W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejskie przedszkola startują z rekrutacją uzupełniającą

Miejskie przedszkola startują z rekrutacją uzupełniającą
20.05.202210:10

Miejskie przedszkola dysponujące wolnymi miejscami rozpoczną w poniedziałek (23 maja) rekrutację uzupełniającą. Czas na składanie wniosków o przyjęcie dzieci upływa 27 maja. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę punktowane kryteria, a kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik.

– Ogólna liczba miejsc w lubelskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zabezpiecza potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego. Miejskie placówki na nadchodzący rok szkolony przygotowały się do przyjęcia nowych dzieci i na kontynuowanie opieki nad dziećmi już uczęszczającymi do przedszkoli. Po pierwszym etapie rekrutacji pozostaje wolnych niemal 650 miejsc, co daje możliwość objęcia opieką wszystkich przedszkolaków mieszkających na terenie Lublina – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną czy zdrowotną:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Mają one jednakową wartość - po 20 punktów każde.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które mają różną wagę. Punkty dla poszczególnych kryteriów określa uchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

 • pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
 • oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 • jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 • rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
 • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
 • rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Postępowanie rekrutacyjne do lubelskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Natomiast osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą wypełnić wniosek online lub odręcznie po wydrukowaniu, podpisać i wraz z wymaganymi załącznikami, złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Wniosek dostępny jest na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego edu.lublin.eu w zakładce Aplikacje dla rodziców. Należy tam wybrać punkt Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę Zgłoś kandydaturę. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Niezależnie od formy składania wniosku, rekrutacja trwa od 23 maja od godziny 8.00 do 27 maja do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. Rodzice, których dziecko uczęszcza do innego przedszkola, bądź zostało przyjęte w I turze rekrutacji do innego przedszkola, a chcieliby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, muszą zrezygnować z dotychczasowego miejsca wychowania przedszkolnego.

Szczegółowa lista placówek wychowania przedszkolnego, w tym przedszkoli dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, biorących udział w rekrutacji uzupełniającej znajduje się na stronie lublin.eu.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego