W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Bus Bonus - partnera akcji

Partner akcji rozlicz PIT

Regulamin

Regulamin loterii_banner

Do pobrania

TREŚĆ REGULAMINU LOTERII PROMOCYJNEJ „Rozlicz PIT w Lublinie”
§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Loterią", urządzana jest pod nazwą: „Rozlicz PIT w Lublinie”.
 2. Określenia użyte na potrzeby niniejszego regulaminu Loterii oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy regulamin Loterii;
2) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w § 7 Regulaminu;
3) Laureat – zdobywca Nagrody w Loterii;
4) Deklaracja podatkowa PIT – poprawnie wypełnione przez Uczestnika zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2020 złożone w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie (z siedzibą przy ul. Sądowej 5, 20-027 Lublin) oraz w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie (z siedzibą przy ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin) w każdy przewidziany prawem sposób, tj. w formie dokumentu pisemnego (bezpośrednio w siedzibie urzędu skarbowego, za pośrednictwem operatora pocztowego czy firmy kurierskiej) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. Uczestnik w Deklaracji podatkowej PIT musi wskazać Miasto Lublin jako miejsce zamieszkania. Dla potrzeb Regulaminu przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową, z zachowaniem zasady, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków oraz samotnie wychowującego rodzica/opiekuna prawnego i dziecka, czyli złożenia jednej deklaracji PIT, każdy z rozliczających się ma prawo do zgłoszenia się do Loterii;
5) Miejsce zamieszkania – w polskim prawie cywilnym miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC);
6) POL – czynne w okresie od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r. Punkty Obsługi Loterii, w których usytuowana będzie urna promocyjna oraz w którym dostępne będą papierowe formularze zgłoszeniowe, umiejscowione w:
a) Biurze Obsługi Mieszkańców (20-071 Lublin) na ul. Wieniawskiej 14 na I piętrze;
b) Biurze Obsługi Mieszkańców (20-609 Lublin) na ul. Filaretów 44 na parterze;
c) Biurze Obsługi Mieszkańców (20-553 Lublin) na ul. Szaserów 13-15 na parterze;
d) Biurze Obsługi Mieszkańców (20-243 Lublin) na ul. Franciszka Kleeberga 12a na parterze;
e) Biurze Obsługi Mieszkańców (20-411 Lublin) na ul. Wolskiej 11 na parterze;
f) Wydział Komunikacji (20-072 Lublin) ul. Czechowska 19a na parterze;
g) Biurowiec (20-074 Lublin) Portiernia, II piętro Spokojna 2;
h) Biurze Obsługi Mieszkańców (20-109 Lublin) na Placu Króla Władysława Łokietka 1 na parterze;
w dniach i godzinach działania POL wymienionych w pkt. 6 lit. a do g powyżej.
§2
Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

 1. Organizatorem Loterii jest Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul. Podchorążych 43, posiadająca NIP: 7272832066, REGON: 380723126, zwana dalej „Organizatorem”.

§3
Nazwa organu wydającego zezwolenie

 1. Loteria urządzana jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094) i postanowień Regulaminu.

§4
Obszar, na którym urządzana jest Loteria

 1. Loteria ma charakter lokalny i jest urządzana jest na terenie województwa lubelskiego w Mieście Lublin.

§5
Czas trwania Loterii

 1. Loteria trwa od dnia 01.02.2021 r. do dnia 28.07.2021 r. włącznie (ostateczny termin rozpatrywania reklamacji).

§6
Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania Zgłoszeń do Loterii

 1. Przyjmowanie Zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się dnia 01.02.2021 r., a kończy dnia 30.04.2021 r.

§7
Udział w Loterii

 1. W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. złożyła Deklarację podatkową PIT za 2020 rok w jednym z Urzędów Skarbowych w Lublinie, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, w której wskazała Miasto Lublin jako jej miejsce zamieszkania, a także zgłosiła się do Loterii w okresie przyjmowania zgłoszeń zgodnie z § 6 ust. 1 oraz spełnia pozostałe postanowienia i warunki Regulaminu.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz kadry zarządzającej Urzędu Miasta Lublin od stanowiska Zastępcy Dyrektora wzwyż, wraz z członkami najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, małżonków i dzieci).
 3. Uczestnikami Loterii są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119). Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonej loterii i wydania nagród. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i realizacji innych uprawnień wynikających z przywołanych powyżej regulacji. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Loterii wydania Nagrody.
 4. W związku z wygraną Laureaci Nagród w Loterii dobrowolnie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego podczas wydania mu nagrody lub w związku z jej otrzymaniem w celach promocyjnych i marketingowych przez Organizatora, a w szczególności na rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku i głosu Uczestnika oraz wykorzystywanie go na wszelkich znanych w dniu składania oświadczenia polach eksploatacji, w tym poprzez:
  1) utrwalanie i zwielokrotnienie w sieci Internet;
  2) utrwalanie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach;
  3) wprowadzenie do pamięci komputera;
  4) publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;
  5) nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany;
  6) utrwalanie na nośnikach materialnych − zwielokrotnienie dowolną techniką;
  7) wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu;
  8) nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej;
  9) korzystanie w celach reklamowych i marketingowych.
 5. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej w ust. 4, jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Loterii, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.
 6. Po zakończeniu wydawania nagród w Loterii, Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych w postaci imion i pierwszych liter nazwisk Laureatów na liście zwycięzców Loterii.

§8
Zasady i sposób urządzania Loterii

 1. Aby wziąć udział w Loterii należy:
  1) spełnić łącznie warunki opisane w § 7 Regulaminu oraz zgłosić w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. włącznie swój udział w Loterii poprzez:
  a) kompletne i prawidłowe wypełnienie papierowego formularza (kuponu), opatrzenie go własnoręcznym podpisem i wrzucenie go do urny, która znajduje się w jednym z Punktów Obsługi Loterii wymienionych w § 1 ust. 2 pkt. 6 Regulaminu. Na kuponie należy wpisać:
  ⎯ imię i nazwisko;
  ⎯ numer telefonu komórkowego do kontaktu;
  ⎯ adres zamieszkania;
  ⎯ numer PESEL lub datę urodzenia i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PESEL;
  ⎯ wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119 przez Organizatora loterii promocyjnej urządzanej pn. „Rozlicz PIT w Lublinie” dla celów związanych z organizacją Loterii i jej przeprowadzeniem. Rozumiem, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie mam świadomość oraz akceptuję fakt, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@gratifica.pl, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza moje zgłoszenie z udziału w Loterii”;
  ⎯ złożyć własnoręczny podpis.
  b) rejestrację swojego Zgłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.rozliczpitwlublinie.eu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego poprzez podanie w odpowiednich polach następujących danych:
  ⎯ imienia i nazwiska,
  ⎯ numeru telefonu komórkowego do kontaktu,
  ⎯ adresu zamieszkania,
  ⎯ numeru PESEL lub daty urodzenia i obywatelstwa w przypadku nieposiadania numeru PESEL,
  ⎯ wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119 przez Organizatora loterii promocyjnej urządzanej pn. „Rozlicz PIT w Lublinie” dla celów związanych z organizacją Loterii i jej przeprowadzeniem. Rozumiem, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie mam świadomość oraz akceptuję fakt, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@gratifica.pl, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyklucza moje zgłoszenie z udziału w Loterii”;
  ⎯ przepisanie kodu zabezpieczającego captcha,
  ⎯ zatwierdzenie Zgłoszenia do Loterii poprzez kliknięcie przycisku „BIORĘ UDZIAŁ”.
 2. W przypadku rejestracji swojego Zgłoszenia na stronie internetowej, po prawidłowym zgłoszeniu do Loterii pojawi się komunikat potwierdzający rejestrację zgłoszenia w bazie Organizatora.
 3. Obie formy Zgłoszenia są równoważne, Uczestnik sam decyduje, w jaki sposób zgłasza się do Loterii.
 4. Formularze zgłoszeniowe (kupony), które są nieoryginalne, noszą ślady sfałszowania, takie których czytelność została częściowo lub całkowicie ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny, są traktowane jako nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 5. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia udziału w Loterii. Pozostałe Zgłoszenia od tego samego Uczestnika nie zwiększają jego szansy na wygranie Nagrody i traktowane są jako duplikaty, które Organizator usunie z bazy do losowania.
 6. Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Loterii, dla swej ważności i skuteczności, polega na łącznym spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych powyżej w § 7 i 8.

§9
Nagrody i wartość puli Nagród

 1. Organizator przewidział łącznie 20 (słownie: dwadzieścia) Nagród rzeczowych.
 2. Lista nagród w Loterii:
  1) Nagrodę główną stanowi 1 (słownie: jeden) samochód osobowy Toyota Yaris Hybrid o wartości jednostkowej 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 7 222,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote zero groszy) brutto. Łączna wartość Nagrody głównej to 72 222,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote zero groszy) brutto;
  2) Nagrody I stopnia stanowią 3 (słownie: trzy) rowery miejskie Romet Art o wartości jednostkowej 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych zero groszy) brutto. Łączna wartość Nagród I stopnia wynosi 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych zero groszy) brutto;
  3) Nagrody II stopnia stanowią 3 (słownie: trzy) hulajnogi elektryczne Motus Scooty 10 o wartości jednostkowej 1 750,00 zł (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto. Łączna wartość Nagród II stopnia wynosi 5 250,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto;
  4) Nagrody III stopnia stanowią 3 (słownie: trzy) ekspresy ciśnieniowe DeLonghi EC 850.M o wartości jednostkowej 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych zero groszy) brutto. Łączna wartość Nagród III stopnia wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych zero groszy) brutto;
  5) Nagrody IV stopnia stanowią 3 (słownie: trzy) nawilżacze powietrza STADLER FORM o wartości jednostkowej 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto. Łączna wartość Nagród IV stopnia wynosi 2 550,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy) brutto;
  6) Nagrody V stopnia stanowią 4 (słownie: cztery) videorejestratory samochodowe Prido I5 o wartości jednostkowej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych zero groszy) brutto. Łączna wartość Nagród V stopnia wynosi 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych zero groszy) brutto;
  7) Nagrody VI stopnia stanowią 3 (słownie: trzy) dyski przenośne 2 TB Seagate o wartości jednostkowej 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy) brutto. Łączna wartość Nagród VI stopnia wynosi 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych zero groszy) brutto.
 3. Łączna wartość Nagród w Loterii wynosi: 92 122,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote zero groszy) brutto.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego czy rzeczowego).
 5. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 2 pkt 1 powyżej, nie jest wydawana do rąk Uczestnika, lecz jest potrącana i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik, biorąc udział w Loterii, wyraża zgodę.
 6. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym – w szczególności zgodnie z art. 21 ust. 1 ust 6a, art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2020, poz. 1426 ze zm.).

§10
Losowanie Nagród

 1. Organizator przewidział 1 (słownie: jedno) losowanie Nagród, które odbędzie się dnia 12.05.2021 r. w godzinach między 10:00 a 16:00 w Ratuszu w Lublinie (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) w obecności Komisji nadzoru, o której mowa w § 12 Regulaminu.
 2. Losowanie Nagród w Loterii odbywa się metodą tradycyjną, poprzez wyciąganie przez Członka Komisji nadzoru kartoników z przydzielonymi numerami ID Zgłoszeń w Loterii metodą „chybił-trafił” z urny, w której znajdują się wszystkie prawidłowo nadesłane do Loterii Zgłoszenia.
 3. Po wylosowaniu numeru ID, Organizator sprawdza w bazie danych zgłoszenie zakodowane pod wylosowaną liczbą.
 4. Losowanie nagród odbywa się w sposób następujący:
  1) każdemu zgłoszeniu w Loterii, nadesłanemu w okresie przyjmowania Zgłoszeń, tj. od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. włącznie w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, przydzielany jest unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny w bazie Organizatora. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia prawidłowo nadesłane do Loterii za pośrednictwem strony www oraz wrzucone do urny w POL na takich samych zasadach, zarejestrowane w bazie Organizatora w okresie przyjmowania Zgłoszeń;
  2) Organizator przygotowuje kartoniki z unikalnymi numerami ID w liczbie odpowiadającej liczbie wszystkich prawidłowo nadesłanych do Loterii Zgłoszeń zarejestrowanych w bazie danych Organizatora. Numery ID w bazie do losowania przydziela się, szeregując imiona Uczestników Loterii alfabetycznie.
 5. Sposób urządzania losowania jest następujący:
  1) w pierwszej kolejności Organizator losuje 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody głównej (§ 9 ust. 2 pkt 1) poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania jednego kartonika z numerami ID;
  2) następnie Organizator losuje 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród I stopnia (§ 9 ust. 2 pkt 2) poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania trzech kartoników z numerami ID;
  3) następnie Organizator losuje 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród II stopnia (§ 9 ust. 2 pkt 3) poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania trzech kartoników z numerami ID;
  4) następnie Organizator losuje 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród III stopnia (§ 9 ust. 2 pkt 4) poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania trzech kartoników z numerami ID;
  5) następnie Organizator losuje 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród IV stopnia (§ 9 ust. 2 pkt 5) poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania trzech kartoników z numerami ID;
  6) następnie Organizator losuje 4 (słownie: czterech) Laureatów Nagród V stopnia (§ 9 ust. 2 pkt 6) poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania czterech kartoników z numerami ID;
  7) następnie Organizator losuje 3 (słownie: trzech) Laureatów Nagród VI stopnia (§ 9 ust. 2 pkt 7) poprzez wyciąganie po kolei z urny do losowania trzech kartoników z numerami ID.
 6. Następnie, w dalszej części losowania, Organizator losuje łącznie 20 (słownie: dwadzieścia) Zgłoszeń rezerwowych na wypadek, gdyby kontakt z Laureatami, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie był możliwy w trybie przewidzianym w Regulaminie, przy czym w pierwszej kolejności losuje się jedno Zgłoszenie rezerwowe kolejno do Nagrody głównej, a następnie do każdej z Nagród I stopnia, II stopnia, III stopnia, IV stopnia, V stopnia oraz VI stopnia.
 7. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Loterii. Kartonik, który zostanie wylosowany, zostaje usunięty z urny i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.
 8. Powyższa metoda losowania nie jest zależna od użycia sprzętu komputerowego czy zewnętrznego oprogramowania i polega na ręcznym wyciąganiu, metodą chybił-trafił, przez Członka Komisji Nadzoru, z urny, w której znajdują się kartoniki z numerami ID, bez możliwości zapoznania się z treścią umieszczoną na kartoniku przed wyjęciem go z urny.
 9. Metoda przeprowadzenia losowania Nagród w Loterii zapewnia pełną losowość, bezstronność i rzetelność przyznawania Nagród, a wygrana w Loterii zależy od przypadku.
 10. Nad przebiegiem losowania czuwa Komisja nadzoru, o której mowa w § 12.
 11. Lista Laureatów i Laureatów rezerwowych zostanie opublikowana niezwłocznie po dniu, w którym odbędzie się losowanie, nie później niż do dnia 14.05.2021 r. na stronie internetowej Loterii pod adresem: www.lublin.eu/pit oraz na dedykowanej stronie www Loterii pod adresem: www.rozliczpitwlublinie.eu.

§11
Miejsce i termin wydawania Nagród

 1. Proces informowania Laureatów o wygranej rozpoczyna się w dniu 12.05.2021 r. i trwa do dnia 19.05.2021 r.
 2. Sposób powiadamiania Laureatów jest następujący:
  1) Organizator dzwoni pod numery telefonów kontaktowych Laureatów, którzy zostali wylosowani do nagród w pierwszej kolejności;
  2) Organizator podejmuje przynajmniej trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem w ciągu 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie różnych dni roboczych;
  3) jeśli kontakt z Laureatem wylosowanym do Nagrody w pierwszej kolejności, jest nieskuteczny, zgodnie z ust. 3 poniżej, pod uwagę brany jest Laureat z listy Laureatów rezerwowych;
  4) Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatami rezerwowymi poprzez połączenie telefoniczne pod numer, podany w trakcie zgłoszenia do Loterii;
  5) Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem rezerwowym w ciągu 2 (słownie: dwóch) następujących po sobie różnych dni roboczych;
  6) Laureaci rezerwowi są weryfikowani przy zachowaniu takiej samej procedury jak w przypadku Zgłoszeń wylosowanych do Nagród w pierwszej kolejności;
  7) Nagrody niewydane pozostają w dyspozycji Organizatora.
 3. Przez nieskuteczną próbę połączenia z Laureatem rozumie się:
  1) nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów;
  2) włączenie się poczty głosowej;
  3) brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.: przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 4. Organizator w rozmowie telefonicznej informuje Laureata o wygranej w Loterii oraz o sposobie wydania Nagrody, przy czym każdorazowo przedstawia Laureatowi obowiązek przesłania w formie elektronicznej następujących dokumentów:
  1) w przypadku składania Deklaracji podatkowej PIT w formie papierowej, osobiście w Urzędzie Skarbowym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej – dokument potwierdzający złożenie deklaracji PIT za 2020 r., wydany przez Urząd Skarbowy w Lublinie właściwy ze względu na adres zamieszkania lub kopię pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2020 r. z pieczęcią właściwego Urzędu Skarbowego (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawierającej informacje finansowe, dane te mogą zostać zakryte);
  2) w przypadku składania deklaracji podatkowej PIT w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet lub usługi e-PIT – dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz kopię pierwszej strony złożonej deklaracji PIT za 2020 r. z nadanym numerem identyfikacyjnym, który jest identyczny z numerem identyfikacyjnym znajdującym się na dokumencie UPO (w przypadku pierwszej strony deklaracji zawierającej informacje finansowe – dane te mogą zostać zakryte);
  3) w przypadku Laureata Nagrody głównej, oprócz dokumentów określonych w powyżej, zostanie on dodatkowo poproszony o podanie serii i numeru dokumentu tożsamości.
 5. Laureat zobowiązany jest do przesłania dokumentów określonych w ust. 4 pkt 1-2 oraz w przypadku Laureata Nagrody głównej danych, o których mowa w ust. 4 pkt 3 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia poinformowania go o wygranej, tj. najpóźniej do dn. 24.05.2021 r. włącznie, na adres e-mail: promocje@gratifica.pl. Organizator odsyła w odpowiedzi na wiadomość Laureata e-mail zwrotny o treści: „Dziękujemy, zarejestrowaliśmy wpływ Pani/Pana dokumentów w związku z wygraną w loterii promocyjnej pn. „Rozlicz PIT w Lublinie”, najpóźniej w ciągu 48 godzin po otrzymaniu wiadomości. W przypadku, gdyby Laureat nie otrzymał potwierdzenia otrzymania wiadomości w określonym terminie, zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem Loterii (za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: promocje@gratifica.pl bądź telefonicznie pod numerem: +48 690 960 557).
 6. Dokumenty Laureata winny być wysłane w postaci czytelnego skanu w formacie pliku JPG lub PDF, o rozmiarze nie większym niż 5 Mb, w temacie wiadomości e-mail wpisując: „Rozlicz PIT w Lublinie” oraz imię i nazwisko Laureata. Oświadczenia przesłane w terminie późniejszym niż termin wskazany w ust. 5 powyżej, zostają uznane za nieważne.
 7. W przypadku, gdy Laureaci Nagród nie prześlą dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 1-2 oraz w przypadku Laureata Nagrody głównej danych, o których mowa w ust. 4 pkt 3, lub w przypadku, gdy przesłane dokumenty nie spełniają zasad regulaminu, Organizator podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z Laureatami rezerwowymi, na zasadach określonych w ust. 2 pkt 3-6 powyżej.
 8. Procedura weryfikacyjna prawa do Nagród dla Laureatów oraz Laureatów rezerwowych zakończy się najpóźniej do dnia 26.05.2021 r.
 9. Nagroda główna zostanie wręczona podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się nie później niż 30.06.2021 r. po uprzednim zarejestrowaniu i ubezpieczeniu przez Laureata pojazdu, na podstawie dokumentów przekazanych przez Organizatora (tj. imiennego Protokołu Odbioru/Wydania Nagrody, karty pojazdu, homologacji oraz faktury zakupu pojazdu). O dokładnej godzinie, dacie i miejscu wydarzenia Laureat zostaje powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i połączenie telefoniczne z Laureatem, nie później niż na 3 dni przed uroczystym wręczeniem Nagród. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa Laureata z przyczyn losowych, obostrzeń epidemicznych lub tzw. siły wyższej na uroczystości wydania Nagród, nieprzekraczalny termin osobistego odbioru wylosowanej przez niego Nagrody w Urzędzie Miasta Lublin,w Sekretariacie Prezydenta odbioru Miasta (Plac Łokietka 1, pok. 25), upływa dnia 30.06.2021 r. Nagrodę Laureat odbiera osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem dokładnego dnia i godziny odbioru Nagrody.
 10. Pozostali laureaci otrzymują Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia Organizatorowi Oświadczenia Laureata w formie skanu, zgodnie z ust. 4-5 powyżej. W celu umożliwienia przekazania Nagrody, każdy Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi prawidłowy adres do jej wysyłki wraz z numerem telefonu dla kuriera. Nagrody w loterii zostaną wydane do dnia 30.06.2021 r.
 11. Warunkiem odebrania Nagrody w Loterii, wyłącznie w przypadku odbioru Nagrody Głównej, jest wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym do Loterii, jak również dowodu rejestracyjnego i ważnej polisy OC oraz wypełnienie i podpisanie Protokołu Odbioru Nagrody, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Niewydane Nagrody zostaną w dyspozycji Organizatora.

§12
Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii

 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa, powołana przez Organizatora, wewnętrzna Komisja nadzoru.
 2. W składzie Komisji nadzoru znajduje się osoba nadzorująca Loterię, posiadająca zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie treści przepisów o grach hazardowych oraz regulaminu niniejszej loterii.
 3. Szczegółowe zadania Komisji nadzoru określa wewnętrzny regulamin działania tejże komisji, wydany przez Organizatora.

§13
Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji oraz termin przedawnienia roszczeń

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Loterią.
 2. Reklamacje składa się przez cały czas trwania Loterii oraz w terminie do 14 dni od dnia wydania ostatniej nagrody, tj. do dnia 14.07.2021 r. (o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 3. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie, pocztą, za pośrednictwem kuriera, doręczać osobiście na adres biura Organizatora (Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podchorążych 43, 94-234 Łódź, w g. 8:00 – 16:00) lub na adres e-mail: reklamacje@gratifica.pl z dopiskiem: „Reklamacja – Rozlicz PIT w Lublinie”.
 4. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20) reklamacja powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej;
  2) datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;
  3) rodzaj gry oraz treść żądania;
  4) w przypadku reklamacji zgłoszonej za pośrednictwem poczty e-mail – adres e-mail do komunikacji.
 5. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ust. 2 powyżej nie będą uwzględniane.
 6. Rozpatrywanie reklamacji przez Komisję nadzoru następuje w terminie 14 dni (wraz z poinformowaniem Uczestnika o rozstrzygnięciu), najpóźniej do dnia 28.07.2021 r.
 7. O decyzji Komisji nadzoru Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 8. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 9. Komisja nadzoru rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 10. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
 11. Roszczenia związane z udziałem w loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
 12. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§14
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest Organizator, tj. Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych, 94-234 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przezSąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000739770, NIP: 7272832066, REGON: 380723126.
 2. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119.
 3. Przystępując do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych swoich danych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności ustalenie prawa uczestnika do Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z urządzaniem niniejszej Loterii.
 4. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii.
 5. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje:
  1) prawo dostępu do podanych danych osobowych;
  2) prawo żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych;
  3) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
  5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania;
  6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 6. Organizator Loterii informuje, że dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji obowiązków Organizatora Loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa, tj. operatorom pocztowym/przewoźnikom, podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo, dostawcom usług IT, pracownikom Urzędu Miasta Lublin w celu wydania Nagród zgodnie z § 11 ust. 9. Powierzenie danych osobowych następuje na mocy osobnej umowy przetwarzania danych osobowych.
 7. Administratorem Danych Osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator loterii. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 20). Przetwarzanie trwa 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 8. Administratorem Danych Osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) jest Organizator.
 9. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094).
 10. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) jest Organizator.
 11. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 7-9 następuje na podstawie ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.

§15
Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019, poz. 847 ze zm.).
 2. Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin udostępniony jest do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej pod adresem www.rozliczpitwlublinie.eu, w POL wymienionych w § 1 ust. 6 Regulaminu oraz w biurze Organizatora.
 4. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) Organizator posiada gwarancję bankową wypłaty Nagród do wysokości wartości Nagród określonej w Regulaminie.
 5. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) Organizator jest obowiązany, na żądanie uczestnika Loterii, wystawić imienne zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej.
 6. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094) wysokość wygranej w loterii stanowi tajemnicę jej Uczestnika, której jest obowiązany przestrzegać podmiot urządzający tę grę.

Załącznik nr 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie” (Terść)
PROTOKÓŁ ODBIORU/WYDANIA NAGRODY
NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ: „Rozlicz PIT w Lublinie”.
ORGANIZATOR: Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Łodzi (94-234 Łódź) przy ul. Podchorążych 43, NIP: 7272832066, REGON: 380723126.
RODZAJ: Loteria promocyjna – gra losowa urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. 2020, poz. 2094)

DANE LAUREATA NAGRODY

Imię i nazwisko Laureata: ..................................
Numer telefonu: ..................................
Adres zamieszkania: ..................................

Nr PESEL (W przypadku Laureata nagrody głównej): ..................................
Nr i seria dowodu tożsamości (W przypadku braku numeru PESEL): ..................................

Adres zamieszkania: ..................................
Data urodzenia: ..................................
Obywatelstwo: ..................................

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto oświadczam, iż nie jestem właścicielem lub pracownikiem Organizatora, pracownikiem kadry zarządzającej Urzędu Miasta Lublin od stanowiska Zastępcy Dyrektora wzwyż oraz członkiem najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, małżonków i dzieci).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wygraną w loterii promocyjnej pod nazwą „Rozlicz PIT w Lublinie”. Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. RZ. UE.L2016 nr 119. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Rozumiem, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie mam świadomość oraz akceptuję fakt, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@gratifica.pl.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu loterii promocyjnej urządzanej pod nazwą „Rozlicz PIT w Lublinie” oraz wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone. Niniejszym kwituję odbiór nagrody. UWAGA! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!

Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata: ..................................
Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora: ..................................