W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ostatni tydzień rekrutacji do przedszkoli

Ostatni tydzień rekrutacji do przedszkoli
24.03.201610:59

Na lubelskich przedszkolaków czeka 10 tys. miejsc w placówkach publicznych oraz prywatnych. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie prowadzona do końca marca.

UWAGA!  Po rejestracji elektronicznej wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru!

Wniosek wypełniony tylko w formie elektronicznej, niedostarczony do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru - nie będzie brał udziału w rekrutacji!

Zmiany w prawie oświatowym wydłużyły ponownie okres wychowania przedszkolnego od 3 do 6 roku życia dzieci, stąd zmiany w systemie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Dzieci w wieku 5-6 lat są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, z kolei dzieci w wieku 4 lat mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Zadaniem miasta jest zapewnienie miejsc dla wszystkich chętnych dzieci wieku 4-6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

- Dzieci 4, 5 i 6-letnie, które do tej pory korzystały z wychowania przedszkolnego mają prawo do kontynuowania wychowanie przedszkolnego w swoim przedszkolu;

- Dzieci 5 i 6-letnie, które mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli samorządowych, mają zorganizowane miejsca w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

- Dzieci 6-letnie, które realizować będą obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie której mieszkają, w następnym roku szkolnym na wniosek będą przyjęte do pierwszej klasy tej szkoły bez postępowania rekrutacyjnego;

- Dzieci 6-letnie, które odbyły roczne przygotowanie przedszkolne mogą podjąć naukę w klasie I szkoły podstawowej;

Rekrutacja i miejsca

W terminie od 1 do 31 marca rodzice mogą zgłosić swoje dziecko do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego dostarczając wypełniony wniosek wraz załącznikami. Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu. Wprowadzając dane do formularza zgłoszenia poprzez stronę internetową, rodzice uzyskują możliwość wyboru 5 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin. Rodzic po wypełnieniu, składa wniosek w formie papierowej tylko w placówce pierwszego wyboru. Zapisy i rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywają się z wykorzystaniem strony internetowej: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Miasto Lublin przygotowało 8 682 miejsca w prowadzonych przez siebie 64 przedszkolach i jednym zespole przedszkolnym oraz 4 punktach przedszkolnych.

Ponadto w 27 szkołach podstawowych przygotowanych jest 48 oddziałów przedszkolnych, które dysponują 1016 miejscami dla dzieci 5-6 letnich. Łącznie w edukacji samorządowej przygotowanych jest 9 698 miejsc.

Sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez miasto w bieżącym roku szkolnym uzupełniają 2 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne, które dysponują 260 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz wyodrębnione w drodze otwartego konkursu ofert Przedszkole Niepubliczne Akademia Poziomkowa – które przygotowało 45 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki te prowadzić będą rekrutację na takich samych zasadach jak przedszkola publiczne.

Łącznie w tych placówkach przygotowanych jest 10 003 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Liczba wolnych miejsc do naboru na rok szkolny 2016/2017 to obecnie łącznie ok 2 749 miejsc w przedszkolach (ok. 1830 miejsc) i oddziałach przedszkolnych (ok. 920) – wg stanu na dzień 29.02.2016 r.

Akcje informacyjne

Od początku lutego br. w naszym mieście rozpoczęto kampanię informacyjną, która ma na celu dostarczenia rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym (szczególnie dzieciom rodziców 6–letnich) możliwie pełnej informacji dotyczącej dalszych losów edukacyjnych ich dzieci.

 • We wszystkich przedszkolach samorządowych odbyły się spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich. Na te spotkania zostali zaproszeni dyrektorzy obwodowych szkół podstawowych.
 • Od dnia 23 lutego działa specjalna miejska infolinia. Pod numerami telefonów: (81) 466-39-61, 466-39-62, 466-39-63 do końca marca będą dyżurować pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania udzielający odpowiedzi na pytania rodziców dotyczące rekrutacji.
 • W niedzielę (5 marca) w 4 lubelskich galeriach handlowych (Atrium Felicity, Tarasy Zamkowe, Olimp, Orkana) prowadzone były punkty konsultacyjne dla rodziców dzieci 6-letnich pt. „Rodzicu sześciolatka decyduj sam o edukacji swojego dziecka”.
 • Akcja "sobota w szkolne" odbyła się 12 marca. W lubelskich szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi odbył się dzień otwarty, podczas którego rodzice dzieci 5 -6 letnich będą mieli okazję do zapoznania się z ofertą szkoły, warunków organizacji i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych oraz klas I.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublin

 1. Składanie wniosku wraz z załącznikami od 1.03. do 31.03 br. do godziny 15.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20.04 br. godz. 8.00.
 3. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia od 20.04 do 29.04 br. do godz. 15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych od 5.05 br. godz. 8.00
 5. W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego.
 6. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 7. Złożenie, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami od 09.05 br. godz. 8.00 do 20.05 br. do godziny 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 16.06.2016 r. godz. 8.00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia od 17.06 br. , godz. 8.00 do 24.06 br., godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych od 29.06 br. godz. 15.00

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

 • Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.
 • Wniosek może być wypełniony w formie elektronicznej (poprzez stronę: www.rekrutacja.p.lublin.eu) lub w formie papierowej (na czystym formularzu wniosku, wydrukowanym ze strony internetowej lub formularzu udostępnionym w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru!

Wniosek wypełniony tylko w formie elektronicznej, niedostarczony do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru - nie będzie brał udziału w rekrutacji!

Postępowanie rekrutacyjne:


I. Rekrutacja dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin (warunek - kryterium zamieszkania na terenie gminy)

            Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

1 etap – kryteria ustawowe uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
2 etap – kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

II.Rekrutacja dla osób zamieszkałych poza terenem Miast Lublin

Warunek – osoby zamieszkałe poza terenem danej gminy można przyjąć do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego o ile w przedszkolu są wole miejsca

            Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów

1 etap – kryteria ministerialne uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
2 etap – kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:
Art. 20 c ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto art. 20c ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 pkt, każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zapewniające realizację potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący

Kryteria gminne określone w uchwale nr 1196/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 października 2014 r. :

 1. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt;
 2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 pkt;
 3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 pkt;
 4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 pkt;
 5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 pkt;
 6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat – 1 pkt.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY PIERWSZEJ

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Miasto Lublin

Oddziały przedszkolne w szkołach zapewnią dziecku:

 •  gwarancję kontynuacji nauki w szkole, w której dziecko  uczęszcza do oddziału przedszkolnego,
 •  możliwość edukacji w oddziale przedszkolnym i klasach I- III przez tego samego nauczyciela,
 •  pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie,
 •  czas pracy dostosowany do potrzeb rodziców,
 •  pełne świadczenia w czasie ferii zimowych i letnich.

Harmonogram rekrutacji:

Nazwa etapu Oddziały przedszkolne Klasa I Czynności rodzica
Zapisy do oddziałów przedszkolnych 1 - 31 marca 2016 - Złożenie w szkole wniosku o przyjęcie
Zapisy do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - 1 - 17 marca 2016 Złożenie w szkole wniosku zgłoszeniowego
Rekrutacja na wolne miejsca kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły -

21 marca 2016

do

4 kwietnia 2016

Złożenie w szkole wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Publikacja list zakwalifikowanych kandydatów 20 kwietnia 2016 godz. 8.00

13 kwietnia 2016

godz. 14.00

Sprawdzenie, czy kandydat znajduje się na liście zakwalifikowanych
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia 20 - 29 kwietnia 2016

14 - 19 kwietnia 2016

do godz. 14.00

Dostarczenie dokumentu do sekretariatu szkoły
Publikacja list przyjętych * 5 maja 2016 godz. 8.00

20 kwietnia 2016

godz. 14.00

Sprawdzenie list przyjętych

* Od 9.05.2016 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca wg harmonogramu: www.rekrutacja.p.lublin.eu; www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Kandydaci do klasy pierwszej, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wybranych szkół, z mocy prawa zostają przyjęci do szkoły, w obwodzie której mieszkają.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła - 4 punkty;
 2. rodzeństwo lub rodzice kandydata są absolwentami szkoły - 2 punkty;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły - 3 punkty;
 4. rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin - 2 punkty;
 5. kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori i ubiega się o przyjęcie do szkoły,która prowadzi rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori - 12 punktów.

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin