W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin
24.03.202009:11

Przypominamy, że 31 marca upływa termin składania wniosków o stypendia Miasta Lublin dla laureatów i finalistów olimpiad oraz turniejów. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał taki tytuł, oraz kontynuuje naukę na lubelskiej uczelni wyższej, może otrzymać miejskie stypendium w łącznej rocznej wysokości 5587,50 zł.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie poniższe kryteria:
  • ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę,
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
  • jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin,
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć do 31 marca za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany. W przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, wniosek należy wysłać na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub pozostawić w jednym z udostępnionych przez Urząd pojemników na dokumenty w następujących lokalizacjachul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Leszczyńskiego 20.
 
Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych na uczelniach, wniosek o stypendium w części III zatytułowanej „POTWIERDZENIE PRZEBIEGU STUDIÓW”, w której wymagany jest podpis pracownika uczelni, może zawierać skan podpisanego potwierdzeniaW takiej sytuacji oryginalne dokumenty należy dostarczyć do siedziby Wydziału Oświaty i Wychowania w terminie 7 dni kalendarzowych po ustaniu ograniczenia funkcjonowania uczelni. 

Szczegółowe informacje na temat  oraz na stronie internetowej Lublin.eu.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Uchwałą nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889), zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

Wysokość miesięcznego stypendium, ustalono na poziomie równym 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Wynagrodzenie to w 2019 r. wynosiło 2 250 zł, a zatem wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od października do grudnia 2019 r. wynosi 562,50 zł. Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie minimalne zostało ustalone na poziomie 2 600 zł, a zatem wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od stycznia do czerwca 2020 r. wynosi 650,00 zł.  Ogólna szacunkowa kwota przyznanego stypendium dla jednej osoby na rok akademicki 2019/2020 wynosi 5 587,50 zł. 

Wnioski o przyznanie stypendium w ramach Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin na rok akademicki 2019/2020 należy składać w terminie do 31 marca 2020 roku. 

Szczegóły dotyczące programu znajdują się

Informacja jak założyć profil zaufany i załatwić sprawy urzędowe online jest dostępna pod linkiem: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/jak-zalozyc-profil-zaufany-i-zalatwic-sprawy-urzedowe-online,123,464,1.html

Projekt Edu Lublin

baner