W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Teren objęty pytaniem referendalnym

Teren objęty pytaniem referendalnym zlokalizowany jest na obszarze tzw. „Górek Czechowskich” - dawnego poligonu wojskowego, położonego pomiędzy ulicami: Koncertową, Zelwerowicza, Poligonową, Ducha i Północną.

Granice terenu przedstawia załącznik 1:

                               Granice terenu objętego pytaniem referendalnym

Nieruchomości gruntowe wchodzące w skład przedmiotowego terenu są (na dzień sporządzenia niniejszego opracowania) własnością jednego prywatnego właściciela - osoby prawnej – TBV Investment Sp. z o.o.

Struktura własności zobrazowana została w załączniku 2:

                       Struktura własności terenu

W roku 2000 teren ten został sprzedany przez Wojsko prywatnemu właścicielowi. Ówczesne władze Miasta nie skorzystały z przysługującego prawa pierwokupu. Właściciel ten pozostawił teren bez inwestycji, czego skutkiem była znaczna degradacja systemu przyrodniczego Górek. W roku 2016 teren został sprzedany firmie TBV Investment Sp. Z o.o.

Poprzedni i obecny właściciel terenu - w czasie ostatnich kilkunastu lat - wielokrotnie wnioskowali o przeznaczenie części posiadanego obszaru - pod funkcje usługowe, mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Rada Miasta wielokrotnie zajmowała się tą sprawą na sesjach i na komisjach – niestety nie osiągnięto żadnych pozytywnych dla Miasta i dla „Górek Czechowskich” rezultatów.

W roku 2012 Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Górek Czechowskich”. W tym czasie trwały już prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (dokumentem strategicznym dla całego miasta).

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN - OBOWIĄZUJĄCE
link do obowiązującego studium

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium UiKZP) to dokument planistyczny sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Obowiązujące Studium UiKZP dla miasta Lublin uchwalone zostało w 2000 roku (Uchwała nr 359/XXII/2000 rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 r. z późniejszymi zmianami).

Ustalenia tego Studium UiKZP jako dokumentu ogólnego, strategicznego, stanowiły wytyczne do uchwalonego w późniejszym czasie (w 2005 r.) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r.).

Teren „Górek Czechowskich” (tzn. teren położony pomiędzy ulicami Koncertową, Zelwerowicza, Poligonową, Ducha i Północną) został w obowiązującym Studium UiKZP określony jako:

 • „teren intensywnej urbanizacji” - od strony ul. Zelwerowicza, częściowo od strony ul. Koncertowej (osiedle Prestige, osiedle TOR) i od strony skrzyżowania ul. Ducha z ul. Poligonową.
 • „zieleń pomiędzy terenami zurbanizowanymi” - obszar wewnętrzny „Górek” – to rejon, w ramach którego rysunek studium wskazuje „urządzenia sportowe plenerowe” oraz „ścieżki rowerowe”.

W związku z rozwojem miasta stwierdzono potrzebę aktualizacji dokumentu Studium UiKPZ jako dokumentu strategicznego. Wszczęto więc procedurę sporządzenia projektu nowego Studium UiKPZ dla miasta Lublin.

Fragment rysunku Studium UiKPZ dotyczący przedmiotowego terenu przedstawiono w załączniku 5:

                   Obowiązujące studium uikpz

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUBLIN - PROJEKT NOWEGO STUDIUM
link do projektu nowego studium

Projekt nowego dokumentu Studium UiKPZ – jest obecnie w toku opracowania (na etapie po II wyłożeniu do wglądu publicznego). Projekt ten przewiduje na terenie „Górek Czechowskich” następujące funkcje:

 • „tereny zabudowy jednorodzinnej” - północny fragment „Górek Czechowskich”, od strony ul. Zelwerowicza, częściowo od strony ul. Koncertowej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania (m.in. przy ul. Halickiego);
 • tereny zieleni w formie „Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych” (ESOCH) wzmocnionego proponowaną prawną ochroną w postaci Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego – „Górki Czechowskie”;
 • tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej – zaproponowane na czterech z sześciu wysoczyzn.

Procedura sporządzania nowego Studium UiKPZ nie jest zakończona na dzień sporządzenia niniejszego opracowania.

Fragment rysunku projektu nowego Studium UiKPZ dotyczący przedmiotowego terenu przedstawiono w załączniku 10:

    Projekt nowego studium UiKZP

 

OBOWIĄZUJĄCY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
link do obowiązującego M.P.Z.P.

Obecnie obowiązującym aktem prawa miejscowego (M.P.Z.P.), obejmującym swoim zasięgiem teren „Górek Czechowskich”, jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2005 r. (Uchwała nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r.).

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Górek Czechowskich” przedstawiono w załączniku 6:

    Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

W granicach terenu objętego pytaniem referendalnym plan miejscowy wyznacza tereny:

 • SR2 – tereny sportowo-rekreacyjne z możliwością realizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych – cyt. z tekstu planu: „z możliwością realizacji obiektów kubaturowych wyłącznie związanych z obsługą funkcji podstawowej (szatnia, natrysk, szalet, wypożyczalnia sprzętu, itp.).” - pow. ok 3 ha. - zlokalizowany w południowej części przedmiotowego terenu;
 • SR2 – tereny sportowo-rekreacyjne z możliwością realizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych – cyt. z tekstu planu: „z możliwością realizacji obiektów kubaturowych wyłącznie związanych z obsługą funkcji podstawowej (szatnia, natrysk, szalet, wypożyczalnia sprzętu, itp.).” - pow. ok 13 ha. - zlokalizowany we wschodniej części przedmiotowego terenu;
 • SR1 – tereny sportowo-rekreacyjne z możliwością realizacji obiektów kubaturowych - pow. ok. 4 ha;
 • SR1/U - tereny sportowo-rekreacyjne z możliwością realizacji obiektów kubaturowych / tereny usług komercyjnych - pow. ok 2 ha;
 • UC – tereny koncentracji funkcji usługowych z wykluczeniem obiektów supermarketów - pow. ok 4 ha;
 • Ub – teren usług komercyjnych, bez możliwości realizacji dużych obiektów handlowych (typu: domy towarowe, pasaże handlowe, koncentracje funkcji handlowo-usługowych) - pow. ok 4 ha;
 • ZP - tereny zieleni publicznej (parki, skwery, zieleńce);
 • ZR - tereny rezerwatów przyrody (cyt. z tekstu planu: „projektowany rezerwat florystyczno-krajobrazowy”);
 • ZPL - tereny parków leśnych;
 • KDL – tereny dróg publicznych – droga lokalna;
 • KDW – tereny dróg – droga wewnętrzna;
 • KXR – tereny komunikacji pieszo-rowerowej;
 • KX1 – tereny komunikacji pieszo-jezdnej.

M.P.Z.P. jest obowiązującym aktem prawa miejscowego dla tego terenu, jest więc podstawą do realizacji funkcji w nim wyznaczonych.

W roku 2012 przystąpiono do zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym pomiędzy ulicami: Poligonową, Aleksandra Zelwerowicza, Koncertową (wraz z Osiedlem TOR), Ireny Kosmowskiej, Północną i Solidarności oraz ul. gen. Ducha (Uchwała nr 662/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.).

Procedura planistyczna zmiany M.P.Z.P. nie jest zakończona, została wstrzymana do uchwalenia nowego Studium UiKPZ dla miasta Lublina.

Teren „Górek Czechowskich”, dla którego podjęto uchwałę o zmianie M.P.Z.P. graniczy z obszarami dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 • od strony zachodniej – obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VC w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ul. Zelwerowicza (Uchwała nr 661/XXVI/ 2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r.).
 • od strony wschodniej - obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część III w rejonie północnej części ulicy Koncertowej (Uchwała nr 468/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 r.) oraz pozostała część M.P.Z.P. Miasta Lublin - część III – z 17 listopada 2005 r.

W planach tych zachowano ciągłość systemu przyrodniczego miasta.

 

OBOWIĄZUJĄCY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – TERENY INWESTYCYJNE I ZIELONE

Dla terenu objętego pytaniem referendalnym - zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie określają przeznaczenie funkcjonalne terenów, wyznaczając jednocześnie dwie grupy terenów – przeznaczonych pod inwestycje z możliwością realizacji obiektów kubaturowych oraz przeznaczonych pod zieleń i komunikację.

Na obszarze ok. 30 ha terenu obowiązujący M.P.Z.P. ustala tereny inwestycyjne - funkcje usługowe: komercyjne i sportowo-rekreacyjne - tereny oznaczone na rysunku planu symbolami Ub, UC, SR1/U, SR1, SR2.

Z ustaleń M.P.Z.P. wynika, że tereny oznaczone symbolami Ub, UC, SR1/U, SR1 mogą być zabudowane.

W przypadku terenów sportowo-rekreacyjnych (oznaczonych symbolem SR2) - ustalenia dopuszczają możliwość realizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, a także obiektów kubaturowych takich jak np. szatnia, natrysk, szalet, wypożyczalnia sprzętu itp. Jest to katalog otwarty, który dopuszcza na tych terenach realizację różnych kubatur (oczywiście wyłącznie związanych z funkcją podstawową czyli sportowo- rekreacyjną).

Pozostała część terenu objętego pytaniem referendalnym w obowiązującym M.P.Z.P. to tereny zielone i tereny przeznaczone pod komunikację.

Tereny zielone są oznaczone na rysunku M.P.Z.P. symbolami: ZP, ZR, ZPL.

Tereny komunikacyjne to: droga wewnętrzna wydzielona wzdłuż ul. Poligonowej (teren oznaczony symbolem KDW) oraz tereny komunikacji pieszo-rowerowej i pieszo-jezdnej, wzdłuż wschodniej granicy obszaru objętego pytaniem referendalnym (tereny oznaczone symbolami KXR i KX1).

Wizualizacja terenów inwestycyjnych dopuszczających zabudowę kubaturową oraz terenów zielonych wynikających z obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przedstawiona w załączniku 7:

     Tereny inwestycyjne i zielone (wynikające z obowiązującego M.P.Z.P.)

          

MAPY DODATKOWE

ZAŁĄCZNIKI

zał 1 Granice.pdf
zał 1 Granice
zał 2 własności.pdf
Struktura wasności terenu
zał 3 ukształtowanie terenu.pdf
zał 3 ukształtowanie terenu
zał 4 System dolin i ESOCH.pdf
zał 4 System dolin i ESOCH
zał 5 obowiązujące studium uikpz.pdf
Obowiązujące studium uikpz
zał 6 Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.pdf
Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
zał 7 Tereny inwestycyjne i zielone wynikające z obowiązującego M.P.Z.P. .pdf
Tereny inwestycyjne i zielone (wynikające z obowiązującego M.P.Z.P.)
zał 8 Wniosek właściciela terenu.pdf
zał 8 Wniosek właściciela terenu
zał 9 Sposób rozpatrzenia wniosku.pdf
zał 9 Sposób rozpatrzenia wniosku
zał 11 Uwarunkowania geologiczne.pdf
zał 11 Uwarunkowania geologiczne
zał 12 Gemorfologia.pdf
zał 12 Gemorfologia