W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Gminny program opieki nad zabytkami

Gminny program opieki nad zabytkami

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2015-2019 powstał w związku z realizacją przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie zapisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., która w art. 87 ust. 3 zobowiązuje Prezydenta Miasta do sporządzenia na okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami a następnie, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, do przyjęcia go przez radę gminy.

Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 87 ust 3 ustawy, Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2015-2019 uzyskał pozytywną opinię Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W ramach opracowania programu dokonana została analiza dokumentów i opracowań o charakterze strategicznym i planistycznym, uchwalonych i sporządzonych na poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym oraz rozpoznanie i charakterystyka zasobu dziedzictwa kulturowego Lublina. Następnie w oparciu o analizę SWOT i wypływające z niej wnioski ocenie poddano stan zachowania dziedzictwa kulturowego w mieście, istniejące uwarunkowania jego ochrony oraz realizowaną przez miasto politykę w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami. Rozpoznanie zasobu, jego waloryzacja oraz wnioski z analizy stanu dziedzictwa kulturowego miasta stanowiły punkt wyjścia dla formułowania priorytetów, kierunków działań i konkretnych zadań w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami miasta.

Założenia programowe obejmują prowadzenie polityki w dziedzinie ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego-materialnego i niematerialnego. Przyjęto dwa strategiczne cele tej polityki – zachowanie wartości bogatych zasobów dziedzictwa kulturowego miasta poprzez jego ochronę oraz wykorzystanie jego potencjału dla rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez efektywne zarządzanie. W dokumencie wyznaczono kierunki działań oraz zadania, które powinny być podejmowane i realizowane przez różne podmioty, przy czym na samorządzie miasta - poza wykonaniem zadań, za które jest bezpośrednio odpowiedzialny - spoczywać też będzie rola koordynatora zaplanowanych działań, jak również prowadzenie monitoringu realizacji Gminnego Programu. Samorząd miasta pełnić też będzie funkcję inspirującą i wspierającą. Gminny Program stanowi też element informacyjno-promocyjny oraz edukacyjny w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego miasta.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2015-2019 jest pierwszym tego typu dokumentem przygotowanym dla miasta Lublina. Czas jego obowiązywania przewidziany jest na 4 lata. Prezydent Miasta sporządza co 2 lata sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu i przedstawia je radzie gminy.

W 2021 roku Miasto Lublin przygotowało kolejny Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin, na lata 2021-2024, przyjęty uchwałą Rady Miasta Lublin nr 876/XXVII/2021 w dniu 25 marca 2021 roku.

Do pobrania