W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych został wydłużony do 16 lutego.

Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie miasta Lublin

Liczba kandydatów na rachmistrzów spisowych w Lublinie – 138 osób.

I. WYMAGANIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1775 z późn. zm.) kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania:

  • być osobą pełnoletnią;
  • posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów spisowych

  • 15 lutego – 31 marca 2021 r. – szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów spisowych;
  • 1 kwietnia – 30 czerwca 2021 r. UWAGA! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. spis powszechny przeprowadzany będzie w terminie do dnia 30 września 2021 r. – przeprowadzenie wywiadów (spisu).

III. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów spisowych zobowiązani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w aplikacji do zbierania danych.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

UWAGA!

Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów spisowych rezerwowych.

UWAGA!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza spisowego przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. wg wzoru – załącznik nr 1

Podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty w terminie do 16 lutego 2021 r. można:

  • składać w kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.” w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców: ul. Wieniawska 14 – piętro I, ul. Filaretów 44 – parter, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Wolska 11 – parter, w dni robocze w godzinach 7.45 – 15.15 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Lublin plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin (dopisek – ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.”) lub 3) przesłać na adres Urzędu Miasta Lublin na ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin po 9 lutego 2021 r. bez względu na datę nadania lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. INNE INFORMACJE

Rachmistrzowi spisowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób (tj. liczby zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie).

UWAGA! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. stosowana będzie dla wszystkich grup rachmistrzów spisowych jednolita stawka za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny. Jednolita stawka wynosić będzie 6 zł brutto za każdą prawidłowo wypełnioną ankietę osobową.

Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Miejskim Biurze Spisowym (tel.: 81 466 1200, 81 466 2010).


 

 

Do pobrania