W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Przygotowania lubelskich szkół do nowego roku szkolnego

Przygotowania lubelskich szkół do nowego roku szkolnego
31.08.202114:49

Od 1 września do szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin uczęszczać będzie ponad 54 tys. uczniów i wychowanków, nad których edukacją i bezpieczeństwem czuwać będzie ponad 6 tys. nauczycieli i ponad 3 tys. pracowników niepedagogicznych. Szereg z jednostek przeszło remonty, które poprawią komfort i zapewnią dobre warunki do pracy. W związku z epidemią koronawirusa szkoły zostały również przygotowane do spełnienia warunków sanitarnych poprzez wyposażenie w środki dezynfekcyjne. Dyrektorzy otrzymali ponadto materiały informacyjne dotyczące szczepień oraz wytyczne w zakresie organizacji kształcenia.

– Inauguracja roku szkolnego w naszym mieście jak zawsze poprzedzona została intensywnymi pracami związanymi z przygotowaniem do jego rozpoczęcia, w tym z rekrutacją do szkół. Dla wszystkich uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin przygotowana została bogata oferta edukacyjna, uwzględniająca predyspozycje kandydatów. Miasto dużą uwagę przywiązuje do zapewnienia odpowiednich warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego między innymi przeznaczając znaczne środki finansowe na odpowiednie wyposażenie szkół i placówek. Realizacja zadań w obszarze oświaty wymaga zaangażowania zwiększonych środków z budżetu miasta. W tym roku wysokość środków finansowych przeznaczonych na oświatę przekroczy 950 mln zł – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Lublin prowadzić będzie 151 szkół i placówek różnego typu działających w formie jednostek budżetowych. W tej liczbie znajduje się 68 przedszkoli z 9300 miejscami i 22 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, zapewniające ok. 900 miejsc dla dzieci 5-letnich i 6-letnich. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 9 747 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szkołach wszystkich typów prowadzonych przez Miasto kształcić się będzie ok. 44 tys uczniów i słuchaczy. We wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto zatrudnionych będzie ponad 6 tys. nauczycieli i ponad 3 tys. pracowników niepedagogicznych. Ponadto Miasto jest organem dotującym dla 178 placówek prowadzonych przez inne podmioty, w których kształcić się będzie ponad 14 tys. wychowanków i uczniów.

W dniach od 18 do 27 sierpnia funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin przeprowadzili kontrole na obszarze 43 szkół podstawowych na terenie miasta. W ramach czynności przeprowadzano rozmowy z dyrektorami szkół bądź kierownikami gospodarczymi odpowiedzialnymi za dany obiekt, dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do szkół oraz występujących problemów w rejonie placówek. Zwracano uwagę na takie aspekty zabezpieczenia placówek jak monitoring, objęcie ochroną przez dozorcę/firmę ochroniarską, a także zapewnienie dostępu do środków dezynfekcyjnych i maseczek oraz izolatorium wyposażonego w środki ochronne.

Do wszystkich szkół i placówek został przekazany zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN, w tym także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat. Jednym z załączników jest dokument, który w sposób szczegółowy określa zakres obowiązków dyrektora szkoły lub placówki w tym zakresie. Dyrektorzy jednostek prowadzonych przez Miasto Lublin organizować będą prace szkół i placówek zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi przez MEiN wspólnie z MZ i GIS. Są to w dużej mierze rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego, takie jak rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych. Konkretne decyzje każdorazowo podejmować będzie dyrektor szkoły lub placówki, mając na względzie m.in. możliwości lokalowe, liczbę oddziałów, liczebność klas. W okresie wakacji placówki oświatowe składały zapotrzebowanie na środki ochrony: maseczki jednorazowe, maseczek FFP2/FFP3, rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji, stacje do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury, płyny do stacji dezynfekcyjnych. Szkoły i placówki oświatowe zaopatrywane będą stopniowo wg. kryteriów przyjętych przez dostawców. Za zaopatrzenie odpowiedzialna jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Duże znaczenie dla wzrostu jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego mają remonty i inwestycje w obiekty i placówki oświatowe, których celem jest poprawa stanu technicznego obiektów, warunków kształcenia, rozwój sieci szkół oraz przedszkoli. Zdecydowanej poprawie ulega stan techniczny obiektów szkolnych, w których realizowane były zarówno duże zadania inwestycyjne, jak i stałe remonty bieżące, na które od początku 2021 roku przekazano łącznie ponad 3,7 mln zł. Większe z nich miały miejsce w Szkołach Podstawowych nr 43, nr 6, nr 5, nr 40 i nr 51.

W zakresie zadań inwestycyjnych prowadzone są prace w ramach projektu „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którego całkowita wartość wynosi 18 mln zł, z czego 8,4 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. W roku bieżącym zakończono termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 26 (ponad 2,8 mln zł) oraz Szkoły Podstawowej nr 18 (ponad 2,2 mln zł). Na ukończeniu są prace wykończeniowe w związku z termomodernizacją w Szkole Podstawowej nr 20 i Szkole Podstawowej nr 6. Kontynuowane są prace termomodernizacyjne w kompleksie budynków Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej oraz w Zespole Szkół Transportowo Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej.

Trwają prace wykończeniowe w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów. Wewnątrz budynku prowadzony jest montaż drzwi przeciwpożarowych i drzwi do sal lekcyjnych, a także realizowane są prace porządkowe. Wykonywana jest także renowacja drewnianej podłogi na poddaszu budynku. Na zewnątrz prowadzone są roboty brukarskie oraz remont daszków nad przybudówkami, a także uzupełnianie tynków na elewacji od strony boiska. Przewidywane łączne nakłady finansowe na ten cel to blisko 17 mln zł. Ponadto rozpoczęto:

  • budowę sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym. Wykonano ściany fundamentowe wraz z izolacją, konstrukcję nadziemia, konstrukcję więźby dachowej nad łącznikiem i zapleczem. W budynku zamontowano okna oraz w części instalację elektryczną i sanitarną. Wewnątrz trwają prace tynkarskie. Przewidywane łączne nakłady finansowe na to zadanie to ponad 13,6 mln zł;
  • rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, ul. Jagiełły 11. Inwestycja prowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj” obecnie znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej i wykonawczej, która powinna być gotowa do końca roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe na to zadanie to 26 mln zł;
  • budowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50. Na chwilę obecną wykonano roboty ziemne oraz wszystkie fundamenty. Przystąpiono do wykonywania ścian pierwszej kondygnacji. Przewidywane łączne nakłady finansowe na to zadanie to 15 mln z;
  • budowę obiektu szkoleniowego przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ul. Magnoliowej 8. Przewidywane łączne nakłady finansowe na to zadanie to 2 mln zł.

Miasto Lublin systematycznie rozwija i wzbogaca w swoich szkołach różnorodną ofertę szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży. Uczniowie lubelskich placówek osiągają znaczące sukcesy sportowe zarówno w zawodach krajowych jak i międzynarodowych. W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych będzie funkcjonowało 155 klas profilowanych oraz 17 klas sportowych i mistrzostwa sportowego. Swoją działalność rozwija Liceum Mistrzostwa Sportowego.

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego