W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin
04.03.202209:37

Do 31 marca 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium z Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lubin, na rok akademicki 2021/2022.

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Uchwałą nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 3889), zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę;

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;

3) jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich,  na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;

4) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

W ramach Programu można otrzymać stypendium naukowe w łącznej rocznej wysokości 6 615,00 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022 należy składać w terminie do 31 marca, w godzinach od 7:30 do 15:30,  w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany wyżej adres albo złożyć w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin w następujących lokalizacjach: ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15,  ul. Wolska 11.

Zgodnie z zapisami uchwały, określającej zasady przyznawania przedmiotowych stypendiów,  wnioski muszą być kompletnie wypełnione i zawierać wszystkie wymagane podpisy, tj. podpis wnioskodawcy w części II i III wniosku oraz podpis upoważnionego pracownika uczelni w części III. Wnioski przesłane pocztą elektroniczną oraz zawierające skany  lub kserokopie wymaganych podpisów wnioskodawcy lub pracownika uczelni  nie spełniają wymogu dokumentu złożonego w formie pisemnej w związku z czym nie mogą być uznane za wnioski złożone prawidłowo.

Szczegóły dotyczące programu, w tym wzór wniosku, znajdują się w zakładce Dla studenta pod linkiem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 466 39 82, 81 466 39 84 w godzinach od 7.30 do 15.30.  

Projekt Edu Lublin

baner