W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Zgłoszenia i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
07.02.202208:30

Zapisy do klas I szkół podstawowych prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenia do szkół z określonym obwodem – dla kandydatów, którzy podejmą naukę w szkole, w obwodzie, której zamieszkują - zgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica w terminie od 7 marca do 18 marca 2022 r.
 2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych - rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 28 marca do 4 kwietnia 2022 r.
 • Rekrutacja do oddziałów integracyjnych (miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • Rekrutacja do oddziału sportowego

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023

Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 43 szkoły podstawowe, w tym 36 samodzielnych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół, 4 szkoły podstawowe w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 1 w zespole szkolno-przedszkolnym.

W roku szkolnym 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin kandydaci do klas pierwszych mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i oddziału sportowego.

Oddziały integracyjne dostępne są w:

 • Szkole Podstawowej  nr 15, Lublin, ul. Elektryczna 51;
 • Szkole Podstawowej nr 28, Lublin, ul. Radości 13;
 • Szkole Podstawowej nr 32, Lublin, ul. K. Tetmajera-Przerwy 2;
 • Szkole Podstawowej nr 43, Lublin, ul. J. Śliwińskiego 5 ;
 • Szkole Podstawowej nr 51, Lublin, ul. Bursztynowa 22;

Oddział sportowy /dyscyplina: pływanie/ dostępny jest w:

 • Szkole Podstawowej nr 23, Lublin, ul. Podzamcze 9.

Uwaga! Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego - informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można

 • zapisać do klasy I szkoły obwodowej na zasadach zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej w terminie 7-18.03.2022r.
 • rekrutować do klasy I ogólnodostępnej szkoły poza obwodem, na zasadach ogólnych dotyczących rekrutacji do klas ogólnodostępnych, w terminie 28.03.-04.04.2022 r.
 • rekrutować do klasy integracyjnej – miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – na zasadach dotyczących rekrutacji, w terminie 28.03.-04.04.2022 r.

Rekrutacja dla kandydatów do klasy sportowej

Kandydaci rekrutujący się do klasy sportowej powinni spełniać następujące wymagania:

 • złożyć wniosek rekrutacyjny w terminie 28.03.-04.04.2022 r. wraz z załącznikami  potwierdzającymi stan zdrowia umożliwiającego podjęcie nauki oddziale (orzeczenie lekarskie) oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału
 • przystąpić do prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale i uzyskać pozytywny wynik kwalifikujący do przyjęcia do oddziału

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, oddziałów integracyjnych, oddziału sportowego) i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin:

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 28.03.2022 r. od godziny 8.00 do 04.04.2022 r. do godziny  14.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 06.04.2022 r. godz. 12.00.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 06.04.2022 r. od godziny 12.00 do 11.04.2022 r. do godziny  14.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 13.04.2022 r. godz. 13.00.

Postępowanie uzupełniające:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 09.05.2022 r. od godziny 8.00 do 12.05.2022 r. do godziny 14.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 13.05.2022 r. godz. 14.00.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 13.05.2022 r. od godziny 14.00 do 16.05.2022 r. do godziny  15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.05.2022 r. godz. 14.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła – 8 pkt.;
 •  kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 •  rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:
  • oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;
  •  jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt;
 • przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt;
 • rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy, w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;
 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać  i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego - dostępne tutaj.
 • Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych - Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.
 • Sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz określenie granic ich obwodów - Uchwała Rady Miasta Lublin dostępna tutaj.

 

Projekt Edu Lublin

baner