W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Referendum lokalne

Mieszkańcy Lublina w trybie referendum lokalnego 7 kwietnia 2019 r. zdecydują o przyszłości terenu Górek Czechowskich.

Radni Rady Miasta Lublin na sesji 31 stycznia 2019 r. przyjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina. Projekt uchwały został złożony przez grupę Radnych.

Treść uchwalonego pytania referendalnego:
„Czy jest Pan/Pani za tym aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin.”
 

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, w referendum lokalnym mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki oraz w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

Teren Górek Czechowskich objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III, przyjętym uchwałą nr 825/XXXV/2005 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 17 listopada 2005 r. Obowiązują dla niego ustalenia obecnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin przyjętego uchwałą nr 359/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 r. z późn. zm.

Temat przyszłego zagospodarowania tego obszaru był jednym z najważniejszych zagadnień analizowanych podczas prac nad opracowywaniem nowego dokumentu Studium i wzbudził duże zainteresowanie różnych grup mieszkańców. Potwierdzeniem tego była znaczna ilość uwag zgłoszonych do projektowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, w tym m.in. opinii i ekspertyz środowisk naukowych i społecznych. Procedura opracowywania nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin nie została dotychczas zakończona.

Pytanie referendalne zawiera w sobie wszystkie kluczowe elementy, których dotyczyły wcześniejsze dyskusje prowadzone w czasie konsultacji projektu Studium.

W społeczeństwie obywatelskim referendum stanowi jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej. Prawo decydowania w drodze referendum o tak istotnej sprawie jak sposób zagospodarowania terenu Górek Czechowskich jest jednym z najważniejszych praw członków wspólnoty samorządowej, co uzasadnia przeprowadzenie referendum gminnego w zakresie objętym niniejszą uchwałą.

W referendum będą mogły wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie Miasta, posiadające czynne prawo wyborcze. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum przypadnie więcej niż połowa ważnych głosów.

Do pobrania

uchwała Rady Miasta Lublin z dn. 31.01.2019 r. w sprawie referendum lokalnego.pdf [ilość pobrań: 137]
Uchwała Rady Miasta Lublin z dnia 31.01.2019 r. w sprawie referendum lokalnego