W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Edukacja dzieci i uczniów, będących obywatelami Ukrainy

Edukacja dzieci i uczniów, będących obywatelami Ukrainy
27.06.202208:00

Zainteresowane edukacją dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowani są do lubelskich placówek oświatowych i obejmowane opieką i edukacją. Dołączają do przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, w przypadku szkół ponadpodstawowych, do szkoły umożliwiającej naukę zgodnie z rozpoczętym profilem kształcenia. Kontynuują naukę w klasach już funkcjonujących, do których uczęszczają polscy uczniowie.

– Na bieżąco analizujemy sytuację i obserwując liczbę dzieci z Ukrainy reagujemy na aktualne potrzeby w zakresie przyjmowania ich do miejskich szkół i przedszkoli. W ramach posiadanych możliwości zwiększamy liczbę miejsc w placówkach, aby zapewnić nowym uczniom kontynuowanie edukacji, ale także objąć je opieką pedagogiczno-psychologiczną i pomocą językową. Zależy nam, aby miejskie szkoły były miejscem szybkiej integracji i dawały dzieciom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji poczucie stabilności i bezpieczeństwa – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

W celu zapisania dziecka do szkoły/przedszkola należy złożyć wniosek o przyjęcie oraz okazać dokumenty potwierdzające dane osobowe, np. paszport, akt urodzenia, w przypadku przyjęcia do szkoły, w miarę możliwości, również dokument potwierdzający etap edukacji (świadectwo, zaświadczenie). Jeżeli takiego dokumentu nie ma, należy napisać oświadczenie o sumie ukończenia lat nauki ze wskazaniem placówki, do której uczeń uczęszczał. Wykaz przedszkoli, szkół i placówek dostępny jest pod adresem: lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki.

Do przedszkoli i szkół działających na terenie miasta Lublin, przed dniem 24 lutego b.r., uczęszczały 843 osoby z Ukrainy, w tym do szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin – 396 (przedszkola - 25, szkoły podstawowe - 256, licea ogólnokształcące - 31, szkoły zawodowe - 84), do jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst - 447. Obecnie liczba ta sukcesywnie rośnie.

W ostatnim tygodniu roku szkolnego do miejskich przedszkoli i szkół uczęszczało 1720 wychowanków i uczniów z Ukrainy, w tym:

 • do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 409,
 • do szkół podstawowych - 1164,
 • do LO - 139,
 • do technikum - 4,
 • do branżowej szkoły I stopnia - 1,
 • do szkoły muzycznej - 3.

Z danych zgłoszonych do Systemu Informacji Oświatowej wynika, że do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Lublin uczęszcza 286 osób.

Edukacja uczniów z Ukrainy odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uregulowana jest w art. 165 ustawy Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020r. poz. 1283). Mając na względzie obowiązujące, wyżej wymienione akty prawne, osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.

Osoby, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do:

 • dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
 • pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły,
 • mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Dla osób, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, mogą być organizowane oddziały przygotowawcze. Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia edukacyjne prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia. Uczniowie mają dodatkowe zajęcia z języka polskiego, nauka języka polskiego prowadzona jest według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. W klasie przygotowawczej uczniowie mogą uczyć się codziennej komunikacji, ale też wyrażeń z matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych, mają szansę poznawać polską kulturę, miasto, brać udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych.

W szkołach prowadzonych przez Miasto Lublin utworzono 13 oddziałów przygotowawczych w pięciu placówkach (trzech szkołach podstawowych i dwóch liceach ogólnokształcących w zespołach szkół). W pierwszej ze szkół podstawowych uruchomiono 4 oddziały łączone: 2 oddziały dla klas I-III oraz po 1 dla klas IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej, w drugiej SP rozpoczęły działalność 3 oddziały łączone: po 1 dla klas I-III , IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej, w trzeciej SP utworzono 1 oddział dla klas I-III. W pierwszym z liceów utworzono 2 oddziały - 1 oddział dla klas I i II liceum ogólnokształcącego oraz dla klas 1-3 technikum, drugi dla klas III i IV liceum ogólnokształcącego dla klas 3-5 technikum, w drugim z liceów również utworzono 3 oddziały łączone - dla klas I i II liceum ogólnokształcącego i klas 1-3 technikum i branżowej szkoły I stopnia. 
W 4 szkołach lubelskich prowadzonych przez inne podmioty niż miasto Lublin utworzono 6 oddziałów przygotowawczych: 1 w szkole podstawowej, 5 w liceach ogólnokształcących.

Dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w szkołach, jak i niżej wymienionych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie, ul. Pogodna 54, tel. 81 745 85 52,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, tel. 81 442 30 01,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie, ul. Rzeckiego 21, tel. 81 525 09 99,
 • Zespół Poradni nr 1 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, tel. 81 747 35 26,
 • Zespół Poradni nr 2 w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 1, tel. 81 532 48 22,
 • Zespół Poradni nr 3 w Lublinie, ul. Młodej Polski 30, tel. 81 741 09 30.

Pomoc wszystkim zainteresowanym rodzinom świadczy Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego wchodząca w skład Zespołu Poradni nr 2.

Miasto Lublin oferuje również możliwość edukacji dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyspecjalizowanych placówkach:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21, ul. Krochmalna 29, tel. 81 746 14 07,
 • Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie, ul. Kurantowa 5, tel. 81 466 46 15,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 65, tel. 81 747 66 68,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5, tel. 81 744 47 07,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, ul. Hirszfelda 6, ul. Wyścigowa 31, tel. 81 747 14 23,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, tel. 81 744 19 13,
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie, ul. Zemborzycka 63, tel. 81 533 84 95.

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, zaprasza dzieci i młodzież, obywateli Ukrainy, wraz z opiekunami, do korzystania z basenu w dniach: wtorek, czwartek, piątek w godz. 19.45 - 20.30.

Ponadto Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowuje kurs języka polskiego dla osób dorosłych uciekających z Ukrainy. Poprzez ankietę dostępną na stronie www.lscdn.pl zbierane są informacje od osób chcących skorzystać z nauki. Kurs ruszy po skompletowaniu grupy.

Dodatkowe informacje dotyczące edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 39 00.

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner