W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Sportowy Talent – Miasto Lublin pomaga rozwijać sportowe pasje

Sportowy Talent – Miasto Lublin pomaga rozwijać sportowe pasje
03.10.201914:22

Miasto wzbogaca ofertę miejskich programów sportowych. Nowością w tym roku szkolnym będzie Sportowy Talent, który polega na przeprowadzeniu testów sportowych i oceny sprawności fizycznej uczniów w szkołach podstawowych oraz szkoleń dla trenerów klas sportowych i profilowanych, a najlepsi zawodnicy otrzymają ofertę rozwoju w jednym z lubelskich klubów sportowych. Prezentujemy najciekawsze miejskie programy wspierające aktywność fizyczną i potencjał sportowy uczniów: Lekkoatletyka dla każdego!, klasy profilowane, klasy sportowe oraz oddziały mistrzostwa sportowego.

– Zdając sobie sprawę, jak ważne w edukacji dzieci jest rozwijanie sportowych pasji i zainteresowań, Miasto Lublin wzbogaciło ofertę miejskich programów o nowy projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych. Sportowy Talent będzie programem długofalowym, realizowanym od szkolnej sali gimnastycznej aż po barwy klubowe – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Sportowy Talent będzie polegał na przeprowadzeniu testów sportowych i oceny sprawności fizycznej uczniów w szkołach podstawowych na terenie Miasta Lublin oraz szkoleń dla trenerów klas sportowych i profilowanych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach sportowych i profilowanych zostaną również wyposażeni w wiedzę z zakresu aktualnych trendów w treningu sportowym. Jeszcze w tym roku w ramach programu wśród uczniów klas IV w szkołach podstawowych na terenie Lublina zostanie przeprowadzona ocena sprawności fizycznej oraz potencjału do uprawiania sportu w przyszłości. Testy będą odbywać się na lekcjach wychowania fizycznego w oparciu o kryteria: siły, szybkości, skoczności i wytrzymałości. Wyróżniające się osoby zostaną zaproszone wraz z rodzicami/opiekunami na finał, podczas którego przeprowadzone zostaną dodatkowe sprawdziany w celu dokonania oceny predyspozycji do uprawiania poszczególnych dyscyplin sportowych. Następnie najlepszym uczniom przedstawiona zostanie oferta rozwoju w jednym z lubelskich klubów sportowych. Planowana jest także kontynuacja zadania w najbliższych latach – w I półroczu 2020 r. projektem objęte zostaną również oddziały klas V i VI szkół podstawowych. Ambasadorami Programu zostali: Kinga Wojtasik i Michał Szyba – utytułowani sportowcy, absolwenci lubelskich szkół.

Lekkoatletyka dla każdego! to miejski program sportowy pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Ma na celu upowszechnianie sportu i zdrowego trybu życia. Skierowany jest do dzieci szkół podstawowych, z kontynuacją dla najbardziej utalentowanych dzieci na kolejnym etapie nauki. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej (I-III) uczestniczą w lekkoatletycznych zajęciach ruchowych, głównie zespołowych; starsi (IV-VI) zaś mają zapewniony powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz biorą udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Program wspiera również organizowanie przez samorząd klas sportowych o profilu lekkoatletycznym oraz prowadzi grupy naborowe (5 razy w tygodniu). Zawodnicy uczestniczą w regularnych testach sprawności fizycznej oraz w organizowanych w programie LDK zawodach. W ramach programu od maja do września br. będą organizowane na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie otwarte zawody lekkoatletyczne dla uczniów klas IV-VI oraz klas VII-VIII. W lubelskim ośrodku lekkiej atletyki (OLA) do programu przystąpiły następujące szkoły: SP 3, SP 5, SP 11, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 30, SP 38, SP 39, SP 43, SP 45, SP 46, SP 50, SP 57. Szczegółowe informacje na temat programu i możliwości uczestnictwa w treningach dostępne są na stronie: www.lekkoatletykadlakazdego.pl.

Klasy profilowane realizowane są we współpracy ze szkołami oraz klubami i związkami sportowymi pod kątem zapewnienia profesjonalnego szkolenia uczniom lubelskich placówek. Projekt działa już w oddziałach na poziomie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Proces szkolenia realizowany jest przez nauczycieli lub osoby posiadające uprawnienia instruktorskie lub trenerskie, uczniowie równolegle objęci są szkoleniem klubowym. Oddziały powstają na podstawie testów sprawnościowych, które obowiązkowo przeprowadzane są wśród wszystkich kandydatów, o uruchomieniu oddziału decyduje uzyskanie minimum punktowego przez ściśle określoną liczbę kandydatów. System klas profilowanych funkcjonuje od roku szkolnego 2013/2014, w ramach którego kluby sportowe podjęły stałą współpracę z wybranymi placówkami oświatowymi. Włączenie do systemu kolejnych placówek uwarunkowane jest przedstawieniem przez klub koncepcji działania oddziałów, posiadaniem przez szkołę odpowiedniej bazy sportowej oraz wynikami naboru. Działalność klas profilowanych w całości finansowana jest ze środków budżetu Miasta, w formie dotacji przyznawanych przez Prezydenta Miasta w drodze otwartych konkursów ofert. W ramach dotacji kluby sportowe pokrywają koszty obsługi trenerskiej, zakup sprzętu oraz strojów sportowych. Zajęcia szkoleniowe w ramach klas profilowanych odbywają się w szkolnych obiektach sportowych, ponadto w celu zapewnienia warunków na najwyższym poziomie, uczniowie klas profilowanych korzystają z miejskich obiektów sportowych np. z pływalni Aqua Lublin czy hali Globus. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających ze specyfiki dyscypliny (np. kajakarstwo) zajęcia realizowane są poza obiektami szkolnymi, niemniej jednak zostały dopasowane do planu lekcji uczniów w sposób niekolidujący z zajęciami dydaktycznymi. W roku szkolnym 2019/2020 będzie funkcjonowało 141 klas profilowanych.

Klasy sportowe oraz oddziały mistrzostwa sportowego to kolejny istotny element szkolenia sportowego w lubelskich placówkach. Tworzone są na podstawie przepisów oświatowych i finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, natomiast zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia, w tym bazy treningowej pokrywane jest ze środków budżetu miasta Lublin. Jednym z głównych i podstawowych celów w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży szkolnej jest zapewnienie ciągłości szkolenia na poszczególnych etapach edukacji. Doskonałym przykładem działania Miasta Lublin w tym zakresie było stworzenie piramidy w dyscyplinie pływanie. Od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęły również funkcjonowanie oddziały mistrzostwa sportowego na poziomie klasy VII i VIII w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej. Do oddziałów kierowani są absolwenci klas VI, którzy uczestniczyli w szkoleniu w ramach klas sportowych i profilowanych na poziomie klas I - VI, funkcjonujących w szkołach podstawowych na terenie Lublina. Kolejnym etapem szkolenia sportowego dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy osiągają wysokie wyniki, jest nauka w X Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego, działającym w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej. Tzw. SMS daje możliwość młodym sportowcom łączenia edukacji ze szkoleniem sportowym na najwyższym poziomie. W roku szkolnym 2019/2020 będzie funkcjonowało 18 klas sportowych.

fot. Michał Piłat

Projekt Edu Lublin