W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Nabór uzupełniający na rachmistrzów

Nabór uzupełniający na rachmistrzów

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w Lublinie informuje O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie miasta Lublin.

Liczba kandydatów na rachmistrzów spisowych w Lublinie w naborze uzupełniającym – 47 osób.

I. WYMAGANIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1775 z późn. zm.) kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania:

  1. być osobą pełnoletnią;
  2. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
  3. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

II. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wyłonieni w wyniku naboru uzupełniającego kandydaci na rachmistrzów spisowych zobowiązani będą do wzięcia udziału on-line w jednodniowym szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w aplikacji do zbierania danych.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych, po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

UWAGA!

Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów spisowych rezerwowych.

UWAGA!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza spisowego przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. (wg wzoru – załącznik nr 1);

Podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty w terminie do 13 sierpnia 2021 r. można:

  1. składać w kopercie z dopiskiem: „Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.” w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców: ul. Wieniawska 14 – piętro I, ul. Filaretów 44 – parter, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Wolska 11 – parter, w dni robocze w godzinach 7.45 – 15.15 lub
  2. przesłać na adres: Urząd Miasta Lublin plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin (dopisek – ,,Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.”) lub
  3. przesłać na adres Urzędu Miasta Lublin na ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin po 13 sierpnia 2021 r. bez względu na datę nadania lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

V. INNE INFORMACJE

Rachmistrz spisowy przeprowadza wywiady bezpośrednie i telefoniczne do 30 września 2021 r.

Rachmistrzowi spisowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 6 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób (tj. liczby zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Biurze Spisowym pod numerami telefonów: 814661200, 814662010, 814662100.

Do pobrania