W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto zaprasza do rozmowy o zmianach planów miejscowych

Miasto zaprasza do rozmowy o zmianach planów miejscowych
22.09.202310:21

W ramach trwających konsultacji społecznych mieszkańcy dzielnic: Ponikwoda, Węglin Południowy, Czuby Południowe a także przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej mogą zapoznać się ze zaktualizowanym przeznaczeniem terenów w planach miejscowych. Termin nadsyłania uwag upływa 27 października.

– Prezentowane projekty uzyskały już wszystkie wymagane opinie oraz uzgodnienia i spełniają wymogi formalne. Kolejnym etapem, kluczowym dla opracowania planów miejscowych, są konsultacje społeczne. O każdym z projektów, przez trzy tygodnie w trakcie wyłożenia do wglądu publicznego, można porozmawiać osobiście z projektantami zarówno podczas dyskusji publicznych, jak i bezpośrednio w siedzibie urzędu – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Zmiana planu miejscowego dla terenu przy ul. Majerankowej, gdzie powstać ma szkoła, przedszkole i żłobek, dotyczy korekty dopuszczonej wysokości zabudowy. Zaprojektowanie placówki wyższej o jedną kondygnację, która pomieści więcej sal lekcyjnych, zapewni miejsce dla 48 oddziałów szkoły podstawowej, czyli 1200 uczniów oraz 9 oddziałów przedszkola, łącznie dla 225 dzieci. Planistyczne prace projektowe objęły również wniosek osoby prawnej o zmianę parametru wysokości dla budynków usługowych w sąsiedztwie szkoły.

Zgodnie z głównymi kierunkami polityki przestrzennej miasta, określonymi w Studium, konsultowany projekt dla rejonu ul. Bełżyckiej i Lisiej, a także ul. Perliczej i al. Kraśnickiej dopuszcza realizację usług wzdłuż al. Kraśnickiej na terenach dotychczas przewidzianych pod zabudowę jednorodzinną. Dostosowanie planu do zapisów Studium na miejsce również w rejonie ul. Nadbystrzyckiej i Wąwozowej, gdzie na wniosek właściciela jednej z działek, oprócz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w terenie opracowania zmiany planu dopuszczono realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności (maksymalnie 6 lokali mieszkalnych).

Zmiana planu w rejonie ul. Ułanów obejmuje tereny należące do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uczelnia wnioskowała o korektę lokalizacji stacji transformatorowej wskazanej w obowiązującym planie, zgodnie z faktycznym zagospodarowaniem tego terenu. Wykładany projekt planu utrzymuje ustalenia dotychczas obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając ten obszar pod usługi publiczne związane z nauką i szkolnictwem wyższym, uszczegóławiając zapisy planistyczne dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu w celu odzwierciedlenia istniejącego zagospodarowania, przy jednoczesnym umożliwieniu przyszłego rozwoju uczelni.  

Do konsultacji społecznych wracają dwa projekty zmian planów miejscowych dla rejonu ul. Przytulnej i skrzyżowania ul. Nałęczowskiej z al. Mazowieckiego. W obu przypadkach zmiana planu miejscowego ma dostosować ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do faktycznego użytkowania terenu. W rejonie ul. Przytulnej aktualny projekt różni się od prezentowanego na pierwszym wyłożeniu do wglądu publicznego głównie: szczegółowością ustaleń w zakresie miejsc postojowych dla samochodów i rowerów oraz zaktualizowanymi definicjami pojęć pojawiających się w treści projektu. Dla rejonu ul. Nałęczowskiej i al. Mazowieckiego w stosunku do wcześniej prezentowanego projektu, w związku ze złożonymi uwagami, zmieniono wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów usługowych, a także wprowadzono drobne korekty nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych w projekcie. 

Kolejne trzy propozycje dotyczą terenów aktywności gospodarczej i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsiębiorcy zlokalizowani po północnej stronie al. Witosa zabiegają głównie o zmianę przeznaczenia terenów infrastruktury technicznej i zabudowy jednorodzinnej na tereny techniczno-produkcyjne oraz korekty układu drogowego. Z kolei zmiany uaktualniające zapisy miejscowego planu zagospodarowania (z 2005 r) w kwartale między ul. Mełgiewską i Metalurgiczną dotyczą włączenia części terenów zarezerwowanych pod drogi do obszaru aktywności gospodarczej, a także korekt przebiegu niektórych z planowanych dróg, o które zabiegali właściciele i przedsiębiorcy. Z uwagi na sąsiedztwo infrastruktury kolejowej projekt zmian planu konsultowany był z Polskimi Kolejami Państwowymi oraz Urzędem Transportu Kolejowego i uwzględnia wszystkie wydane wytyczne.

Wyłożenie do wglądu publicznego projektów zmian miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego trwają do 10 października. Terminy planowanych dyskusji publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub przy pomocy e-usługi, korzystając z portalu partycypacyjnego decyduje.lublin.eu.