Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Miliony na rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie

20.04.201707:40

Lublin podpisał umowy o dofinansowanie dwóch projektów wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na kształcenie zawodowe o wartości ogółem 12 827 813,81, w tym dofinansowanie 11 545 032,43 zł.

Spośród 37 pozytywnie ocenionych projektów Lublin uzyskał zdecydowanie największe wsparcie finansowe. Dzięki pozyskanym środkom w 13 szkołach zawodowych  będą organizowane m.in.  staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów oraz doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych. Znacząca część pozyskanego dofinansowania zostanie przeznaczona na doposażenie  pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesną bazę techno-dydaktyczną, co pozwoli stworzyć w warsztatach szkolnych warunki pracy analogiczne jak w przedsiębiorstwach.

Już w maju 2017 roku Gmina Lublin rozpoczyna realizację projektu p.t. ”Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces”. Obecnie jest to największy projekt realizowany w ramach działania 12.4 RPO WL w województwie lubelskim. Wartość projektu  to 12 128 800,41 PLN, zaś kwota dofinansowania 10 915 920,37 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2019 r., swoim zasięgiem obejmuje 12 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

 1. Technikum Ekonomiczno – Handlowe w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie;
 2. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie;
 4. Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
 5. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie;
 6. Technikum Elektroniczne im Obrońców Lublina 1939 roku w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie;
 7. Technikum Energetyczno- Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie;
 8. Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie;
 9. Technikum Transportowo- Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie;
 10. Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie;
 11. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Lublinie;
 12. Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących,
  z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz
  z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Organizację staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów. W stażach i praktykach zawodowych weźmie udział 1478 uczniów;
 2. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez organizację studiów podyplomowych, szkoleń i staży dla nauczycieli. W zadaniu weźmie udział 123 nauczycieli;
 3. Wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez stworzenie platformy e-lerningowej w Technikum Specjalnym nr 2 oraz stworzenie lekcji elektronicznych na platformę moodle w Technikum Ekonomicznych;
 4. Zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi;
 5. Organizację zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy. W zadaniu weźmie udział łącznie 1454 uczniów. Ogółem zostanie zrealizowanych 14 034 godzin i 89 rodzajów zajęć.
 6. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych o wartości ogółem  ponad 2,5 mln. zł.

Druga umowa o dofinansowanie została podpisana na realizację projektu Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”.  Realizacja projektu planowana jest od 01.05.2018 r. do 30.08.2020 r. Wartość projektu wynosi 699 013,40 PLN, natomiast wnioskowane dofinansowanie 629 112,06 PLN.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów  Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie  i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 1. Organizację staży zawodowych dla uczniów;
 2. Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez organizację szkoleń i staży dla nauczycieli. W ramach zadania zostanie objętych 12 nauczycieli.
 3. Organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów. Zadanie obejmuje organizację cyklu zajęć specjalistycznych dla 168 uczniów.
 4. Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych o wartości ogółem około 100 tys. zł.

Planowany projekt jest ściśle powiązany ze złożonym w 2016 r. wnioskiem o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego, którego celem jest poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem dla zawodów: Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych i Elektromechanik pojazdów samochodowych, o wartości  4 421 966,79 zł. Na chwilę obecną projekt jest na etapie oceny merytorycznej.