wskazanej strefie, w ramach ESOCH przewiduje się utworzenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Górki Czechowskie” oraz ogólnodostępnego terenu zieleni o charakterze parkowym z uwzględnieniem:
 • miejsc rekreacji biernej w formie rozległych muraw, łąk kwietnych, ścieżek spacerowych;
 • terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych takich jak: korty tenisowe, boiska do różnych gier, ścieżki zdrowia, place zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, miejsca jazdy na wrotkach, rolkach, deskorolkach itp.;
 • kształtowanie zieleni ma się odbywać w sposób naturalny (naturalistyczny), z zachowaniem dna suchych dolin oraz dolnych partii zboczy jako otwartych.

Zabudowa sąsiadujących wysoczyzn ma mieć charakter kaskadowy, dostosowany do ukształtowania terenu – to jest uwzględniający strefowanie wysokości. Funkcja usługowa może być wzbogacana o funkcje usług sportu i rekreacji. W ramach wysoczyzny północno-wschodniej (największej, położonej w sąsiedztwie osiedla Prestige), wprowadzono rejon lokalizacji usług oświaty/usług sportu i rekreacji (ok. 1,5 ha).

W ramach wysoczyzny południowej (ul. Ducha/Willowa) pozostawiono funkcję usług sportu i rekreacji (US) – zgodnie z planem obowiązującym, z jednoczesnym ograniczeniem powierzchni terenu inwestycyjnego. W ramach tej wysoczyzny wyklucza się zabudowę biurową i funkcje mieszkaniowe.

Generalne założenia projektu Studium, w tym zasady polityki przestrzennej miasta, nie uległy zmianie. W związku z powyższym oraz w związku z wyczerpaniem ustawowej procedury toku formalno-prawnego – projekt nowej edycji Studium przedłożono Radnym Rady Miasta Lublin. Uchwalenie Studium nastąpiło na sesji Rady Miasta zwołanej na dzień 30 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”

W ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” od 10 września 2018 r. do 20 listopada 2018 r. odbywa się konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Wczujmy się w klimat – adaptacja do zmian klimatu wokół nas”.

Informacja:  https://www.facebook.com/44mpaPL/ lub z gotowej wiadomości w załączniku http://44mpa.pl/konkurs/;

 

 

 

Ponowne (III) wyłożenie w niezbędnym zakresie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar wschodni w rejonie ulic: Dożynkowa - Goździkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowi

   Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 5 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo w dniu 20 lutego 2018 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.     

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III- dla jedenastu obszarów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 5 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo w dniu 7 lutego 2018 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1115, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.     

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2018 r.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulic: Jutrzenki i Różanej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Lublin Nr 318/XI/2015 z dnia
19 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulic: Jutrzenki i Różanej w granicach oznaczonych na załączniku graficznym.

    Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 16 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 r. w godzinach od 800 do 1500 oraz dodatkowo w dniu 22 stycznia 2018 r. w godzinach od 800 do 1700 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1111, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.   

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno - wschodni - dla trzech obszarów ( tereny górnicze ) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

a podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1045 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Lublin Nr 531/XX/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno - wschodni - dla trzech obszarów ( tereny górnicze ), położonych w rejonach ulic:

Obszar C - rejon ulic: Konwaliowej i Dożynkowej,
Obszar D - rejon ulic: Dożynkowej i Narcyzowej,
Obszar I - rejon ulicy Brzozowej,
w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych.

    Projekty zmian planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 16 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r. w godzinach od 800 do 1500 oraz dodatkowo w dniu 18 stycznia 2018 r. w godzinach od 800 do 1700 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmianami planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 r. o godzinie 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.     

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

    Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22 lutego 2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka – CZĘŚĆ I wraz z prognozą oddz

  Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 6 listopada 2017 r. do 28 listopada 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 22 listopada w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1111, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne https://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=294799.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu, Pl. Króla  Władysława Łokietka 1 - sala nr 2.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulicy Nałęczowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 2 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 7 listopada w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 2 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 7 listopada w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne https://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=294601

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 r

 

Ponowne wyłożenie w niezbędnym zakresie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar wschodni w rejonie ulic: Dożynkowa - Goździkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 6 września 2017 r. do 28 września 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 13 września 2017 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=291572 .

    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XII piętro - sala nr 1206.    

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
    Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno - wschodni - dla osiemnastu obszarów w dniach 28.07-22.08.2017 r.

1) Obszar A - rejon ulic: Goździkowej i Kosynierów,
2) Obszar B - rejon al. Spółdzielczości Pracy,
3) Obszar C - rejon ulic: Konwaliowej i Dożynkowej,
4) Obszar D - rejon ulic: Dożynkowej i Narcyzowej,
5) Obszar E - rejon ulic: Dożynkowej i K. Bielskiego,
6) Obszar F - rejon ulicy Bluszczowej,
7) Obszar G - rejon ulicy Jagodowej,
8) Obszar H - rejon ulicy Nagietkowej,
9) Obszar I - rejon ulicy Brzozowej,
10) Obszar J - rejon ulicy Ustronie,
11) Obszar K - rejon ulic: Trześniowskiej i Kminkowej,
12) Obszar L - rejon ulicy Magnoliowej,
13) Obszar M - rejon ulicy Mariańskiej,
14) Obszar N - rejon ulicy J. Pankiewicza,
15) Obszar O - rejon ulic: M. Koryznowej i J. Pankiewicza,
16) Obszar P - rejon ulicy Narcyzowej,
17) Obszar R - rejon ulicy Z. Zagrobskiej,
18) Obszar S - rejon al. W. Andersa i M. Koryznowej,
w granicach oznaczonych na załączniku graficznym.

Projekty zmian planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 28 lipca 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. w godzinach od 800 do 1500 oraz dodatkowo w dniu 4 sierpnia w godzinach od 800 do 1700 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 sierpnia o godzinie 1600 w Ratuszu, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, parter - sala nr 2.

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

   Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia7 września 2017 r.
 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie Al. Smorawińskiego - część północna w dniach 18 lipca-10 sierpnia 2017 r.

 Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie w dniach od 18 lipca 2017 r. do 10 sierpnia 2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz dodatkowo w dniu 26 lipca w godzinach od 8.00 do 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1116, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=288545 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r. o godzinie 16.00 w Ratuszu, Pl. Króla Wł. Łokietka 1, parter - sala nr 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2017 r.

Największe inwestycje Lublina