W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016

Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016
01.09.201512:31
Informujemy o możliwości skorzystania, przez uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego. Wnioski można składać do 15 września 2015 roku. Uczniowie szkół prowadzonych przez miasto składają wnioski w szkole do której będą uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016, z kolei uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez inne podmioty składają wnioski bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Narutowicza 37/39.
 
1.Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;


2.Stypendium szkolne przyznawane jest na:
wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,
wniosek dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć:

- stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
- w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w SIO;
 
3.Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2015.163-j.t. ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

UWAGA

Od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe wynosić będzie 514 zł netto na jednego członka w rodzinie. W związku z tym osoby, w rodzinach których dochód nie przekracza kwoty 514 zł netto, mogą złożyć wniosek o udzielenie stypendium szkolnego. W tych przypadkach stypendium szkolne przysługiwać będzie od miesiąca października.


4.Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 wynosić będzie:

Okoliczności występujące w rodzinie (wymienione w pkt. 3)
Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę
 
  do 150 zł od 150,01 zł - 300 zł od 300,01 zł - 456 zł
1 okoliczność 202 zł 154 zł 91 zł
2-4 okoliczności 207 zł 159 zł 96 zł
powyżej 4 okoliczności 212 zł 165 zł 101 zł


5.Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach rozwijających uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów; zajęciach nauki języków obcych oraz innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne i inne;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów, pomocy i wyprawki szkolnej, abonamentu internetowego (okres wrzesień-czerwiec), plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za bursę lub internat i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
6.Jeżeli stypendium szkolne przyznane zostało w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych lub/i pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku winny być złożone w terminach:
 • do dnia 10 grudnia 2015 r. - za stypendium szkolne przyznane na okres wrzesień – grudzień 2015 r.,
 • do dnia 20 czerwca 2016 r. – za stypendium szkolne przyznane na okres styczeń – czerwiec 2016 r.,

- w szkole, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Miasto Lublin,

- w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, w przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Lublin lub uczęszczających do szkół w innych miejscowościach.

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572-j.t. ze zmianami) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

 

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego